Menu

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจ

ดำเนินงานเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการตั้งแต่ การวางแผน การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ การจัดเตรียม การรวบรวมเพื่อประมวลผล การบำรุงรักษาโปรแกรมและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของห้องสมุดและห้องสมุดสาขาในสังกัด หอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย และนักศึกษาจากคณะและสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวิทยาเขต ตลอดทั้งอำนวยความสะดวกในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านสารสนเทศที่สำคัญ เป็นประโยชน์แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเครือข่ายแบบออนไลน์ (Online) รวมทั้งอำนวยประโยชน์ในการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร หรือ ใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและประหยัด ภายในงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีบุคลากรจำนวน 10 คน ประกอบด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 คน / นักเอกสารสนเทศ 3 คน / นักประชาสัมพันธ์ 1 คน / เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 คน โดยแบ่งการดำเนินงาน ดังนี้

 1. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการได้อย่างต่อเนื่อง
 2. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้สามารถใช้งานได้เป็นปกติและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ติดขัด
 3. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานได้เป็นปกติมีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่เสมอ และสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
 4. งานจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra (Intranet)
 5. งานพัฒนาเว็บไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล - มีการดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการใช้งานของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายได้อย่างเหมาะสม มีข้อมูลเป็นประโยชน์ ทันสมัย ตรงกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
 6. งานควบคุม ดูแลระบบการเข้าใช้ฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (Off-Campus Access) ผ่านระบบ Ezproxy
  - มีการจัดการระบบบริการสืบค้นวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลที่อยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดลให้สามารถสืบค้นวารสาร หนังสือทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ตลอดเวลา
  - มีการจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Ezproxy และดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ตรงตามรายชื่อฐานข้อมูลที่ผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้งาน
 7. งานจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูล - มีการดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่พัฒนาตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ตัวอย่างฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนา ได้แก่
 8. งานฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร ผู้ใช้บริการสารสนเทศห้องสมุด นักศึกษาฝึกงาน
 9. งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดทำข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อตีพิมพ์ลงในมหิดลสาร และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ และ Facebook Page https://www.facebook.com/MahidolLibrary พร้อมเก็บรวบรวมสถิติการใช้งานของเพจเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนา Facebook Page รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงาน/ห้องสมุดต่าง ๆ [SIPOC]
 10. งานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ให้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ [SIPOC]
 11. งานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพโครงสร้างสายงานความรับผิดชอบของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สร้าง: กฤษฎา แก้วผุดผ่อง

การดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

 ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

 ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558- กันยายน 2559)

 อื่น ๆ

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2563

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
163-S2-O2-04โครงการพัฒนาโปรแกรมคัดกรองบอตส์เพื่อรักษาความปลอดภัยระบบการเข้าใช้ฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล เว็บพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ (EZproxy)อยู่ระหว่างดำเนินการ
263-S2-O2-05โครงการพัฒนา Mobile Application Mahidol Library ระยะที่ 1อยู่ระหว่างดำเนินการ
363-S3-O5-01โครงการ Happy Heart : จิตอาสาสมุดทำมือเพื่อน้องอยู่ระหว่างดำเนินการ
463-S4-O4-01โครงการกิจกรรมเสวนาเรื่อง Fit กำลัง Dอยู่ระหว่างดำเนินการ
563-S4-O8-01โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น โดยฐานข้อมูล Patent Lens และฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย เพื่อการวางแผนวิจัยและเตรียมคำขอสิทธิบัตร"อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2562

