เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นางพรรณทิพา โรจนกร และนางสาวทรายแก้ว ดวงมณี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง e-Books Cataloging ในโอกาสมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 27" (Workshop on Uninet Network & Computer Application-WUNCA) ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.