นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ หัวหน้างาน ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 10 คน ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหอสมุดฯ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ และหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.