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
162-S2-O1-05โครงการ "ส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่บอกรับโดยมหาวิทยาลัมหิดล ประจำปี 2562"รายงานผลโครงการ
262-S2-O1-06โครงการต่ออายุสมาชิก IOS Developer Program ปี3รายงานผลโครงการ
362-S2-O2-20โครงการออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
462-S2-O2-24โครงการสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561รายงานผลโครงการ
562-S2-O3-06โครงการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ (Focus Group)ที่มีต่อพื้นที่ 24-hour Co-learning Spaceรายงานผลโครงการ
662-S4-O1-04โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการให้บริการของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯรายงานผลโครงการ
762-S4-O1-07โครงการ Board Game Cafe @Mahidol Libraryรายงานผลโครงการ
862-S4-O1-08โครงการจัดทำสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง(self renew)อยู่ระหว่างดำเนินการ
962-S4-O1-09โครงการประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Page : Mahidol University ประจำปี 2562อยู่ระหว่างดำเนินการ
1062-S4-O1-11โครงการการพัฒนาการให้บริการ Board Game Cafe @ Mahidol Library ครั้งที่ 1/2562อยู่ระหว่างดำเนินการ
1162-S4-O3-02โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการจองห้องศึกษารายกลุ่ม (Room Reservation System) ด้วยตนเองรายงานผลโครงการ
1262-S4-O3-05โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์รายงานผลโครงการ
1362-S4-O3-06โครงการจัดทำ Security Website ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
1462-S4-O3-07โครงการวิเคราะห์ข้อมูล EZProxy เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนา Mobile ApplicationMahidol Libraries E-Journalรายงานผลโครงการ
1562-S4-O3-08โครงการ Sierra Migration to VMwareรายงานผลโครงการ
1662-S4-O3-09 โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการจองห้องมัลติมีเดียหอสมุดกลางและห้องศึกษารายกลุ่มห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ (Room Reservation System) ด้วยตนเองอยู่ระหว่างดำเนินการ
1762-S4-O3-11โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
1862-S4-O4-01โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ของบุคลากรหอสมุดฯรายงานผลโครงการ
1962-S4-O4-02โครงการชมรม"ออกกำลังกาย" ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างดำเนินการ
2062-S4-O4-04โครงการ MULKC to Mahidol Game 2019 (50th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University's Name)รายงานผลโครงการ
2162-S4-O4-05โครงการ Happy Family : ประดิษฐ์พวงมาลัยมอบแด่ผู้ใหญ่ในครอบครัว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์รายงานผลโครงการ
2262-S4-O4-06โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills)เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 4)รายงานผลโครงการ
2362-S4-O4-10โครงการพัฒนาเว็บไซต์ Happy University ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
2462-S4-O7-01โครงการ ฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล(ICT/Digital Skills)เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่21(ครั้งที่3)รายงานผลโครงการ
2562-S4-O7-02โครงการจัดทำ Data Backup Site ภายนอกอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
2662-S4-O7-04โครงการการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills)เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 โดยศูนย์ฝึกอบรม Mahidol Library IT Academyอยู่ระหว่างดำเนินการ
2762-S4-O8-08โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดการข้อมลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Tableauเบื้องต้น "รายงานผลโครงการ
2862-S4-O8-10โครงการพัฒนาบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชั่น ประจำปี 2562อยู่ระหว่างดำเนินการ
2962-S4-O8-12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI"รายงานผลโครงการ
3062-S4-O8-17โครงการบรรยายเรื่อง "Innovation for Everyone"รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
161-S1-O1-06โครงการอบรมส่งเสริมการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและวิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
261-S2-O1-01โครงการปรับปรุงระบบเสิร์ซของเว็บเพจ e-journals และ e-books ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
361-S2-O1-02โครงการต่ออายุสมาชิก IOS Developer Program ปี2รายงานผลโครงการ
461-S2-O1-08โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม LimeSurvey" (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบให้บริการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล)รายงานผลโครงการ
561-S2-O2-01โครงการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561อยู่ระหว่างดำเนินการ
661-S2-O2-20โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) สำหรับห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
761-S2-O2-25โครงการสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560รายงานผลโครงการ
861-S2-O2-33โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
961-S2-O2-34โครงการ Mahidol Libraries LINE Chatbot โครงการนำร่องระยะที่ 1รายงานผลโครงการ
1061-S2-O2-36โครงการจัดทำหน้าเว็บเพจเสียงของลูกค้าแสดงผลการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ ที่ได้รับจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
1161-S3-O5-07โครงการจัดกิจกรรม Thai Artificial Flower Bouquets Demonstration สาธิตการทำดอกไม้ประดิษฐ์ แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ The International Conference on Library and Information Science : From Open Library to Open Society (iCoo 2018)รายงานผลโครงการ
1261-S4-O1-04โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้บริการ (Focus Group) เพื่อการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุดรายงานผลโครงการ
1361-S4-O1-07โครงการประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารบนสื่อทางสังคมออนไลน์ Facebook Page: Mahidol University Library ประจำปี 2561รายงานผลโครงการ
1461-S4-O3-02โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรรายงานผลโครงการ
1561-S4-O3-04โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
1661-S4-O3-05โครงการตรวจสอบระดับสัญญาณ MU-WiFi ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
1761-S4-O3-11โครงการเปลี่ยนแปลง IP ระบบ Domain Name System(DNS)ของมหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
1861-S4-O3-12โครงการแผนปฏิบัติงานการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
1961-S4-O5-02โครงการถ่ายทอดความรู้การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในห้อง Server ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างดำเนินการ
2061-S4-O5-03โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่1)รายงานผลโครงการ
2161-S4-O5-04โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 2)รายงานผลโครงการ
2261-S4-06-03โครงการฝึกอบรมการสร้างแผนผังกระบวนการทำงาน SIPOC (Stakeholder-Input-Process-Output-Customer) ด้วยเครื่องมือ Draw.io จาก Google Driveรายงานผลโครงการ
2361-S4-06-14โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบระบบฐานข้อมูลรายงานผลโครงการ
2461-S4-08-01โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S1-O3-10โครงการคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Libraries OER)ระยะที่ 1 โครงการนำร่องรายงานผลโครงการ
260-S2-O2-02โครงการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
360-S2-O2-03โครงการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุดในสังกัดสำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล”
รายงานผลโครงการ
460-S2-O2-09โครงการบริการ Tablet เพื่อการศึกษาและการค้นคว้าข้อมูลรายงานผลโครงการ
560-S2-O2-18โครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ให้มีรูปแบบเป็นอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
660-S2-O2-44โครงการผลิตโปสเตอร์และเอกสารเผยแพร่ข้อกำหนดการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
760-S4-O1-05โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มฐานสมาชิกบน Facebook Fan Page หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
860-S4-O3-01โครงการ Migration data to SANรายงานผลโครงการ
960-S4-O3-02โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่องานบริการผ่านหน้าจอรายงานผลโครงการ
1060-S4-O3-05โครงการติดตั้ง Security Patch ป้องกันภัยคุกคามจาก Ransomware Wanna Cryรายงานผลโครงการ
1160-S4-O3-06การประชาสัมพันธ์หนังสือมาใหม่ด้วยเว็บ Blog และ Facebookรายงานผลโครงการ
1260-S4-O3-07โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการบริการ
Computer & Internet Accesses
รายงานผลโครงการ
1360-S4-O4-08โครงการจัดทำเว็บไซต์ Mahidol University Green Librariesรายงานผลโครงการ
1460-S4-O4-12โครงการสำรวจและซ่อมแซมสติกเกอร์รหัสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพรายงานผลโครงการ
1560-S4-O6-05โครงการปรับปรุงบัตรแสดงตนบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้เป็นรูปแบบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2559

