หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการเสวนาเปิดตัวหนังสือชุด 'จริยธรรมในวิชาชีพ'

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการเสวนาเปิดตัวหนังสือชุด "จริยธรรมในวิชาชีพ" โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการเสวนาเปิดตัวหนังสือชุด “จริยธรรมในวิชาชีพ” พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่หนังสือจากผลงานวิจัยจากชุดโครงการ “จริยธรรมในวิชาชีพ”

โครงการวิจัยเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพเริ่มขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2533 – 2556 มี รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล เป็นหัวหน้าโครงการได้รับทุนดำเนินการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในวิชาชีพต่างๆ ทั้งสิ้น 11 วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย จริยธรรมในวิชาชีพ สื่อมวลชน ตำรวจ ทหาร แพทย์ พยาบาล นักธุรกิจ ข้าราชการพลเรือน ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย นักการเมือง และนักกฎหมาย ดำเนินการวิจัยภายใต้วัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1.ศึกษาพัฒนาการของหลักจริยธรรมในวิชาชีพต่างๆ ทั้ง 11 วิชาชีพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 2.ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางจริยธรรมในแต่ละวิชาชีพว่ามีลักษณะอย่างไร ตลอดจนผลกระทบของปัญหาเหล่านั้นต่อสังคมไทย 3.วิเคราะห์กลไกความประพฤติเบี่ยงเบนจากจริยธรรมของบุคคลในวิชาชีพ 4.เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณผึ้งนภา ศรประสิทธิ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4302 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.li.mahidol.ac.th/mupress/book.html

ข้อมูลข่าว : เว็บไซต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ภาพถ่าย : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์