เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ และคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานหอสมุดฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยนายเมธาวี ชาบัญ หัวหน้าหน่วยพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล ในการเยี่ยมสำรวจระบบการจัดการพลังงานของหอสมุดฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของหอสมุดฯ ทั้ง 8 ขั้นตอนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.