home > about > photo gallery

Gallery 2013

December 27, 2013 นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เดินทางไปร่วมงานเปิดห้องสมุด โรงเรียนบ้านโนนเขวา จังหวัดขอนแก่น ร่วมบริจาคครุภัณฑ์ และหนังสือเข้าห้องสมุด ตามโครงการคืนความรู้สู่บ้านเกิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ วงค์วรรณ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556
November 18, 2013 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "มหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 19" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ม.มหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ เรื่อง “หนังสือดี ที่อยากอ่าน” ในโครงการรักการอ่าน สร้างการเรียนรู้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ภายในงานมีการจำหน่ายหนังสือ สื่อการศึกษาจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ และกิจกรรมเสวนากับนักเขียน โดยมีน้องๆ จากโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ 2), โรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฏร์รังสฤษดิ์) จ.นครปฐม มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
November 11, 2013 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้รับทุนจากองค์การอนามัยโลกจำนวน 4 ราย ได้แก่ Mrs. Daya Chandrani Kuruppu และ Mrs. Chithralatha Malani Abeygunasekera จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เข้าอบรมเรื่อง “Studying on Knowledge Management and Knowledge Dissemination” ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2556 และ Mr. Mohammad Mofakharul Islam และ Ms. Aktara Khanom จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าอบรมเรื่อง “Studying on Library Management” ระหว่างวันที่11-22 พฤศจิกายน 2556
November 6, 2013 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ครั้งที่ 4 ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "ธรรมะในการบริหาร บริหารงาน บริหารคน บริหารใจ" โดย พระมหาประสาน ฤทธิปัญโญ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ลานสนามหญ้าด้านข้างอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
October 29, 2013 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง "มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RDA" โดย คุณนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายเทคนิค สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยาย ณ บริเวณโถงกลางชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556
October 28, 2013 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "Happy D.I.Y. ทำได้ง่าย ใช้ได้จริง" (Do it yourself) ครั้งที่ 1 "D.I.Y. มหัศจรรย์ดอกไม้บานหลากสี" โดย นายณฤต เลิศอุตสาหกูล พิธีกรรายการโทรทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน DIY, DIY Artist, DIY Designer, DIY Columnist และ DIY Mc เป็นวิทยากร ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการ Happy Day Hours : แฮปปี้ดี๊ดี แฮปปี้วันจันทร์ ภายใต้โครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ลดบรรยากาศความตึงเครียดระหว่างบุคลากรและผู้ใช้บริการ สามารถนำผลผลิตของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากกิจกรรมมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้ โดยมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 - สิงหาคม 2557 รวม 6 ครั้ง
October 24, 2013 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การบริการห้องสมุด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด และด้านบรรณสารสนเทศ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556
October 17, 2013 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม "โครงการการพัฒนาทักษะศิลปะเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล" ครั้งที่ 2 หัวข้อ "ฝึกวาดภาพการ์ตูน" ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556
October 15, 2013 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (Performance Agreement) ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2557
October 2, 2013 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ในหัวข้อธรรมบรรยาย "ธรรมะสบายๆ ผ่อนคลายความเครียด" โดย พระธรรมวิทยากร พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะเป็นการบรรยายธรรมะ ฟังธรรมเทศนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาธรรมะ เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และสอดคล้องกับนโยบาย Happy Workplace ของมหาวิทยาลัย
September 24, 2013 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และผู้แทนห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
September 19, 2013 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "โครงการการพัฒนาทักษะศิลปะเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ฝึกทักษะพื้นฐานการวาดเส้น/หุ่นนิ่ง" โดยมีคุณไพฑูรย์ กลั่นไพฑูรย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานเทคโนโลยีและสื่อสารการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล เป็นวิทยากร ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) มีกิจกรรมพัฒนาทักษะศิลปะรวม 6 ครั้ง ระหว่างเดือนกันยายน 2556 ถึง กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสุขภาวะ พัฒนาความเข้มแข็ง เสริมแรงจินตนาการผ่านงานศิลปะ และพัฒนาความสุข แก่บุคลากร
September 4, 2013 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ในหัวข้อธรรมบรรยาย "การอ่านสร้างคนได้อย่างไร" โดย พระธรรมวิทยากร พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ซึ่งจะเป็นการบรรยายธรรมะ ฟังธรรมเทศนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาธรรมะ เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และสอดคล้องกับนโยบาย Happy Workplace ของมหาวิทยาลัย
September 2, 2013 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหาร ให้การตอนรับ ผู้รับทุนองค์การอนามัยโลกชาวเมียนมาร์ จำนวน 3 ราย และชาวเนปาล จำนวน 1 ราย ในโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง "Application of information technology at Medical libraries in Thailand" ซึ่งสำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ได้มอบให้หอสมุดและคลังความรู้ฯ ดำเนินการจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2556
