home > about > photo gallery

Gallery 2014

December 11, 2014 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรม เรื่อง “การเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ กว่า 10 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 205 คน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.มหิดล กล่าวเปิดงาน และแบ่งปันประสบการณ์ และมีวิทยากรจากสำนักพิมพ์ Elsevier ที่มีประสบการณ์ในการบรรณาธิกรณ์บทความที่จะลงพิมพ์ในวารสารต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้
December 9, 2014 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง “การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วย Focus Group” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยมี ผศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ จากภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ความรู้แก่บรรณารักษ์และผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม Focus Group เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุดในเชิงคุณภาพ
December 3, 2014 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ครั้งที่ 15 ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "ศิลปธรรมแห่งการครองชีวิต" บรรยายธรรมะโดย พระเคนศรี สีลสังวโร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องโถง ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
December 3, 2014 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2557 เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ โถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
November 21, 2014 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ผู้บริหารและบุคลากร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวจาก 26 สถาบัน จำนวน 80 คน ในโอกาสศึกษาดูงาน กิจกรรมห้องสมุดใส่ใจสิ่งแวดล้อม และงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรสีเขียว ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–21 พฤศจิกายน 2557 จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
November 5, 2014 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ครั้งที่ 15 ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "การทำงาน คือการปฏิบัติธรรม" บรรยายธรรมะโดย พระมหาเด่นศักดิ์ รักภักดี (สุขุมาโล ภิกขุ) วัดเทพลีลา เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องโถง ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
October 27, 2014 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "มหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 20" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ม.มหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ภายในงานมีการจำหน่ายหนังสือ สื่อการศึกษาจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ และกิจกรรมเสวนากับนักเขียน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
October 22, 2014 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ผู้บริหารและบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ดาดฟ้าอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยจัดแต่งต้นไม้ ปรับพรวนดินและทำความสะอาดพื้นดาดฟ้า ซึ่งหอสมุดฯ ได้จัดทำโครงการห้องสมุดใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีโครงการย่อยจัดกิจกรรมเพื่อสนองตอบนโยบาย Eco University หลายโครงการ โครงการดาดฟ้าสีเขียวเป็นโครงการย่อยโครงการหนึ่งซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคาร
October 15, 2014 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จากวิทยาลัยราชสุดา เข้าศึกษาดูงานบริการและช่วยแนะนำการใช้ห้องสมุด จำนวน 87 คน พร้อมล่ามภาษามือ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทราบกฎระเบียบของห้องสมุด ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
October 1, 2014 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ครั้งที่ 14 ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "สร้างฐานชีวิตด้วยปัญญา สร้างศรัทธาด้วยความดี" บรรยายธรรมะโดย พระอาจารย์อุดม สุธัมฺโม พระธรรมวิทยากรฝ่ายกัมมฐาน วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ ห้องโถง ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
September 29, 2014 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 ณ ลานโถง ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวขอบคุณผู้เกษียณทุกท่าน ที่ได้อุทิศตนทำงานเพื่อองค์กรมาโดยตลอด สำหรับในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้ นางกิ่งแก้ว อ่วมศรี นางสาวเทพิน จิรคุณเตชะ และนางสาวศรีเพ็ญ คำศิริ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากห้องสมุดคณะ สถาบันต่างๆ ด้วย ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งใจ
September 24, 2014 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
September 22, 2014 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน Mahidol R2R Expo’ 14 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสได้เรียนรู้แนวคิด/เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยมีโอกาสและเวทีเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างสรรค์ผลงาน R2R ในงานนี้บุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดด้วย นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมช่วง Happy Model เป็นการนำเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสุขจาก 1 ใน 3 ส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ ในส่วนของหอสมุดฯ ตัวแทนทีมงานนักสร้างสุขได้แก่ นางอังคณา สุริวรรณ์และ นางสาวปิยธิดา เทพวงค์ นำเสนอกิจกรรม Happy Workplace
September 19, 2014 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จำนวน 11 คน เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
September 19, 2014 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ในโอกาสนำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 6 สถาบันธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัย สถาบันคลังสมองของชาติ จำนวน 40 คน เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชม หอสมุดและคลังความรู้ฯ จากนั้น คณะผู้เข้าศึกษาดูงาน ได้เยี่ยมชม หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดลด้วย
