หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และเยี่ยมชมห้องสมุด

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ นางอังคณา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวสมปอง อ้นเดช หัวหน้าห้องสมุดสถาบันโภชนาการ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนางานของห้องสมุดสถาบันฯ และรับทราบแนวทางการดำเนินงานของสถาบันโภชนาการ ณ ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จากนั้นเยี่ยมชมห้องสมุด เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา
ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์