home > about > photo gallery

Gallery 2012

Dec 26, 2012 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2556 โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากห้องสมุดคณะ สถาบัน ร่วมรับประทานอาหารและมอบของรางวัล เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ ลานโถงชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ
Dec 12, 2012 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Universiti Putra Malaysia เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
Dec 12, 2012 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและคณะ จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานด้านห้องสมุด ด้านการบริการ และการผลิตสื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555
Dec 5, 2012 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Dec 3-4, 2012 เมื่อวันที่ 3-4- ธันวาคม 2555 หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม "IUG, Thailand's INNOPAC User Group"ครั้งที่ 16 หรือ การประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ในประเทศไทย ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน และนางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัตินี้จำนวน 11 แห่ง รวม 150 คน ซึ่งผู้เข้าประชุมต่างได้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และวิธีการแก้ปัญหาในการใช้ร่วมกัน ตลอดจนได้ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ และทบทวนการใช้งานในฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อให้การใช้งานในระบบที่จัดขึ้นมาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จากนั้นผู้เข้าประชุมได้เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
Nov 29, 2012 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และคณะผู้บริหาร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงาน การปรับโครงสร้างและการบริหารงานการดำเนินงานหอสมุดฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
Nov 28, 2012 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 หอสมุดฯ ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น ณ ลานเป็ดขาว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยร่วม กิจกรรม “การประกวดกระทง” ในช่วงเช้าที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมีผู้แทนส่วนงานต่างๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก
Nov 23, 2012 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานยังส่วนงานพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย และหอจดหมายเหตุราชหฤทัย ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสายงานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากคุณอัจฉรา เกษมศรี ณ อยุธยา และคุณรัตนา ดีรักษา เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ให้การต้อนรับเป็นวิทยากรบรรยาย และนำชมการดำเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง
Nov 15, 2012 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ภาควิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย์มิลลี่ ยัง อาจารย์สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ร่วมกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการ "Misplacement ผิดที่ผิดทาง" ณ ห้องนิทรรศการ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2555 นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงภาพเขียนของช้างจากมุมมองที่อาจารย์มิลลี่ ยัง ได้สังเกตคุณลักษณะนิสัยของช้างอย่างใกล้ชิด และ "ความผิดที่ผิดทาง"ของช้างที่ต้องอาศัยในสภาพแวดล้อมแบบสังคมเมือง นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายถึงบทบาทของช้างในวัฒนธรรมไทยในอดีต รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นกับช้างในปัจจุบัน นิทรรศการนี้จะนำไปจัดแสดงที่หอศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 1-22 ธันวาคม 2555 ต่อไป
Nov 8, 2012 On November 8, 2012 Mahidol University Library and Knowledge Center welcome the guests from Human Rights and Peace Studies Project who took a study group from Human Rights Group, Faculty of Law and Political Science, National University of Laos visiting Mahidol University Library and Knowledge Center. Ms. Pornchit Meegnam, Deputy Director on Policies and Information Science and some staffs welcome the guests
Nov 5, 2012 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ม.มหิดลและคณะ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในโครงการ Group Benchmarking กลุ่มสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย 3 สถาบัน ร่วมกับตัวแทนจาก สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยนางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเดิม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการดังกล่าว มาเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของห้องสมุดทั้ง 3 แห่งที่เข้าร่วม หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมได้เยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดลด้วย
Oct 31, 2012 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานและจัดนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เรื่อง การวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่อาเซียน และนิทรรศการผลงานวิจัยและวิชาการ Mahidol University Research Expo 2012 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
Oct 24, 2012 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการทัศนศึกษาในรายวิชา Architecture Design 4 โดยมีนักเรียนนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
Oct 11, 2012 เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2555 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดนิทรรศการในนามมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "พระผู้การุณย์ต่อการอุดมศึกษาไทย" ในงานสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองการถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย" ในวาระครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oct 3, 2012 On October 3, 2012 Mahidol University Library and Knowledge Center welcome the representatives from Lund University and University of Warsaw who visited Mahidol University Library and Knowledge Center on the occasion of giving the information about EMEA Scholarships to the students and personnels who are interested in this scholarship