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
159-S2-O1-01โครงการพัฒนา Mobile Application เพื่อการสืบค้นทรัพยากร สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Mahidol e-Resources)รายงานผลโครงการ
259-S4-O3-02โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”รายงานผลโครงการ

สถานที่ตั้ง

 
room21room22room23
room24room25room26
 

พื้นที่รับผิดชอบ

 

บุคลากร

บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวน 11 คน (รวมหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา)

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกฤษฎา แก้วผุดผ่อง

Mr.Krisada Keawphodphong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), ม.อัสสัมชัญ
MU-SUP รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
ICDL - IT Security 2.0 (03/08/2018)
   krisada.kea@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4267

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Server / Network Administrator / IT Trainer)

  1.กำกับ ดูแล บริหารงาน โครงการต่างๆ ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  2.งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

  รับผิดชอบบริหาร จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 2.1 รับผิดชอบดำเนินการจัดหา กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้อง Server เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 เครื่อง ให้พร้อมใช้งาน รวมถึงประสานงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับประกัน และบำรุงรักษา
  • 2.2 รับผิดชอบบริหารจัดการ ดูแล จัดสรรพื้นที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 เครื่อง
  • 2.3 รับผิดชอบดำเนินการสำรองระบบงาน ข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 เครื่อง และ เว็บไซต์สำรอง (Mirror Website) พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  3.งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  รับผิดชอบบริหาร จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหอสมุดและคลังความรู้

  • 3.1 รับผิดชอบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้
  • 3.2 รับผิดชอบจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรสให้กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้
  • 3.3 รับผิดชอบวางแผนการจัดหา กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค ทางด้านอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และร่วมปฏิบัติงานติดตั้งสายสัญญาณ LAN ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้

  4. งานพัฒนาฐานข้อมูล

  รับผิดชอบศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลด้วยระบบ open source

  5. งานระบบ Ezproxy

  รับผิดชอบบริหารจัดการ ดูแลการเข้าใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ Ezproxy รวมทั้งประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบ Ezproxy เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานของอุปกรณ์และโปรแกรม

  6. งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

  ช่วยปฏิบัติงานประสานงานแก้ไขปัญหาทางเทคนิคระบบห้องสมุดอัตโนมัติไปยังบริษัท innovative

  7. งานครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ช่วยปฏิบัติงานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้

