คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การบริการห้องสมุด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด และด้านบรรณสารสนเทศ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.