เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล นายบุญชู แจ้งเจริญกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และนายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.