เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายเรื่อง "Research Best Practice" ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจ ณ บริเวณชั้น 2 หอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยมี Dr. Woei Fuh, Wong, Ph.D Consultant of Education & Research, iGroup Asia Pacific เป็นวิทยากร

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.