ขั้นตอนการดำเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University)

ประกอบด้วย 6 ด้านดังนี้

ด้านที่ 1 วัตถุดิบ

ด้านที่ 2 พลังงาน

ด้านที่ 3 น้ำ

ด้านที่ 4 กากของเสีย

ด้านที่ 5 อาคาร

ด้านที่ 6 ก๊าซเรือนกระจก