หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกิจกรรมแนะนำบริการแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ นำทีมบุคลากรไปแนะนำห้องสมุดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์และแนะนำบริการของห้องสมุด ในกิจกรรม MU Introduction ซึ่งเป็นการแนะนำบริการแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 จัดโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน ในการนี้ห้องสมุดได้นำกระเป๋าซึ่งภายในบรรจุ หมวก เสื้อยืด ร่ม ปากกา กระดาษโน้ต flash drive และกระบอกน้ำ โดยการสนับสนุนจากบริษัทจำหน่ายฐานข้อมูล แจกเป็นที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง ซึ่งคำถาม มีจำนวน 3 ข้อ ได้แก่ 1.ให้บอก Urlของเว็บไซต์หอสมุด 2. จำนวนทรัพยากรในห้องสมุดมีจำนวนเท่าไหร่ แบ่งเป็นอะไรบ้าง 3. อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ อยู่ใกล้กับอาคารของหน่วยงานใดมากที่สุด ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจในกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์