หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2558 ในจันทร์ที่ 2 - วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย อ. ดร. อรลัชชา ศิวรักษ์ จากวิทยาลัยนานาชาติ ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ อยู่เพชร วิทยาลัยนานาชาติ 2. อาจารย์ ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.