เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "Happy D.I.Y. ทำได้ง่าย ใช้ได้จริง" (Do it yourself) ครั้งที่ 1 "D.I.Y. มหัศจรรย์ดอกไม้บานหลากสี" โดย นายณฤต เลิศอุตสาหกูล พิธีกรรายการโทรทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน DIY, DIY Artist, DIY Designer, DIY Columnist และ DIY Mc เป็นวิทยากร ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการ Happy Day Hours : แฮปปี้ดี๊ดี แฮปปี้วันจันทร์ ภายใต้โครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ลดบรรยากาศความตึงเครียดระหว่างบุคลากรและผู้ใช้บริการ สามารถนำผลผลิตของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากกิจกรรมมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้ โดยมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 - สิงหาคม 2557 รวม 6 ครั้ง

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.