  8. งานฝึกอบรม

  ช่วยปฏิบัติงานฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

  9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย / คณะกรรมการต่าง ๆ

  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที

Acting Sub Lt.Sikharin Suwannatee
นักวิชาการสารสนเทศ
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร), มจพ.พระนครเหนือ
คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), สจล.
   sikharin.suw@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Mobile Application Developer / Chatbot Developer / Web Developer)

1. งานพัฒนา Mobile Application
- รับผิดชอบ ออกแบบ จัดทำโมบายแอพพลิเคชั่น Mahidol Library แอพพลิเคชั่นที่ 2 ของหอสมุดฯ เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมทรัพยากรต่างๆ ของห้องสมุดมาไว้บริการในที่เดียวและใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ของหอสมุดฯ รองรับทั้งสองระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
- รับผิดชอบ ดูแลจัดการข้อมูล และบำรุงรักษาโมบายแอพพลิเคชั่น Mahidol Libraries e-Journals แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน รองรับทั้งสองระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
- รวบรวมสถิติการดาวน์โหลดติดตั้งโมบายแอพพลิเคชั่น Mahidol Library และ Mahidol Libraries e-Journals

2. งานพัฒนา Mahidol Libraries Chatbot
- รับผิดชอบพัฒนา ดูแลจัดการข้อมูล และบำรุงรักษา Mahidol Libraries Chatbot
- รวบรวมสถิติการใช้งาน Mahidol Libraries Chatbot

3. งานพัฒนาเว็บไซต์
- รับผิดชอบดูแลจัดการแก้ไขปัญหาเว็บไซต์ CMS เมื่อเกิดการขัดข้อง จัดการสิทธิให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ อัพเดทเวอร์ชันเว็บไซต์ที่เป็น CMS และบำรุงรักษาเว็บไซต์ของ หอสมุดฯ
- รับผิดชอบวัดและวิเคราะห์ Search Engine Optimization ของเว็บไซต์หอสมุดฯ เพื่อรวบรวมจัดทำสถิติ

4.งานโครงการเชิงกลยุทธ์

 • โครงการประจำปี 2563
 • 1. โครงการสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561
 • 2. โครงการพัฒนาบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชัน ประจำปี 2562
 • 3. โครงการการวัดและวิเคราะห์ Search Engine Optimization ของเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
 • 4. โครงการพัฒนา Mobile Application Mahidol Library
 • 5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการพัฒนา Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ macOS
 • 6. โครงการพัฒนาโปรแกรมคัดกรองบอตส์เพื่อรักษาความปลอดภัยระบบการเข้าใช้ฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (Off-Campus Access)
 • โครงการประจำปี 2562
  • 1. โครงการต่ออายุสมาชิก IOS Developer Program ปี3
  • 2. โครงการออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 3. โครงการสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561
  • 4. โครงการวิเคราะห์ข้อมูล EZProxy เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนา Mobile ApplicationMahidol Libraries E-Journal
  • 5. โครงการพัฒนาบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชั่น ประจำปี 2562
 • โครงการประจำปี 2561
  • 1. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2. โครงการ Mahidol Libraries LINE Chatbot โครงการนำร่องระยะที่ 1
  • 3. โครงการจัดทำหน้าเว็บเพจเสียงของลูกค้าแสดงผลการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ ที่ได้รับจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล และงบประมาณดำเนินโครงการฯ
  • 4. โครงการปรับปรุงระบบเสิร์ซของเว็บเพจ e-journals และ e-books ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 5. โครงการต่ออายุสมาชิก IOS Developer Program ปี2
  • 6. โครงการสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
 • โครงการประจำปี 2560
  • 1. โครงการคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Libraries OER)ระยะที่ 1 โครงการนำร่อง
  • 2. โครงการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุดในสังกัดสำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล”
  • 3. โครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ให้มีรูปแบบเป็นอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4. โครงการจัดทำเว็บไซต์ Mahidol University Green Libraries
 • โครงการประจำปี 2559
  • 1. โครงการพัฒนา Mobile Application เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Mahidol e-Resources)
  • 2. โครงการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ เวอร์ชั่น 2

  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]  นายวนาพล แช่มสุขี

  Mr.Vanapol Chamsukhee
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)), ม.มหิดล
  ICDL - IT Security 2.0 (03/08/2018)

     vanapol.cha@mahidol.ac.th
     i+24+4224

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ (Computer Trainer / Web Database / Graphic Designer)

