Menu

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจ

ดำเนินงานเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการตั้งแต่ การวางแผน การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ การจัดเตรียม การรวบรวมเพื่อประมวลผล การบำรุงรักษาโปรแกรมและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของห้องสมุดและห้องสมุดสาขาในสังกัด หอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย และนักศึกษาจากคณะและสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวิทยาเขต ตลอดทั้งอำนวยความสะดวกในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านสารสนเทศที่สำคัญ เป็นประโยชน์แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเครือข่ายแบบออนไลน์ (Online) รวมทั้งอำนวยประโยชน์ในการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร หรือ ใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและประหยัด ภายในงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีบุคลากรจำนวน 10 คน ประกอบด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 คน / นักเอกสารสนเทศ 3 คน / นักประชาสัมพันธ์ 1 คน / เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 คน โดยแบ่งการดำเนินงาน ดังนี้

 1. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการได้อย่างต่อเนื่อง
 2. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้สามารถใช้งานได้เป็นปกติและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ติดขัด
 3. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานได้เป็นปกติมีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่เสมอ และสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
 4. งานจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra (Intranet)
 5. งานพัฒนาเว็บไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล - มีการดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการใช้งานของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายได้อย่างเหมาะสม มีข้อมูลเป็นประโยชน์ ทันสมัย ตรงกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
 6. งานควบคุม ดูแลระบบการเข้าใช้ฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (Off-Campus Access) ผ่านระบบ Ezproxy
  - มีการดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลที่อยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดลให้สามารถสืบค้นวารสาร หนังสือทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดและคลังความรู้ได้ตลอดเวลา
 7. งานจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูล - มีการดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่พัฒนาตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ตัวอย่างฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนา ได้แก่
 8. งานฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร ผู้ใช้บริการสารสนเทศห้องสมุด นักศึกษาฝึกงาน
 9. งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดทำข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อตีพิมพ์ลงในมหิดลสาร และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ และ Facebook Page https://www.facebook.com/MahidolLibrary พร้อมเก็บรวบรวมสถิติการใช้งานของเพจเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนา Facebook Page รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงาน/ห้องสมุดต่าง ๆ [SIPOC]
 10. งานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพโครงสร้างสายงานความรับผิดชอบของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

                                                                                                                                ผู้สร้าง: กฤษฎา แก้วผุดผ่อง

การดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

 ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

 ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558- กันยายน 2559)

