เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 8 คน ในโอกาสศึกษาดูงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.