เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ผู้บริหารและบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมรับฟังการบรรยายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทีมงาน ในโครงการ Campus Roadshow ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Eco University เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับบุคลากรและนักศึกษาเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้มทั้งกระตุ้มให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.