 อื่น ๆ

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2562

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
162-S2-O1-05โครงการ "ส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่บอกรับโดยมหาวิทยาลัมหิดล ประจำปี 2562"รายงานผลโครงการ
262-S2-O1-06โครงการต่ออายุสมาชิก IOS Developer Program ปี3อยู่ระหว่างดำเนินการ
362-S2-O2-20โครงการออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
462-S2-O2-24โครงการสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561อยู่ระหว่างดำเนินการ
562-S2-O3-06โครงการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ (Focus Group)ที่มีต่อพื้นที่ 24-hour Co-learning Spaceอยู่ระหว่างดำเนินการ
662-S4-O1-04โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการให้บริการของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯรายงานผลโครงการ
762-S4-O1-07โครงการ Board Game Cafe @Mahidol Libraryอยู่ระหว่างดำเนินการ
862-S4-O3-02โครงการพัฒนาระบบบริห่ารจัดการจองห้องศึกษารายกลุ่ม (Room Reservation System) ด้วยตนเองรายงานผลโครงการ
962-S4-O3-05โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อยู่ระหว่างดำเนินการ
1062-S4-O3-06โครงการจัดทำ Security Website ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างดำเนินการ
1162-S4-O3-07โครงการวิเคราะห์ข้อมูล EZProxy เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนา Mobile ApplicationMahidol Libraries E-Journalอยู่ระหว่างดำเนินการ
1262-S4-O4-01โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ของบุคลากรหอสมุดฯรายงานผลโครงการ
1362-S4-O4-02โครงการชมรม"ออกกำลังกาย" ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างดำเนินการ
1462-S4-O4-04โครงการ MULKC to Mahidol Game 2019 (50th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University's Name)อยู่ระหว่างดำเนินการ
1562-S4-O4-05โครงการ Happy Family : ประดิษฐ์พวงมาลัยมอบแด่ผู้ใหญ่ในครอบครัว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่ระหว่างดำเนินการ
1662-S4-O4-06โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills)เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 4)อยู่ระหว่างดำเนินการ
1762-S4-O7-01โครงการ ฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล(ICT/Digital Skills)เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่21(ครั้งที่3)รายงานผลโครงการ
1862-S4-O7-02โครงการจัดทำ Data Backup Site ภายนอกอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
1962-S4-O8-08โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดการข้อมลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Tableauเบื้องต้น "อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
161-S1-O1-06โครงการอบรมส่งเสริมการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและวิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
261-S2-O1-01โครงการปรับปรุงระบบเสิร์ซของเว็บเพจ e-journals และ e-books ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
361-S2-O1-02โครงการต่ออายุสมาชิก IOS Developer Program ปี2รายงานผลโครงการ
461-S2-O1-08โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม LimeSurvey" (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบให้บริการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล)รายงานผลโครงการ
561-S2-O2-01โครงการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561อยู่ระหว่างดำเนินการ
661-S2-O2-20โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) สำหรับห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
761-S2-O2-25โครงการสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560รายงานผลโครงการ
861-S2-O2-33โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
961-S2-O2-34โครงการ Mahidol Libraries LINE Chatbot โครงการนำร่องระยะที่ 1รายงานผลโครงการ
1061-S2-O2-36โครงการจัดทำหน้าเว็บเพจเสียงของลูกค้าแสดงผลการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ ที่ได้รับจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
1161-S3-O5-07โครงการจัดกิจกรรม Thai Artificial Flower Bouquets Demonstration สาธิตการทำดอกไม้ประดิษฐ์ แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ The International Conference on Library and Information Science : From Open Library to Open Society (iCoo 2018)รายงานผลโครงการ
1261-S4-O1-04โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้บริการ (Focus Group) เพื่อการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุดรายงานผลโครงการ
1361-S4-O1-07โครงการประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารบนสื่อทางสังคมออนไลน์ Facebook Page: Mahidol University Library ประจำปี 2561รายงานผลโครงการ
1461-S4-O3-02โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรรายงานผลโครงการ
1561-S4-O3-04โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
1661-S4-O3-05โครงการตรวจสอบระดับสัญญาณ MU-WiFi ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
1761-S4-O3-11โครงการเปลี่ยนแปลง IP ระบบ Domain Name System(DNS)ของมหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
1861-S4-O3-12โครงการแผนปฏิบัติงานการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
1961-S4-O5-02โครงการถ่ายทอดความรู้การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในห้อง Server ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างดำเนินการ
2061-S4-O5-03โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่1)รายงานผลโครงการ
2161-S4-O5-04โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 2)รายงานผลโครงการ
2261-S4-06-03โครงการฝึกอบรมการสร้างแผนผังกระบวนการทำงาน SIPOC (Stakeholder-Input-Process-Output-Customer) ด้วยเครื่องมือ Draw.io จาก Google Driveรายงานผลโครงการ
2361-S4-06-14โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบระบบฐานข้อมูลรายงานผลโครงการ
2461-S4-08-01โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S1-O3-10โครงการคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Libraries OER)ระยะที่ 1 โครงการนำร่องรายงานผลโครงการ
260-S2-O2-02โครงการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
360-S2-O2-03โครงการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุดในสังกัดสำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล”
รายงานผลโครงการ
460-S2-O2-09โครงการบริการ Tablet เพื่อการศึกษาและการค้นคว้าข้อมูลรายงานผลโครงการ
560-S2-O2-18โครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ให้มีรูปแบบเป็นอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
660-S2-O2-44โครงการผลิตโปสเตอร์และเอกสารเผยแพร่ข้อกำหนดการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
760-S4-O1-05โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มฐานสมาชิกบน Facebook Fan Page หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
860-S4-O3-01โครงการ Migration data to SANรายงานผลโครงการ
960-S4-O3-02โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่องานบริการผ่านหน้าจอรายงานผลโครงการ
1060-S4-O3-05โครงการติดตั้ง Security Patch ป้องกันภัยคุกคามจาก Ransomware Wanna Cryรายงานผลโครงการ
1160-S4-O3-06การประชาสัมพันธ์หนังสือมาใหม่ด้วยเว็บ Blog และ Facebookรายงานผลโครงการ
1260-S4-O3-07โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการบริการ
Computer & Internet Accesses
รายงานผลโครงการ
1360-S4-O4-08โครงการจัดทำเว็บไซต์ Mahidol University Green Librariesรายงานผลโครงการ
1460-S4-O4-12โครงการสำรวจและซ่อมแซมสติกเกอร์รหัสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพรายงานผลโครงการ
1560-S4-O6-05โครงการปรับปรุงบัตรแสดงตนบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้เป็นรูปแบบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2559