Sept 24, 2012 วันที่ 24 กันยายน 2555 คณะผู้บริหาร นำโดย นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Sept 19, 2012 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานหอสมุด และเข้าชมนิทรรศการ ๑๕๐ ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 (Art Gallery) ศูนย์การเรียนรู้มหิดล เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555
Sept 13, 2012 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2555 ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีเปิดงานนิทรรศการ ๑๕๐ ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โดยนิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน - 1 พฤศจิกายน 2555 ในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 (Art Gallery) ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
Sept 12, 2012 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสมาเยี่ยมชมนิทรรศการ ๑๕๐ ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
Sept 12, 2012 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดหอจดหมายเหตุ ณ ห้องจดหมายเหตุ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท และนั่งรถรางชมทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Sept 11-13, 2012 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายและสาธิตแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในงาน "e-Databases2012@Mahidol" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2555 โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องปฏิบัติการภาษา ชั้น 4 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ห้องประชุม ชั้น 6 ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และห้องอบรม ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
Aug 31, 2012 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒ ณ สำนักหอจดหมายแห่งชาติ โดยมีเครือข่ายจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 50 คน ในการสัมมนาครั้งนี้ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นนักจดหมายเหตุชำนาญการ 2 ท่าน ดังนี้ 1. คุณกรพินธุ์ ทวีตา บรรยายวิชาการจดหมายเหตุในหัวข้อ "ความสำคัญของเอกสารจดหมายเหตุ" 2. คุณศรายุทธ ธรรมโชติ บรรยายวิชาการจดหมายเหตุในหัวข้อ "การับมอบเอกสารจดหมายเหตุ" ทั้งนี้ในช่วงบ่ายเป็นการนำชมส่วนปฏิบัติงานจริง โดย คุณบุศยารัตน์ คู่เทียม เป็นวิทยากรนำชม
Aug 21, 2012 On August 21, 2012 Mahidol University Library and Knowledge Center, Archive and Museum Division, welcome Faculty of Graduate Studies, Development Networks and International Business Division on the occasion of accompanying 25 foreigners as the cooperated memorandum in supporting the increased opportunities for the handicapped to visit the Royal King's Father biography Hall and Hall of Fame of Mahidol University at Mahidol University Learning Center
Aug 20, 2012 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในโอกาสเยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555
Aug 20, 2012 On August 20, 2012 Mahidol University Library and Knowledge Center welcome the 15 students from Kyushu University Japan on the occasion of cooperating the activity of Short-term Student Exchange Program on the educational year 2012. They visited and studied the information about variable services
Aug 9, 2012 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้ฯ ในโอกาสครบรอบ 26 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้า ฟังธรรมเทศนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรและถวายปิ่นโตภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
July 30, 2012 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ในโอกาสนำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล MU Ambassadors จำนวน 10 คน มาเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
July 24, 2012 เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2555 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ ณ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
July 20, 2012 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2555 นักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ระบบที่ใช้ในการจัดเก็บ และบริการสารสนเทศ พร้อมทั้งเยี่ยมชมและถ่ายภาพภายในหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
July 11, 2012 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับสมาคมเก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ในโอกาสนำคณะผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จากกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
June 22, 2012 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดฯ ให้การต้อนรับและนำชม คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 57 จำนวน 133 นาย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอสมุดและคลังความรู้ฯ และหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
June 18-22, 2012 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “มหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 17” พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ และมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลในโครงการรักการอ่าน สร้างการเรียนรู้ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2555 ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานมีหนังสือ สื่อการศึกษาจากสำนักพิมพ์ชั้นนำจำหน่ายในราคาพิเศษ นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักเขียน ร่วมเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ รายการเสวนาเรื่อง "ความสนพระทัยด้านหนังสือและการอ่านของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" โดย คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต์ นักอักษรศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักราชเลขาธิการ เรื่อง "ปุ๋ย เติมชีวิต" โดย คุณศุ บุญเลี้ยง ศิลปิน นักแต่งเพลงชื่อดัง และ "นักเขียนสไตล์ อินดี้" โดย คุณเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ เจ้าของสำนักพิมพ์ ณ เพชรสำนักพิมพ์
