นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.