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
159-S2-O1-01โครงการพัฒนา Mobile Application เพื่อการสืบค้นทรัพยากร สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Mahidol e-Resources)รายงานผลโครงการ
259-S4-O3-02โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”รายงานผลโครงการ

สถานที่ตั้ง

 
room21room22room23
room24room25room26
 

พื้นที่รับผิดชอบ

 

บุคลากร

บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวน 11 คน (รวมหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา)

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกฤษฎา แก้วผุดผ่อง

Mr.Krisada Keawphodphong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), ม.อัสสัมชัญ
วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
MU-SUP รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
   krisada.kea@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4267

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Server / Network Administrator / IT Trainer)

 1. กำกับ ดูแล บริหารงาน โครงการต่างๆ ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  รับผิดชอบบริหาร จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 2.1 รับผิดชอบดำเนินการจัดหา กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้อง Server เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 เครื่อง ให้พร้อมใช้งาน รวมถึงประสานงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับประกัน และบำรุงรักษา
  • 2.2 รับผิดชอบบริหารจัดการ ดูแล จัดสรรพื้นที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 เครื่อง
  • 2.3 รับผิดชอบดำเนินการสำรองระบบงาน ข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 เครื่อง และ เว็บไซต์สำรอง (Mirror Website) พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 3. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  รับผิดชอบบริหาร จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหอสมุดและคลังความรู้

  • 3.1 รับผิดชอบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้
  • 3.2 รับผิดชอบจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรสให้กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้
  • 3.3 รับผิดชอบวางแผนการจัดหา กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค ทางด้านอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และร่วมปฏิบัติงานติดตั้งสายสัญญาณ LAN ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้

  4. งานพัฒนาฐานข้อมูล

  รับผิดชอบศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลด้วยระบบ open source

  5. งานระบบ Ezproxy

  รับผิดชอบบริหารจัดการ ดูแลการเข้าใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ Ezproxy รวมทั้งประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบ Ezproxy เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานของอุปกรณ์และโปรแกรม

  6. งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

  ช่วยปฏิบัติงานประสานงานแก้ไขปัญหาทางเทคนิคระบบห้องสมุดอัตโนมัติไปยังบริษัท innovative

  7. งานครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ช่วยปฏิบัติงานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้

  8. งานฝึกอบรม

  ช่วยปฏิบัติงานฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

  9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย / คณะกรรมการต่าง ๆ

  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที

Acting Sub Lt.Sikharin Suwannatee
นักวิชาการสารสนเทศ
คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), สจล.
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร), มจพ.พระนครเหนือ
   sikharin.suw@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Web Developer / Web Master / Mobile Application Developer)

1. งานพัฒนาเว็บไซต์
- รับผิดชอบออกแบบ พัฒนา ดูแลจัดการข้อมูล และบำรุงรักษาเว็บไซต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของหอสมุดฯ

2. งานพัฒนา Mobile Application
- รับผิดชอบ ดูแลจัดการข้อมูล และบำรุงรักษา Mobile Application Mahidol Libraries e-Journals แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน รองรับทั้งสองระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
- รวบรวมสถิติการดาวน์โหลดติดตั้ง Mobile Application Mahidol Libraries e-Journals

