เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้รับทุนจากองค์การอนามัยโลกจำนวน 4 ราย ได้แก่ Mrs. Daya Chandrani Kuruppu และ Mrs. Chithralatha Malani Abeygunasekera จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เข้าอบรมเรื่อง “Studying on Knowledge Management and Knowledge Dissemination” ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2556 และ Mr. Mohammad Mofakharul Islam และ Ms. Aktara Khanom จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าอบรมเรื่อง “Studying on Library Management” ระหว่างวันที่11-22 พฤศจิกายน 2556

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.