เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (Performance Agreement) ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2557

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.