home > about > photo gallery

Gallery 2015

December 29, 2015 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558
December 24, 2015 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยมี คุณฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธาน พร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่ และมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร "มหิดลเกมส์" ประจำปี 2558 และรางวัลสำหรับบุคลากรที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม "ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน Mahidol Quality Fair 2558" จากนั้นเป็นการจับรางวัลให้แก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งมีบุคลากรจากห้องสมุดคณะ/สถาบัน วิทยาลัย มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
December 17, 2015 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 รองศาสตราจารย์ สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการทบทวนการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และโครงร่างองค์กรของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) แก่ผู้บริหารและบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการเขียนรายงานประเมินตนเองมหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดำเนินงานปรับปรุงยุทธศาสตร์และโครงร่างองค์กรเพื่อตอบสนองพันธกิจและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตามเกณฑ์ดังกล่าวฯ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินต่อไป
December 14, 2015 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ อาจารย์อัฏฐิภา จุลพิสิฐ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และบุคลากร จำนวน 28 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านการพัฒนารูปแบบการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของหอสมุดฯ ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
December 2, 2015 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "ความหลงคิด...เป็นอวิชา" โดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558
November 20, 2015 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย นางฉัตรรัตน์ เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานห้องสมุด ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
November 4, 2015 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "สาราณียธรรม ๖ สามัคคีคือพลัง" โดย พระภาณุ จิตฺตทันโต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
October 26, 2015 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม เข้าหารือความร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดฯ และเข้าศึกษาดูงานระบบ WorldCat ฟังก์ชันต่างๆ ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
October 7, 2015 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "รื่นรมย์ในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558
September 24, 2015 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "วันมหิดล" ณ. ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
September 22, 2015 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ณ ลานโถง ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวขอบคุณผู้เกษียณทุกท่าน ที่ได้อุทิศตนทำงานเพื่อองค์กรมาโดยตลอด สำหรับในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 2 ท่าน ดังนี้ นางรงค์รัตน์ หนูแก้ว และนางกัญญา สูชาวนา โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากห้องสมุดคณะ สถาบันต่างๆ ด้วย ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งใจ
September 2, 2015 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "พุทธวิธีเอาชนะความโกรธ" โดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
Aug 28, 2015 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหาร นำโดย นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Royal University of Bhutan ประเทศภูฏาน จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้ฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล
Aug 24, 2015 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "มหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 21" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรรัชนี แสวงกิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ภายในงานมีการจำหน่ายหนังสือ สื่อการศึกษาจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ กิจกรรมเสวนาวิชาการ และสินค้าราคาพิเศษมากมาย
Aug 6-7, 2015 หอสมุดฯ จัดงานการสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ภายใต้หัวข้อ “GO Forward Together : Get to Know More for Quality Services” ระหว่างวันที่ 6–7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดบริการห้องสมุดที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดยุคใหม่ โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง“ห้องสมุดในฝันของผู้บริหารมหาวิทยาลัย”
Aug 4, 2015 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหาร นำโดย นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัย เมื่อเวลา 9.00 น. โดยพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรและถวายปิ่นโตภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ
July 5-9, 2015 นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2015 ของ International Association of University Libraries (IATUL) ซึ่งจัดร่วมกับ The German National Library of Science and Technology (TIB) ณ เมือง ฮันโนเวอร์ (Hannover) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2558 ภายใต้หัวข้อ “Strategic Partnerships for Access and Discovery” ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้นำเสนอบทความร่วมกับ นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณรัฐ รองผู้อำนวยการหอสมุดฯ เรื่อง “Mahidol University Libraries network and involvement in the collaboration on electronic resources development of University libraries in Thailand” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก
July 3, 2015 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นางสาววัฒนา นามเมือง หัวหน้าฝ่ายเทคนิค หอสมุดและคลังความรู้ฯ และทีมงานให้การต้อนรับบุคลากรจากฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 26 คน ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ของฝ่ายเทคนิค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
July 2, 2015 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 คณะผู้บริหาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 16 คน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร ในโอกาสศึกษาดูงานการดำเนินงานการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OCLC และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้บริการต่างๆ เพื่อการพัฒนาและวิเคราะห์การจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
July 1, 2015 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "พอดีได้ เพราะใจพอ" โดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
June 3, 2015 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "ธรรมเทศนาเรื่องบารมี ๑๐ ทัศ" โดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558
