หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร บุคลากร หอสมุดและคลังความรู้ฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ จ.นครปฐม

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผู้บริหาร บุคลากร หอสมุดและคลังความรู้ฯ และบุคลากร ห้องสมุดคณะ สถาบัน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยฝ่ายบริหาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านจดหมายเหตุ ห้องสมุด และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก นางวันทนา รัตนะผล ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์พิเศษ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศ นำชมและให้การต้อนรับ ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้จัดโดย งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ในโครงการเพื่อการเรียนรู้หน่วยงานใต้เบื้องพระยุคลบาท ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และนำวิธีการดำเนินงานมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงาน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคลากร และฝ่ายงาน อีกทั้งยังเป็นแนวทางพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ข้อมูลข่าว : เว็บไซต์หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ม.มหิดล
ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์