งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจ

ดำเนินงานเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการตั้งแต่ การวางแผน การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ การจัดเตรียม การรวบรวมเพื่อประมวลผล การบำรุงรักษาโปรแกรมและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของห้องสมุดและห้องสมุดสาขาในสังกัด หอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย และนักศึกษาจากคณะและสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวิทยาเขต ตลอดทั้งอำนวยความสะดวกในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านสารสนเทศที่สำคัญ เป็นประโยชน์แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเครือข่ายแบบออนไลน์ (Online) รวมทั้งอำนวยประโยชน์ในการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร หรือ ใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและประหยัด ภายในงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีบุคลากรจำนวน 7 คน ประกอบด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 คน / นักเอกสารสนเทศ 2 คน / ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน โดยแบ่งการดำเนินงาน ดังนี้

 1. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการได้อย่างต่อเนื่อง
 2. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้สามารถใช้งานได้เป็นปกติและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ติดขัด
 3. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานได้เป็นปกติ
  มีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่เสมอ และสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
 4. งานจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra (Intranet)
 5. งานพัฒนาเว็บไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล - มีการดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการใช้งานของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายได้อย่างเหมาะสม มีข้อมูลเป็นประโยชน์ ทันสมัย ตรงกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
 6. งานควบคุม ดูแลระบบการเข้าใช้ฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (Off-Campus Access) ผ่านระบบ Ezproxy 
  - มีการดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลที่อยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดลให้สามารถสืบค้นวารสาร หนังสือทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดและคลังความรู้ได้ตลอดเวลา
 7. งานจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูล - มีการดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่พัฒนาตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  ตัวอย่างฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนา ได้แก่
         -  แอพพลิเคชั่น Mahidol Libraries e-Journals เพื่อบริการใช้งานฐานข้อมูลวารสารของมหาวิทยาลัยมหิดล
         -  คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)

         -  ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทย Mahidol Library Journal Index

         -  ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

 8. งานฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร ผู้ใช้บริการสารสนเทศห้องสมุด นักศึกษาฝึกงาน
 9. งานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
          -  แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          -  แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan)

ภาพโครงสร้างสายงานความรับผิดชอบของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

                                                                                                                                      ผู้สร้าง: กฤษฎา แก้วผุดผ่อง

 การดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

สถานที่ตั้ง

room21 room22 room23
room24 room25 room26

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวน 6 คน

it-division-staff pic

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกฤษฎา แก้วผุดผ่อง

Mr.Krisada Keawphodphong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), ม.อัสสัมชัญ
วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
MU-SUP รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
   krisada.kea@mahidol.ac.th
   i+24+4267

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Server / Network Administrator / IT Trainer)

 1. กำกับ ดูแล บริหารงาน โครงการต่างๆ ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  รับผิดชอบบริหาร จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. งานระบบเครือข่าย
  รับผิดชอบบริหาร จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหอสมุดและคลังความรู้
 4. งานพัฒนาฐานข้อมูล
  รับผิดชอบศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลด้วยระบบ open source
 5. งานระบบ Ezproxy
  รับผิดชอบบริหารจัดการ ดูแลการเข้าใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ Ezproxy รวมทั้งประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบ Ezproxy เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานของอุปกรณ์และโปรแกรม
 6. งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  ช่วยปฏิบัติงานประสานงานแก้ไขปัญหาทางเทคนิคระบบห้องสมุดอัตโนมัติไปยังบริษัท innovative
 7. งานครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ช่วยปฏิบัติงานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้
 8. งานฝึกอบรม
  ช่วยปฏิบัติงานฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย / คณะกรรมการต่าง ๆ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที

Acting Sub Lt.Sikharin Suwannatee
นักวิชาการสารสนเทศ
คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), สจล.
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร), มจพ.พระนครเหนือ
   sikharin.suw@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Mobile Application Developer / Web Developer / Web Master)

 1. งานพัฒนา Mobile Application
  รับผิดชอบออกแบบ, จัดทำ, พัฒนา mobile application “Mahidol Libraries e-Journal” 
  แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สาย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล รองรับทั้งสองระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
 2. งานพัฒนาเว็บไซต์
  รับผิดชอบออกแบบ, พัฒนา, ดูแลจัดการข้อมูล และบำรุงรักษาเว็บไซต์ ของหอสมุดฯ ตามเกณฑ์มาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive 
 3. Admin Mahidol Libraries KM Blog
  รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการความรู้ของหอสมุดฯ  (Mahidol Libraries KM)
 4. Admin Facebook Fanpage
  ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลหน้าแฟนเพจ Mahidol University Library ดูแลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการจัดการความรู้ของหอสมุดฯ
 5. งานพัฒนาบทเรียนออนไลน์ของหอสมุดฯ
  รับผิดชอบ ติดตั้งและพัฒนาโปรแกรม OpenEdx รวมทั้งออกแบบ Template เพื่อใช้สำหรับสร้างบทเรียนออนไลน์ของหอสมุด Mahidol Library on Open edX
 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โครงการ / คณะกรรมการต่างๆ/ งานให้บริการผู้ใช้ 

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นายวนาพล แช่มสุขี

Mr.Vanapol Chamsukhee
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)), ม.มหิดล
   vanapol.cha@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Web Database / Mobile Application Developer / Graphic Designer)

