หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารและบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง กิจกรรมชดเชยคาร์บอนและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ"

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-13.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ นางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายตะวัน พลชนะ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ และนายประมุข หนูเทพย์ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง กิจกรรมชดเชยคาร์บอน และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคบริการ โครงการ "ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 3" ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ขอขอบคุณภาพถ่าย : ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ประมุข หนูเทพย์
แต่งภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์