August 26, 2013 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนในเขตศาลายา โดยมอบสิ่งพิมพ์และสื่อการเรียนรู้ แก่โรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฏร์รังสฤษดิ์) จ.นครปฐม ภายในงานดังกล่าว มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกในโครงการรักการอ่าน สร้างการเรียนรู้ ปี4 “เล่านิทาน อ่านสนุก” ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมเล่านิทานสามคำ และการเรียนรู้เรื่องดอกไม้จากสารานุกรมไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุดทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
August 9, 2013 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้ฯ ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วงเช้า มีพิธีสงฆ์ โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ถวายภัตตาหารเช้า ฟังธรรมเทศนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรและถวายปิ่นโตภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และในช่วงบ่าย มีการบรรยายพิเศษ "ความฉลาดปราชญ์เปรื่องที่สั่งสมได้จากการอ่านของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อดีตอธิการบดี ผู้บุกเบิกมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา" โดย คุณอาริยา สินธุจริวัตร บุนนาค นักข่าว นักเขียนสตรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
August 7, 2013 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายและเสวนาวิชาการ เพื่อเป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นระหว่างผู้ทำงานวิชาชีพในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้ฯ ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556
ภาคเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง "Internationalization of Academic Libraries : Goals and Strategies" โดย Associate Professor Dr.Ismil Abdullahi (North Carolina Central University) และในภาคบ่ายเป็นการเสวนาวิชาการ แบ่งปันองค์ความรู้จากงานวิจัยในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เรื่องที่ 1 "การประเมินโครงการการจัดการความรู้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล" โดย คุณณิชดาภา อัจฉริยสุชา บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เรื่องที่ 2 "วัฒนธรรมบริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ" โดย ดร.จุฑารัตน์ นกแก้ว หัวหน้าหน่วยสื่อสนเทศการศึกษาทางไกล สำนักบรรณสารสนเทศ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องที่ 3 "การประเมินคุณภาพบริการห้องสมุดในสำนักหอสมุดและศูนย์สารนิเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต" โดย คุณนฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ สำนักหอสมุด ม.รังสิต เรื่องที่ 4 "ทัศนคติของอาจารย์ที่มีต่อโครงการบรรณารักษ์ประสานงานประจำคณะ" โดย คุณทิพย์วารี วงษ์เจริญธรรม บรรณารักษ์ห้องสมุดศูนย์ศึกษาสาทร ม.รังสิต
August 1, 2013 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมสมาชิกเครือข่ายสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ และบรรยายวิชาการ เรื่อง "Positioning health libraries and librarians in the health professional workforce and future skills requirements for health librarians." โดย Dr. Gillian Hallam, Adjunct Professor Library and Information Science, Science and Engineering Faculty, Queensland University of Technology, Australia เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 109 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม ให้แก่บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ซึ่งมาจากห้องสมุดในกระทรวงสาธารณสุข ห้องสมุดของโรงพยาบาลต่างๆ ในส่วนภูมิภาค ในเขตกรุงเทพมหานคร ในสังกัดกระทรวงกลาโหม และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
July 17, 2013 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “Academic Libraries and Librarians in India : Issues and Trends” โดย Dr.E.RAMA REDDY : Research Fellow, Raja Rammohun Roy Library Foundation, Ministry of Culture, Govt. of India เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
July 16, 2013 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นางพรรณทิพา โรจนกร และนางสาวทรายแก้ว ดวงมณี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง e-Books Cataloging ในโอกาสมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 27" (Workshop on Uninet Network & Computer Application-WUNCA) ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
July 16, 2013 บุคลากรห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ร่วมกิจกรรมการซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งจัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
June 21, 2013 คณะผู้บริหารศูนย์แพทย์ คณะกรรมการห้องสมุด อาจารย์แพทย์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลิกนิก โรงพยาบาลราชบุรี เยี่ยมชม ดูงาน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
June 11, 2013 คณะผู้บริหาร ทีมงาน และที่ปรึกษาออกแบบโครงการจัดตั้งสถาบันอุดุมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. เยี่ยมชม ดูงาน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
June 10-14, 2013 รองศาสตราจารย์นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “มหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ ๑๘” พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล "แฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด" ในโครงการรักการอ่าน สร้างการเรียนรู้ งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานมีการจำหน่ายหนังสือ สื่อการศึกษาจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ และกิจกรรมเสวนากับนักเขียน รวมถึงเปิดโอกาสให้ร่วมมอบหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนประถมในบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย
May 15, 2013 เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ ๒๔ จำนวน ๕๘ คน เข้าเยี่ยมชม งานบริการด้าน E-learning และ E-Lecture ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดฯและทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
May 8, 2013 นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทยและนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน ๔๗ คน พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖ คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้และทราบถึงการให้บริการของห้องสมุด เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.
