เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดงานเลี้ยงส่งนางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน และต้อนรับ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ คนใหม่ โดยช่วงเช้ามีพิธีส่งมอบงาน จากนั้นในช่วงบ่ายมีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.