ภาพกิจกรรม 2560


เมษายน

11 เม.ย. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดงาน “สงกรานต์...วิถีไทย ๒๕๖๐”
5 เม.ย. 2560 ทีมผู้สอนและฝึกอบรม เครือข่ายห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล สอนการใช้งานโปรแกรม Turnitin
4 เม.ย. 2560 คณะผู้อบรมจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงาน ด้านการเป็นองค์กรสร้างสุขของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

มีนาคม

30 มี.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว iQNewSclip และ NewsCenter
30 มี.ค. 2560 คณะผู้อบรมจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงาน ด้านการเป็นองค์กรสร้างสุขของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
24 มี.ค. 2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ (MULKC's SWOT Analysis)'
23 มี.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
21 มี.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวนำร่องที่เข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
19 มี.ค. 2560 ทีมผู้สอนและฝึกอบรม เครือข่ายห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล สอนการใช้งานโปรแกรม Turnitin แก่นักศึกษาปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
16 มี.ค. 2560 ผู้แทนคณะทำงานโครงการบริจาคครุภัณฑ์เก่าเพื่อชุมชน ติดตามผลการบริจาคในพื้นที่ชุมชนรอบศาลายา
2 มี.ค. 2560 ผู้บริหาร บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล "มหิดลเกมส์ 2017"
2 มี.ค. 2560 ผู้บริหาร บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมงาน "ครบรอบ 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล"
1 มี.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ส่งมอบยาเหลือใช้ให้ผู้แทนทีม Backpack อาสาของธนาคารจิตอาสา โครงการยาเพื่อชีวิต : ยาบริจาคเพื่อโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก

กุมภาพันธ์

23 ก.พ. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2559-2560
21 ก.พ. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน EBSCO Discovery Service และแนะนำฐานข้อมูลที่บอกรับผ่าน บริษัท EBSCO
15 ก.พ. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินโครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
1 ก.พ. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 'สมุนไพรเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี'

มกราคม

20 ม.ค. 2560 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสร้างฝาย ถวายพ่อของแผ่นดิน
20 ม.ค. 2560 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
18 ม.ค. 2560 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ขนย้ายและคัดแยกครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อปรับพื้นที่โซนสำนักงานใหม่
18 ม.ค. 2560 บุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมโครงการเรียนรู้วิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์
13 ม.ค. 2560 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กับกิจกรรมงานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้า โครงการ "Happy Happy พี่จัดให้" ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล
13 ม.ค. 2560 กิจกรรม 5ส หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
9 ม.ค. 2560 เข้าสวัสดีปีใหม่ 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
9 ม.ค. 2560 บริจาคชั้นหนังสือและครุภัณฑ์เก่าเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งห้องสมุดในเครือข่ายศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
5 ม.ค. 2560 ผู้บริหาร บุคลากร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560
4 ม.ค. 2560 ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบวันสถาปนาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 9 ปีก้าวสู่ปีที่ 10