September 12, 2014 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จากหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิภัณฑ์ (หจพ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย นำโดย นางสาวประภากร วรรณกนก ผู้อำนวยการ หอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานของหอสมุดฯ ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
September 3, 2014 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ครั้งที่ 13 ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "มีสติรู้ทัน มีสัมปชัญญะรู้ตัว" โดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ห้องโถง ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557
August 25, 2014 วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 คณะนักศึกษาจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม Short – term Student Exchange Program ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 6 กันยายน 2557 เข้าเยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ อันเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
August 8, 2014 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ ตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งในปีนี้ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับกระเช้าหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ นำมามอบเพื่อแสดงความยินดีแทนกระเช้าดอกไม้ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมในโครงการรักการอ่านสร้างการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนในเขตชุมชนศาลายา จากนั้นเวลา 11.00-12.00 น. เป็นการบรรยายธรรมะ ฟังธรรมเทศนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาธรรมะ ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" หัวข้อธรรมบรรยาย "ธรรมะอภิบาล งานได้ผล คนเป็นสุข" โดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
August 7, 2014 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง "จัดบริการห้องสมุดอย่างไร เข้าถึงใจ...เข้าถึง Gens" เพื่อเป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้ฯ ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557
ภาคเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง "บริการห้องสมุดเพื่อวัยใสวัยมันส์ Gen Y & Gen Z" โดย อ.ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และในภาคบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง "บริการห้องสมุดตอบโจทย์รุ่นใหญ่ Gen X & BB" โดย อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
August 6, 2014 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน นำนักศึกษาหลักสูตร การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2557-2558 จำนวน 20 คน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริการของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
July 25, 2014 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานในโครงการวิจัย เรื่อง "โครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่เพื่อการพัฒนาสังคม" นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์ อาจารย์ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา และเยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้ฯ
July 21, 2014 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์นำชมหอสมุด “MULKC Guide” โดย คุณเนตรา เทวบัญชาชัย ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เป็นวิทยากร เพื่อเป็นการให้บุคลากรรุ่นใหม่ที่บรรจุเข้าทำงานในห้องสมุดให้มีความรู้พื้นฐานในการแนะนำห้องสมุด และสามารถทำหน้าที่มัคคุเทศก์นำชมห้องสมุดได้ โดยมีบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 24 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ
July 21, 2014 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล นำนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรไทยและนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดฯ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้และทราบถึงการให้บริการของหอสมุดฯ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
July 11, 2014 เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2557 คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ได้จัดโครงการทอดผ้าป่าร่วมสมทบทุนสร้างพระเจดีย์ “พระธาตุโพธิ์ทอง” และ อาคารแสดงพระบรมสารีริกธาตุ ณ ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา หลักธรรมคำสอน ศาสนสถาน และการรักษาศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น และเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้มีโอกาสเข้าวัด ทำบุญไหว้พระที่คนไทยส่วนหนึ่งนิยมปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และครั้งนี้ได้มีกิจกรรมการบริจาคหนังสือให้แก่วัด 2 แห่ง และโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง วัดเขาถ้ำเสือ และโรงเรียนบ้านบ่อคู่
July 2, 2014 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ครั้งที่ 11 ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "เป็นสุขทุกขณะจิต ชีวิตไม่ติดลบ" โดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ห้องโถง ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557
June 4, 2014 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ครั้งที่ 10 ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "คิดบวกเพิ่มทุน เติมบุญด้วยธรรมะ" โดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ห้องโถง ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557
May 26-27, 2014 เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2557 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมี นางสุดใจ ธนไพศาล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สังกัดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น และเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ทีมผู้บริหาร บุคลากรระดับหัวหน้าฝ่าย/งาน และ บุคลากรระดับปฏิบัติการ ประมาณ 140 คน วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรและผู้รับผิดชอบด้านคุณภาพภายในฝ่าย/งาน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และสามารถนำเกณฑ์ฯ มาใช้ในการดำเนินงานของหอสมุดฯ เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