May 21-23, 2015 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2558 โดยกิจกรรมวันแรกเป็นการ ฟังบรรยายเรื่อง “รักษ์ภาษาไทย ใส่ใจบริการประสานงานเป็นเลิศ” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รุ่งแจ้ง อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเดินทางไปต่างจังหวัด เริ่มด้วยกิจกรรมรับฟังการชี้แจงนโยบาย ทิศทาง รวมถึงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรรับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น ในเรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจและ core Value นำทีมโดยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ และ ”กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ “ ที่ชายหาด ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์ภาคค่ำ ในธีม ทะเล๊ทะเล มีการประกวดหนุ่มฮูลาสาวฮูล่า และขวัญใจหอสมุดฯ การสัมมนานอกสถานที่ครั้งนี้นับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีของบุคลากรทุกคน
May 6, 2015 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมธรรมบรรยาย ในโครงการ "Format จิต Delete อารมณ์" ครั้งที่ 20 ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "ธรรมะ...ปกป้องป่าคุ้มครองคน" โดย พระวิทยากร จากวัดพระราม ๙ และพิธีทอดผ้าป่ากล้าไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ทอดถวาย ณ วัดกัลปพฤกษ์ ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
May 1, 2015 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.00-11.00 น. คณะผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมตอนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเยี่ยมเยือนหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Visit)
April 24, 2015 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 หอสมุดฯ จัดการอบรมเรื่อง "Road Trip to Publishing" ให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้สนใจกว่า 100 คน ณ ห้องโถง ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โดยคุณจีรวัฒน์ พรหมพร ผู้เชี่ยวชาญ แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้สารสนเทศออนไลน์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้บริการ เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และบทความวารสาร รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเลือกวารสารเพื่อลงพิมพ์
April 20, 2015 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน" ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง "การเขียนหนังสือราชการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ" วิทยากรจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี มาให้ความรู้ในหัวข้อ การกำหนดประเด็นและการเรียบเรียงประเด็น และ รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ ในหัวข้อ รูปแบบและภาษาในการเขียนบันทึกและจดหมาย เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเขียนหนังสือราชการของบุคลากรให้มีความถูกต้องตามหลักภาษาราชการ เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
April 10, 2015 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ ลานโถง ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ
April 7, 2015 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการพัฒนาคุณภาพหอสมุดและคลังความรู้ฯ ด้วยเกณฑ์ EdPEx" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล มาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพหอสมุดและคลังความรู้ฯ ด้วยเกณฑ์ EdPEx ให้บรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
April 7, 2015 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ อ.นพ.โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ กองทรัพยากรบุคคล ม.มหิดล ในโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับส่วนงานต่างๆ ในโครงการ HR สัญจร : "MUHR อาสาร่วมคิด ผูกมิตรส่วนงาน" ตลอดจนได้รับทราบความต้องการและคาดหวังของส่วนงาน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย และเกิดความร่วมมือ การประสานงาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
April 2, 2015 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเขียนรายงานการประชุม" ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง "การเขียนหนังสือราชการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพิมล กุลบุญ และอาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเขียนหนังสือราชการของบุคลากรให้มีความถูกต้องตามหลักภาษาราชการ เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
April 2, 2015 วันที่ 2 เมษายน 2558 ผู้บริหาร และบุคลากร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 61 รูป พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้นร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ จัดโดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
March 20, 2015 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เรื่อง "Librarianship and Academic Libraries in the Digital Environment : an Experiences of Japan" โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน เพื่อให้บริการวิชาการความรู้ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แก่สังคม และเพื่อให้บุคลากรห้องสมุดได้รับความรู้ในด้านการจัดบริการสารสนเทศให้ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการห้องสมุดในยุคสังคมดิจิทัล วิทยากรโดย Professor Dr.Mitsuhiro Oda (Library and Information Studies, Aoyama Gakuin University, Japan) แปลและสรุปความภาษาไทยโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา
March 11, 2015 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ครั้งที่ 19 ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "ทุกปัญหา แก้ไขได้ด้วยปัญญา" โดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558
March 2, 2015 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ผู้อำนวยการและบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากนั้นร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ 46 ปีวันพระราชทานนาม 127 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมในช่วงบ่ายมีพิธีมอบรางวัลและมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น รางวัลแม่ดีบุคลากรเด่น ประจำปี 2557 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี ปิดท้ายด้วยพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
February 4, 2015 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ครั้งที่ 18 ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "จริตทั้ง ๖" โดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
January 13, 2015 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 หอสมุดฯ จัดบรรยายการจัดทำสมรรถนะตามสายอาชีพ (Functional Competency) มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมกับ นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และนายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่าย/ งาน/ หัวหน้าห้องสมุด คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย จำนวน 25 คน
January 7, 2015 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ "Format จิต Delete อารมณ์" ครั้งที่ 17 ในหัวข้อธรรมบรรยาย เรื่อง "ความสุขที่ทุกคนปรารถนา" พระธรรมวิทยากร พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558