3. รับผิดชอบออกแบบพัฒนา Mahidol Libraries Chatbot

4.งานโครงการเชิงกลยุทธ์
โครงการประจำปี 2561
1. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
2. โครงการ Mahidol Libraries LINE Chatbot โครงการนำร่องระยะที่ 1
3. โครงการจัดทำหน้าเว็บเพจเสียงของลูกค้าแสดงผลการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ ที่ได้รับจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล และงบประมาณดำเนินโครงการฯ
4. โครงการปรับปรุงระบบเสิร์ซของเว็บเพจ e-journals และ e-books ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
5. โครงการต่ออายุสมาชิก IOS Developer Program ปี2
6. โครงการสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

โครงการประจำปี 2560
1. โครงการคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Libraries OER)ระยะที่ 1 โครงการนำร่อง
2. โครงการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุดในสังกัดสำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล”
3. โครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ให้มีรูปแบบเป็นอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล
4. โครงการจัดทำเว็บไซต์ Mahidol University Green Libraries

โครงการประจำปี 2559
1. โครงการพัฒนา Mobile Application เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Mahidol e-Resources)
2. โครงการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ เวอร์ชั่น 2

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายวนาพล แช่มสุขี

Mr.Vanapol Chamsukhee
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)), ม.มหิดล
   vanapol.cha@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Computer Trainer / Web Database / Graphic Designer)

 1. งานฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1 (ประกอบด้วย 4 หลักสูตร)
  • จัดทำโครงการ วางแผนการดำเนินงาน และสรุปผลโครงการ
  • เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
  • จัดทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ของหลักสูตรที่ 2
  • จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ การฝึกอบรมทั้ง 4 หลักสูตร
  • สรุปผลแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนของผู้เข้าอบรมทั้ง 4 หลักสูตร
  • สรุปผลรายงานโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1
 2. งานดูแลและรับผิดชอบการบำรุงรักษาระเบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้)
  • รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของหอสมุดและคลังความรู้และประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
  • รับผิดชอบจัดทำสถิติการใช้งาน Mu-WiFi ในอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประจำทุกเดือน
  • จัดทำโครงการตรวจสอบระดับสัญญาณ MU-WiFi ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (หัวหน้าโครงการ ผู้ตรวจสอบระดับสัญญาณ MU-WiFi และจัดทำแผนผังระดับสัญญาณ )
 3. งานดูแลและรับผิดชอบการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  • รับผิดชอบตรวจสอบพื้นที่การใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และจัดทำสถิติเอกสารบันทึกการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการสำรองข้อมูลบนเครื่องฯแม่ข่าย เป็นประจำทุกเดือน
  • ผู้ช่วยปฏิบัติงานในการดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 เครื่อง ให้พร้อมใช้งาน
  • รับผิดชอบเปลี่ยนเทปแบคอัพข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra พร้อมจดบันทึก
 4. รับผิดชอบ upload ข้อมูล Metadata จากงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสู่ระบบ งานคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) ตามความต้องการ
  • จัดทำสถิติการ upload ข้อมูล Metadata จากงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสู่ระบบ งานคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
  • จัดทำกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับงาน upload ข้อมูล Metadata จากงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสู่ระบบ งานคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
 5. งานดูแลและรับผิดชอบ บำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จัดทำโครงการแผนการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (หัวหน้าโครงการ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และสรุปผลโครงการ)
 6. รับผิดชอบศึกษา ปฏิบัติงานทดสอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Senayan แก่ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย – ภารต ในโครงการหารายได้ฯ ของหอสมุดฯ และประสานงานร่วมกับงานวิเคราะห์ฯและงานพัฒนาทรัพยากรฯ เพื่อใช้งาน ณ ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย – ภารต (ร่วมทดสอบและปรับแต่งแก้ไขระบบ)
 7. โครงการถ่ายทอดความรู้การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในห้อง Server ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้รับการฝึกอบรม)
 8. โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) สำหรับห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ร่วมวางแผนงานและดำเนินการติดตั้ง ทดสอบการใช้งานระบบ LAN)
 9. เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายปิยวัฒน์ ชวนวารี

