เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2558 โดยมี ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพฯ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2558 ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ นั้น กำหนดการจะจัดขึ้นในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2559

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.