May 4-6, 2013 หอสมุดฯ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาบุคลากรประจำปีขึ้น เมื่อวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๑๑๕ คน จากหอสมุดฯ และห้องสมุดคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล มีกิจกรรมต่างๆ ในการสัมมนาฯ ครั้งนี้ เช่น การบรรยายเรื่อง “สร้างสุขในการทำงานอย่างมีศิลป์” โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และกิจกรรมส่งต่อความรู้ การเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์ ณ วัดผ่านศึกอนุกูล อ. ปากช่อง เป็นต้น
May 2-3, 2013 นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจตามการประเมินคุณภาพภายในส่วนงาน ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2555 ซึ่งมี รศ.สุธีรา ฮุ่นตระกูลเป็นประธานกรรมการ ณ อาคารหอสมุดฯ เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2556
April 22, 2013 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี พร้อมคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ทรงเปิดงานกรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖ ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
April 11, 2013 เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ นางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดีภายในงานมีการร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่รถบุปผชาติรอบบริเวณมหาวิทยาลัย และร่วมสรงน้ำพระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ
April 2, 2013 คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานด้าน งานบริหาร งานบริการ งานเทคนิค งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หอสมุดฯ ให้การต้อนรับ ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น คณะผู้เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมหอประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556
April 2, 2013 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เยี่ยมชมหอสมุดฯ ด้านการให้บริการ และด้านสารสนเทศต่าง ๆ ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556
Mar 20, 2013 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย ในโอกาสนำคณะครูและนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 13+4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม สปป.ลาว พม่า กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ในโครงการ Thailand ASEAN Camp 2013 ประจำปี ครั้งที่ 1 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุด ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
Mar 12, 2013 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ฝ่ายคลังความรู้ และคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol-IR) โดยมีผู้เข้าอบรมซึ่งประกอบด้วยบรรณารักษ์ บุคลากรห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม ชั้น 2 และห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Mar 7, 2013 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีคณะผู้บริหารหอสมุดฯ ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด การจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ กิจกรรม 5ส การบริหารงานของห้องสมุด หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชมหอประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556
Mar 7, 2013 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อ 2013 Southeast Asia Author Workshop โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์ ที่ปรึกษากองบริหารงานวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การบรรยายในครั้งนี้ เพื่อช่วยนักวิจัยในการเขียนงานวิจัยให้มีคุณภาพและมีความน่าสนใจ และประสบความสำเร็จในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Mar 1, 2013 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 คณะผู้บริหารและบุคลากร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 44 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล และพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี, พิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น รางวัลแม่ดีบุคลากรเด่น ประจำปี 2555 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี ปิดท้ายด้วยพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Feb 4, 2013 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานจากคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เข้าศึกษาดูงานด้านสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และเข้าเยี่ยมชมหอประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
January 28, 2013 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ห้องสมุดจิ๋ว บางซื่อ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยาย เรื่อง "Current Status and Future Trends of Libraries in U.S.A." และ "การพัฒนาห้องสมุดดนตรีและการลงรายการสื่อดนตรีประเภทต่างๆ" โดย Professor Stephen Luttmann ผู้อำนวยการห้องสมุดดนตรี จาก University of Northern Colorado ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 ณ ห้องบรรยาย D404 อาคาร D วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจากห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และสำนักหอสมุดแห่งชาติ รวม 70 คน
January 22, 2013 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสุรัสวดี ดิษฐสกุล หัวหน้าห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ส่งมอบเครื่องกันหนาว อุปกรณ์กีฬา และปัจจัยดำรงชีพอื่นๆ ให้แก่โครงการ "เติมฝัน ปันน้ำใจ ให้น้องสุข" เพื่อนำสิ่งของดังกล่าวไปมอบให้แก่เด็กๆ ในถิ่นห่างไกลทุรกันดาร แถบอำเภอไทรโยค และอำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
January 21, 2013 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักเรียนทุนกัมพูชา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
January 18, 2013 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ในโครงการกิจกรรมการให้ความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้ฯ และหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
January 14, 2013 คณะผู้บริหาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงานด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของห้องสมุด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556
January 12, 2013 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดซุ้มกิจกรรม ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ภายใต้ชื่องาน "เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน" เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
January 3, 2013 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติและคณะ เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล