หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายและเสวนาวิชาการ เพื่อเป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นระหว่างผู้ทำงานวิชาชีพในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้ฯ ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556
ภาคเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง "Internationalization of Academic Libraries : Goals and Strategies" โดย Associate Professor Dr.Ismil Abdullahi (North Carolina Central University) และในภาคบ่ายเป็นการเสวนาวิชาการ แบ่งปันองค์ความรู้จากงานวิจัยในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เรื่องที่ 1 "การประเมินโครงการการจัดการความรู้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล" โดย คุณณิชดาภา อัจฉริยสุชา บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เรื่องที่ 2 "วัฒนธรรมบริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ" โดย ดร.จุฑารัตน์ นกแก้ว หัวหน้าหน่วยสื่อสนเทศการศึกษาทางไกล สำนักบรรณสารสนเทศ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องที่ 3 "การประเมินคุณภาพบริการห้องสมุดในสำนักหอสมุดและศูนย์สารนิเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต" โดย คุณนฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ สำนักหอสมุด ม.รังสิต เรื่องที่ 4 "ทัศนคติของอาจารย์ที่มีต่อโครงการบรรณารักษ์ประสานงานประจำคณะ" โดย คุณทิพย์วารี วงษ์เจริญธรรม บรรณารักษ์ห้องสมุดศูนย์ศึกษาสาทร ม.รังสิต

SimpleViewer requires Adobe Flash. Get Adobe Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.