Mr.Piyawat Chuanvaree
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)), ม.มหิดล
   piyawat.chu@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Programmer / Systems Analysts)

 1. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  • รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   เพื่อการใช้งานภายในหอสมุดและคลังความรู้ฯ

   • ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อศึกษาปัญหา ขอบเขต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบฐานข้อมูล
   • จัดเก็บ รวบรวมรายละเอียดของข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการออกแบบระบบใหม่
   • พัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   • ทดสอบ และประมวลผลการทำงาน ทดลองนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อหาข้อผิดพลาด และประเมินความสามารถของระบบ
   • การนำฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาเสร็จแล้วไปใช้ปฏิบัติงานจริง
   • การบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
   • จัดทำกระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    (หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
 2. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบตรวจสอบสถานะการทำงาน บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ Switch / อุปกรณ์ MU-WiFi Access Point / ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้ และจัดทำสถิติรายงานการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และระบบเครือข่าย
 3. งานดูแลและรับผิดชอบการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ได้รับมอบหมายให้ศึกษาและปฏิบัติงานการจัดการห้อง Server ในโครงการถ่ายทอดความรู้การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในห้อง Server ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (เป็นผู้รับการถ่ายทอด)
 4. ฝึกอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ใน โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 1) (เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร G Suite for Education (Google Apps for Education)
 5. โครงการตรวจสอบระดับสัญญาณ MU-WiFi ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ตรวจสอบระดับสัญญาณ MU-WiFi ดำเนินการติดตั้งแผนผัง และสรุปผลรายงานโครงการ)
 6. โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) สำหรับห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้วางแผนและดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และทดสอบการใช้งาน)
 7. รับผิดชอบศึกษา ปฏิบัติงานทดสอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Senayan แก่ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย – ภารต ในโครงการหารายได้ฯ ของหอสมุดฯ และประสานงานร่วมกับงานวิเคราะห์ฯและงานพัฒนาทรัพยากรฯ เพื่อใช้งาน ณ ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย – ภารต (ร่วมทดสอบและปรับแต่งแก้ไขระบบ)
 8. เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวสุวรรณา กัญจนบุศย์

Ms.Suwanna Kanchanabud
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
MU-SUP รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2560
   suwanna.kac@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบ ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. รับผิดชอบ ออกแบบ จัดทำ เพิ่มเนื้อหา และปรับปรุงเว็บไซต์ Intranet Library
 3. รับผิดชอบ ออกแบบ จัดทำ เพิ่มเนื้อหา และปรับปรุงเว็บไซต์ Mahidol Library Training & Workshop
 4. รับผิดชอบ ออกแบบ จัดทำ เพิ่มเนื้อหา และปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. รับผิดชอบ จัดทำ เพิ่มเติมข้อมูลและปรับปรุงเว็บเว็บเพจตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. รับผิดชอบประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล เพื่อการใช้งานระบบ MUSIS (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ระบบลา)
 7. รับผิดชอบงานจัดหา และประสานงานในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 8. ปฏิบัติหน้าที่จัดทำข้อมูลการวางแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี
 9. รับผิดชอบผลิตบาร์โค้ดสำหรับติดหนังสือ
 10. รับผิดชอบประสานงานเพื่อการใช้งานโปรแกรมบันทึกการปฏิบัติงานบุคลากรหอสมุดฯ
 11. ปฏิบัติงานงานฝึกอบรมด้านสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวจิรวรรณ นารีเลิศ

Ms.Jirawan Nareelerd
นักเอกสารสนเทศ
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2558
   jirawan.nar@mahidol.ac.th
   i+24+4262