 1. งานพัฒนาฐานข้อมูล
  รับผิดชอบศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลแบบ Web Based
 2. งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  รับผิดชอบจัดทำบันทึกรายงานและช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 3. งานระบบเครือข่าย
  รับผิดชอบร่วมปฏิบัติงานและจัดทำบันทึกรายงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 4. งานออกแบบ Graphic
  รับผิดชอบจัดทำงาน Graphic ตามความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้
 5. งานครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ช่วยปฏิบัติงานติดตั้ง บำรุงรักษา ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้และห้องสมุดคณะต่าง ๆ ในสังกัดของหอสมุดและคลังความรู้ ให้แก่บุคลากร นักศึกษา อาจารย์ ผู้ใช้บริการของห้องสมุด

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวสุวรรณา กัญจนบุศย์

Ms.Suwanna Kanchanabud
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
MU-SUP รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2560
   suwanna.kac@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ( Web Master / IT Trainer)

 1. รับผิดชอบ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อมูล และภาพ ในการจัดทำหน้าเว็บเพจภาพกิจกรรม หอสมุดและคลังความรู้ฯ
 2. รับผิดชอบ ออกแบบ จัดทำ เพิ่มเนื้อหา และปรับปรุงเว็บไซต์ Intranet Library
 3. รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์ จัดทำ เพิ่มเติมข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย และในส่วนของเว็บเพจ
 4. รับผิดชอบประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล เพื่อการใช้งานระบบ MUSIS (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ระบบลา)
 5. รับผิดชอบงานจัดหา และประสานงานในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 6. รับผิดชอบผลิตบาร์โค้ดสำหรับติดหนังสือ
 7. รับผิดชอบประสานงานเพื่อการใช้งานโปรแกรมบันทึกการปฏิบัติงานบุคลากรหอสมุดฯ
 8. รับผิดชอบงานจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-thesis)
 9. ปฏิบัติงานงานฝึกอบรมด้านสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวจิรวรรณ นารีเลิศ

Ms.Jirawan Nareelerd
นักเอกสารสนเทศ
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2558
   jirawan.nar@mahidol.ac.th
   i+24+4262

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (e-Databases Administrator / IT Trainer)
  1. รับผิดชอบจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Resources & e-Resources)และ จัดทำคู่มือการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  2. รับผิดชอบปฏิบัติงานจัดทำเว็บเพจ Mahidol in News Papers
  3. รับผิดชอบปรับปรุง ทดสอบและแก้ไขการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (EZproxy) ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, Mobile Devices รวมถึงการเชื่อมต่อกับเบราเซอร์ต่างๆ

                  - รายงานผลการทดสอบการเข้าใช้ฐานข้อมูล ประจำปี 2560

                 - รายงานผลการทดสอบการเข้าใช้ฐานข้อมูล เดือนเมษายน 2560

  1. รับผิดชอบจัดเก็บสถิติการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยระบบ EZproxy และนำไปเผยแพร่ที่หน้าเว็บเพจ
  2. รับผิดชอบ Admin Facebook Fanpage ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  3. ปฏิบัติงานติดต่อและประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  4. รับผิดชอบบริการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหิดล Off Campus Service ทางโทรศัพท์, email, Line
  5. รับผิดชอบงานรวบรวมสถิติและบำรุงรักษาฐานข้อมูล Mahidol Journal Index
  6. ปฏิบัติงานฝึกอบรมประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
  7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ร่วมปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นายศกล มงคลเนตร์

Mr.Sakol Mongkolnate
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ทล. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), มสธ.
   sakol.mon@mahidol.ac.th
   i+24+4267

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Computer Hardware/Software Maintenance Technician / IT Trainer)

 1. รับผิดชอบงานติดตั้งและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
 2. รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
 3. รับผิดชอบในการติดตั้งสายสัญญาณ LAN ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้
 4. รับผิดชอบงานติดตั้งและแนะนำการใช้โปรแกรมต่าง ๆ และจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
 5. รับผิดชอบงานดูแลห้องอบรมคอมพิวเตอร์
 6. รับผิดชอบงานจำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
 7. ปฏิบัติหน้าที่งานฝึกสอนนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ

Mr.Sarun Thamtuksin
นักประชาสัมพันธ์
วท.บ. (เคมี), ม.มหิดล
   sarun.tha@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Public Relations / Admin Facebook Fanpage)

 1. Admin Facebook Fanpage
  • รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลแฟนเพจ Mahidol University Library
  • รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ตอบคำถามผู้ใช้บริการทางข้อความ Facebook Fanpage
  • เก็บรวบรวมสถิติการใช้งานของเพจเพื่อนำมาวิเคราะห์
  • วางแผนการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 2. งานพัฒนาเว็บไซต์
  • รับผิดชอบประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อมูล และภาพ ในการจัดทำหน้าเว็บเพจภาพข่าวกิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • ปฏิบัติงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. Columnist มหิดลสาร
  • รับผิดชอบจัดทำข่าวกิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตีพิมพ์ลงในมหิดลสาร
 4. งานพิธีการ
  • รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินรายการในกิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์
  • เป็นที่ปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงาน/ห้องสมุดต่าง ๆ
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • โครงการ / คณะกรรมการต่างๆ/ งานให้บริการผู้ใช้

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]