June 13, 2012 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) ภาควิชา ศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาเยี่ยมชมเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555
June 8, 2012 พิธีเปิดนิทรรศการ "สมเด็จพระบรมราชชนกกับการอุดมศึกษาไทย" กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ "สมเด็จพระบรมราชชนกกับการอุดมศึกษาไทย" จัดแสดงพระราชประวัติโดยย่อ และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาไทย เมื่อคราวดำรงตำแหน่งทางราชการที่สำคัญ ภายในยังจัดให้ชมหนังสือต่างๆ ที่มีผู้ประพันธ์และรวบรวมไว้เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติอันทรงคุณค่า พร้อมจัดแสดงแกเลอรี่ภาพพระราชประวัติตลอดพระชนม์ชีพ และผลงานศิลปะของพระองค์และ นิทรรศการ "จิตรกรรมสีน้ำ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล" อาจารย์พัลลภ อนุสนธิ์พรเพิ่ม เสนอภาพสีน้ำแสดงบรรยากาศและศูนย์รวมศรัทธาในรั้วมหิดล พร้อมสาธิตการวาดภาพสีน้ำ ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555
June 1, 2012 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนำคณะผู้เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก) เยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
May 31, 2012 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 บุลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดโต๊ะหมู่บูชาเข้าร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จัดโดย งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ วิทยาลัยศาสนศึกษา ในโครงการกิจกรรมนิทรรศการพุทธประวัติ พุทธเจติยสถานในประเทศอินเดีย-เนปาล ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
May 31, 2012 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 นักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีการศึกษา ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา โดยมี นางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับและนำชม
May 30, 2012 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 11 (ผู้บริหารในสถาบันการศึกษาต่างๆ) จำนวน 40 คน จากสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสมาเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
May 18, 2012 หอสมุดและคลังความรู้มหวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ บรรณารักษ์จาก University of Santo Tomas Miguel de Benavides Library จำนวน 3 คน นำโดย Ms. Kaori B. Fuchigami Reference Librarian General Reference & Information Section เยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอสมุดฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555
May 17, 2012 หอสมุดและคลังความรู้มหวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ บุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จำนวน 20 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอสมุดฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555
May 16-17, 2012 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจการดำเนินงานของหอสมุดฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช ประธานกรรมการ และคณะ ทำการประเมินคุณภาพภายในส่วนงาน ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ และห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2555
May 16, 2012 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ และ นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2554 ในโอกาสมาเยี่ยมสำรวจการดำเนินงานของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และชมการปฏิบัติงานที่อาคารหอสมุดฯ และอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
May 15, 2012 ผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เข้าศึกษาดูงานด้านระบบห้องสมุด (e-Library) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
May 2, 2012 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับเยาวชนและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย รวมประมาณ 25 คน ในการเยี่ยมชมนิทรรศการของหอจดหมายเหตุฯ ศึกษาแง่มุมประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามรับของที่ระลึก กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการค่ายพิพิธภัณฑ์ครั้งที่ 1 ซึ่งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้แง่คิดดีๆ ผ่านกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์
April 23, 2012 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานยังส่วนงานจดหมายเหตุและงานพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุ วัตถุพิพิธภัณฑ์ และการจัดนิทรรศการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิคส์ โดยได้รับเกียรติจากคุณ ราม ป้อมทอง ผู้บริหารส่วน ส่วนบริหารงานเอกสารและจดหมายเหตุ และคุณน้ำทิพย์ สาครรัตนกุล ผู้บริหารส่วน ส่วนงานพิพิธภัณฑ์ พร้อมด้วยทีมงาน ให้การต้อนรับเป็นวิทยากรบรรยาย และนำชมการดำเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง
April 12, 2012 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหารหอสมุดฯ เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555
April 5, 2012 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 คณะผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมตอนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเยี่ยมชื่นชมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Visit)
Mar 30, 2012 26 librarians from Malaysia Library Association visited and made a study trip at Mahidol University Library and Knowledge Center including Mahidol University Archive and Museum at Mahidol University Learning Center Building on March 30, 2012 for benchmarking purpose
Reader of the month ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555 ประเภทบุคลากร ได้แก่ นางสาววรัฐธยา สาระศาลิน สำนักงานคณบดี และนางสาวธิดาพร บุญเม่น ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นางสาวแอน การินทร์ นายกฤติน ชุมสวัสดิ์ นายปิยนัฐ หนูคง และนายทรงพล แสงชัยวิรัช นักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
Mar 28, 2012 On March 28, 2012 Mr. Reawat AumThong, Director of Kasetsart University Library, Sri Racha Campus leaded 55 university staffs and trainee-students to visit and made a study trip at Mahidol University Library and Knowledge Center including Mahidol University Archive and Museum at Mahidol University Learning Center Building.