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (e-Databases Administrator / IT Trainer)
  1. รับผิดชอบจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Resources & e-Resources) และจัดทำคู่มือการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  2. รับผิดชอบจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์รายชื่อวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  3. รับผิดชอบเเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการบอกรับ และยกเลิกการบอกรับฐานข้อมูลผ่านไลน์สื่อสารองค์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. รับผิดชอบปรับปรุง ทดสอบและแก้ไขการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (EZproxy) ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, Mobile Devices รวมถึงการเชื่อมต่อกับเบราเซอร์ต่างๆ
  5. รับผิดชอบการเก็บสถิติการใช้ฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (EZproxy)
  6. รับผิดชอบ Admin Facebook Fanpage และตอบคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  7. รับผิดชอบบริการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล Off Campus Service ทางโทรศัพท์, email, Line
  8. รับผิดชอบงานสถิติฐานข้อมูล Mahidol Journal Index
  9. ปฏิบัติงานฝึกอบรมประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
  10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ร่วมปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายศกล มงคลเนตร์

Mr.Sakol Mongkolnate
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), มสธ.
   sakol.mon@mahidol.ac.th
   i+24+4267

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Computer Hardware/Software Maintenance Technician / IT Trainer)

 1. รับผิดชอบงานติดตั้งและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
 2. รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
 3. รับผิดชอบในการติดตั้งสายสัญญาณ LAN ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้
 4. รับผิดชอบงานติดตั้งและแนะนำการใช้โปรแกรมต่าง ๆ และจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
 5. รับผิดชอบงานดูแลห้องอบรมคอมพิวเตอร์
 6. รับผิดชอบงานจำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
 7. ปฏิบัติหน้าที่งานฝึกสอนนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ

Mr.Sarun Thamtuksin
นักประชาสัมพันธ์
วท.บ. (เคมี), ม.มหิดล
   sarun.tha@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Public Relations / Admin Facebook Fanpage)

 1. งานประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
  • รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล Facebook Page : Mahidol University Library
  • รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • ตอบคำถามผู้ใช้บริการทางกล่องข้อความ (inbox messages) ทาง Facebook Page
  • เก็บรวบรวมสถิติการใช้งานของเพจเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนา Facebook Page
  • รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล Instagram : Mahidol University Library
  • รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล Twitter : Mahidol University Library
  • รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล Flickr : Mahidol University Library
 2. งานพัฒนาเว็บไซต์
 3. งานพิธีการ
  • รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินรายการในกิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. งานประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
  • ปฏิบัติงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • รับผิดชอบจัดทำข่าวกิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตีพิมพ์ลงในมหิดลสาร
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงาน/ห้องสมุดต่าง ๆ
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • โครงการ / คณะกรรมการต่าง ๆ / งานบริการคำบรรยายรายวิชาพื้นฐานในช่วงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน

Ms.Atittaya Subsin
นักเอกสารสนเทศ
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.รังสิต
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.รังสิต
   atittaya.sub@mahidol.ac.th
   i+24+4262

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบการจัดทำและวิเคราะห์สถิติการปฏิบัติงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สถิติการปฏิบัติงานหน่วยงาน
  • สถิติโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
  • ดูแลข้อมูลสถิติการดำเนินงานของหน่วยงานบนเว็บไซต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://www.li.mahidol.ac.th/informationtechnology/)
 2. รับผิดชอบเพิ่มข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 3. ดูแลเว็บไซต์การจัดการความรู้ของหอสมุดฯ (Mahidol Libraries KM Blog - http://km.li.mahidol.ac.th)
  • ตรวจสอบความถูกต้อง
  • ประชาสัมพันธ์บทความ
 4. รวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
 5. คณะทำงานเสริมสร้างความสุขคนทำงานและสุขภาวะองค์กรอย่างยั่งยืนหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายสรวิศ อัตตปรีชากุล

Mr.Soravit Attaprechakul

นักวิชาการสารสนเทศ
ศป.ม. (สาขานฤมิตรศิลป์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   soravit.stt@mahidol.ac.th
   i+24+4262

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบในการออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์
 2. รับผิดชอบในการพัฒนา ออกแบบ และจัดวางข้อมูลบนเว็บไซต์ Happy
 3. ปฏิบัติงานออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
 4. ปฏิบัติงานให้บริการมุม Board Game Café @Mahidol Library
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann