หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “Academic Libraries and Librarians in India : Issues and Trends” โดย Dr.E.RAMA REDDY : Research Fellow, Raja Rammohun Roy Library Foundation, Ministry of Culture, Govt. of India เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.