หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าพบคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วย นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ และนายทวี มานะธำรงค์ บรรณารักษ์ชำนาญการ ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดี รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและการคลัง เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนางานของห้องสมุดคณะ และรับทราบแนวทางการดำเนินงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 4 อาคารนาท ตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 

จากนั้น ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ ได้เยี่ยมชมห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (ห้องสมุดรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) บุญชนะ กลั่นคำสอน) ณ ชั้น 2 อาคารพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย, ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, ทวี มานะธำรง
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์