หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพข่าวกิจกรรม

การพิจารณาการนำเสนอโครงการจ้างออกแบบอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารใหม่

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการพิจารณาการนำเสนอโครงการจ้างออกแบบอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้าง ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ และรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ นายมาโนชญ์ เหล็กดำรง ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม บุคลากรจากงานบริหารพัสดุมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอดังกล่าว มีบริษัทผู้นำเสนอจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท 760I ARCHITECT & CONSULTANT CO., LTD และ บริษัท Archiplan ส่วนบริษัทที่นำเสนอได้ตรงตามข้อกำหนด TOR มากที่สุด ได้แก่ บริษัท 760I ARCHITECT & CONSULTANT CO., LTD

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์