หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "มงคลชีวิต ๓๘ ประการ" โดย พระมหาเด่นศักดิ์ รักภักดี พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.