นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เดินทางไปร่วมงานเปิดห้องสมุด โรงเรียนบ้านโนนเขวา จังหวัดขอนแก่น ร่วมบริจาคครุภัณฑ์ และหนังสือเข้าห้องสมุด ตามโครงการคืนความรู้สู่บ้านเกิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ วงค์วรรณ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.