Mar 27, 2012 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 บุคลากรจากโรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรวบรวมผลงานวิชาการของบุคลากร โดยมีนางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ
Mar 22, 2012 On the occasion of being guest speaker of Online Information Education Conference at Suan Dusit Rajabhat University on the 22nd March,2012 Mr. Peter Sidorko , the University of Hong Kong Librarian accept an invitation to visit Mahidol University Library & Knowledge Center. Ms. Chaweewan Swasdee,the Director, and staffs welcome Mr. Sidorko and discuss on further collaboration among the 2 University Libraries
Mar 15, 2012 On 15 March 2012, Mr. Tsunehisa Kaku, Dean of Department of Health Science, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, JAPAN and Mr. Junji Morishita, head of the Student Office come to visit the faculty of Medical Technology library, Mahidol University.
Mar 2, 2012 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 คณะผู้บริหารและบุคลากร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวันครบรอบ 43 ปี วันพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีสงฆ์ ทักษิณานุประทาน พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 7 เรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน" โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พิธีแสดงมุทิตาจิต และพิธีเปิดนิทรรศการผลิตภัณฑ์วิชาการ ซึ่งหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการในหัวข้อ "มหิดลร่วมมือร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม" ในครั้งนี้ด้วย
Feb 1, 2012 ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ Mr.Larry Ashmun บรรณารักษ์จาก University of Wisconsin Madison Libraries ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญจาก Fulbright เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ การบริการ และการ Romanization หนังสือภาษาไทย ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีทีมผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับ
Jan 26, 2012 วันที่ 26 ม.ค. 2555 บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เข้าเยี่ยมชมสถานที่ และระบบ e-lecture และ ห้อง Self learning ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
Jan 20, 2012 On Friday 20, 2012 Mahidol University Library and Information Center, Love to Read Build to Learn Project, gave with complement some books, periodicals and magazines to automobiles division Office of the President Mahidol University. The purpose is to bring these information materials on the staff shuttle buses and the university staffs are able to read these important and entertained books and magazines simultaneously. In this project, Ms.Chaweewan Swasdee, director, gave these 11 baskets of books, journals, and magazines to Mr.Pairat Daeng-Am, Chief of the automobile division and the faculty received these materials
Jan 19, 2012 Representatives from School of Health Sciences Jenderal Achmad Yani Cimahi - West Java, Indonesia visits the Faculty of Medical Technology Library, Mahidol University. On January19, 2012 Assoc. Prof Dr. Virapong Prachayasittikul, Dean of the Faculty of Medical Technology, Mahidol University along with the administrative board of executives welcomed Prof.Dedi Somantri Djamhuri, Dr.,Sp.B. and team from School of Health Sciences Jenderal Achmad Yani Cimahi - West Java, Indonesia. During the visit, they also had a library visit and received a warm welcome from Ms. Surasawadi Ditsakul, the head librarian of Medical Technology Library