May 8-10, 2014 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม-วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับนโยบายก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก โดยการสัมมนาบุคลากรในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสัมมนาบุคลากรภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร”
May 7, 2014 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ครั้งที่ 9 ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "เปลี่ยนความท้อแท้ ให้ธรรมะแก้เป็นกำลังใจ" โดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ห้องโถง ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
April 11, 2014 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหารหอสมุดฯ เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ ลานโถง ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ
April 8, 2014 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 คณะผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชมหอสมุดฯ จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล โดยอาจารย์ ดร.สุวิสา มหาสันทนะ ได้นำคณะผู้เยี่ยมชม ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากประเทศบังคลาเทศ จำนวน 10 ท่าน พร้อมผู้ประสานงาน จำนวน 2 ท่าน เยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และหอพระราชประวัติ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
April 2, 2014 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ครั้งที่ 8 ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "ธรรมสามัคคี นำวิถีความสำเร็จ" โดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ห้องโถง ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557
April 1, 2014 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Happy Tips Happy Talk : สานต่อความรู้ ส่งต่อความสุข ในหัวข้อกิจกรรม "เหรียญโปรยทาน งานบุญงานบวช" วิทยากรโดย นางสาวประมวล คำมาก หัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการ Happy Day Happy Hours : แฮปปี้ดี๊ดี แฮปปี้วันจันทร์ ภายใต้โครงการความรู้สร้างสุข (Happy with Knowledge) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และสร้างบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ลานโถงกลาง ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
March 5, 2014 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ครั้งที่ 7 ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "สร้างศรัทธา เพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์" โดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ลานสนามหญ้าด้านข้างอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557
February 28, 2014 คณะผู้บริหารและบุคลากร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 45 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล พิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 8 พิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น รางวัลแม่ดีบุคลากรเด่น รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี ปิดท้ายด้วยพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
February 28, 2014 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก นักศึกษา และอาจารย์ กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
February 25, 2014 ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ครั้งที่ 2 เรื่อง "การตรวจสอบคุณภาพระเบียนบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม MARC Analyzer" เพื่อเป็นการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ และคุณพรพิมล วัชรกุล นักวิเคราะห์ระบบ หน่วยวิจัยและนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
February 7, 2014 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายเทคนิคห้องสมุด ได้ให้การต้อนรับทีมงานวิเคราะห์หมวดหมู่ฯ หนังสือ โสตทัศนวัสดุ และทีมงานเตรียมทรัพยากรฯ จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10 ท่าน ในโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือโสตทัศนวัสดุ ดรรชนีวารสารและงานเตรียมทรัพยากรฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
February 5, 2014 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 67 ราย เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์รายวิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (Information for Study Skill and Research)
February 5, 2014 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ครั้งที่ 6 ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "คนถึงธรรมะ ธรรมะถึงคน" โดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ลานสนามหญ้าด้านข้างอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
February 3, 2014 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 52 ราย เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
January 16, 2014 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และการให้บริการเพื่อส่งเสริมการใช้บริการและการเรียนรู้
January 11, 2014 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดซุ้มกิจกรรม ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ภายใต้ชื่องาน "เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน : เติมความคิด ติดความรู้ จุดประกายฝัน คิดสร้างสรรค์" จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เด็กที่มาร่วมงานได้ทั้งประโยชน์ สาระความรู้ และของรางวัลมากมาย
January 9-10, 2014 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนด Functional Competency ของบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ” ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2557 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. จิตรลดา อมรวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากร ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพสารสนเทศ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
January 8, 2014 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ครั้งที่ 5 ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "คุณธรรมนำชีวิต เมตตาธรรมนำสันติสุข" โดย พระภาณุ จิตตะทันโต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ลานสนามหญ้าด้านข้างอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557