  1. ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม Mahidol Library IT Academy
   • จัดทำโครงการหลักสูตรการสอน และวางแผนการดำเนินงาน
   • จัดหาวิทยากรของแต่ละหลักสูตร และดำเนินการติดตามเรื่องแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน
   • จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร
   • สรุปผลแบบทดสอบก่อน และหลังเรียนของผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร
   • ทำเว็บลงทะเบียน Mahidol Library IT Academy ลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจ และดูและตรวจสอบสถานการลงทะเบียน (http://www.li.mahidol.ac.th/muli-it-academy)
  2. รับผิดชอบ/ปฎิบัติงานงานบำรุงรักษาดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และศึกษาปฎิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้)
   • รับผิดชอบดูแล ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้ และประสานงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบเครือข่าย (เดินสาย LAN / ตรวจสอบอุปกรณ์ switch / ตรวจสอบการทำงานระบบเครือข่ายภายในอาคารหอสมุดฯ)
   • รับผิดชอบจัดทำสถิติการใช้งาน Mu-WiFi ในอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประจำทุกเดือน
   • ปฏิบัติงานในการดูแล ตรวจสอบ ไฟสถานะการทำงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในห้อง Server (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย / ระบบปรับอากาศ / UPS / Switch)
   • ปฏิบัติงานตรวจสอบพื้นที่การใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จัดทำสถิติเอกสารบันทึกการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการสำรองข้อมูลบนเครื่องฯแม่ข่าย เป็นประจำทุกเดือน (รับผิดชอบจัดทำสถิติเอกสารบันทึกการใช้งานเครื่อง)
   • รับผิดชอบ upload ข้อมูล Metadata จากงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสู่ระบบ งานคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) ตามความต้องการ
  3. รับผิดชอบปฎิบัติงานโครงการ Happy University ที่หอสมุดและคลังความรู้ร่วมเป็น ๑ ใน ๗ ภาคีหน่วยงานนำร่องของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านสุขภาพดี (Happy Body)
   • ประธานชมรมออกกำลังกายหอสมุด
   • รับผิดชอบเรื่องการออกกำลังกาย และกีฬาให้แก่บุคลากรของหอสมุดฯ
   • รับผิดชอบโครงการ MULKC to Mahidol Games 2019 (50th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University's Name)
  4. รับผิดชอบ upload ข้อมูล Metadata เข้าสู่ระบบ งานคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) ตามความต้องการ
   • รับผิดชอบ Upload Methada จากงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล
   • จัดทำสถิติการ upload ข้อมูล Metadata และ Report จากงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสู่ระบบ งานคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   • โครงการตามยุทธศาสตร์ / คณะทำงานต่าง ๆ / งานบริการคำบรรยายรายวิชาพื้นฐานในช่วงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


  นายปิยวัฒน์ ชวนวารี

  Mr.Piyawat Chuanvaree
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)), ม.มหิดล
  ICDL - IT Security 2.0 (03/08/2018)
     piyawat.chu@mahidol.ac.th
     i+24+4224

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ (Programmer / Systems Analysts)

  1. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล (In-House Database)

   - ระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม

   รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม ตรวจสอบดูแลและแก้ไขปรับปรุงระบบ เพื่อการใช้งานภายในหอสมุดและคลังความรู้ฯ

  2. งานบำรุงรักษาดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   - รับผิดชอบตรวจสอบสถานะการทำงานอุปกรณ์ MU-WiFi Access Point

   - ปฏิบัติงานดูแล ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้ และประสานงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบเครือข่าย (เดินสาย LAN)

   - ตรวจสอบอุปกรณ์ switch hub

   - ตรวจสอบการทำงานระบบเครือข่ายภายในอาคารหอสมุดฯ และจัดทำสถิติรายงานการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และระบบเครือข่าย

   - ช่วยปฏิบัติงานในการดูแล - ตรวจสอบ ไฟสถานะการทำงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในห้อง Server (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย / ระบบปรับอากาศ / UPS / Switch)

   - ช่วยปฎิบัติงานเปลี่ยนเทปแบคอัพข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra พร้อมจดบันทึก

  3. งานฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21

   - ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำข้อสอบก่อน-หลังเรียน และควบคุมโปรแกรม Monitoring หน้าจอคอมพิวเตอร์ภายในห้องอบรม

  4. กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (soft skills) สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการห้องสมุด

   - รับผิดชอบกิจกรรมภายในมุม Board Game Café @Mahidol Library

  5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   - โครงการตามยุทธศาสตร์ / คณะทำงานต่าง ๆ / งานบริการคำบรรยายรายวิชาพื้นฐานในช่วงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


  นางสาวสุวรรณา กัญจนบุศย์

  Ms.Suwanna Kanchanabud
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
  MU-SUP รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2560
     suwanna.kac@mahidol.ac.th
     i+24+4224

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. รับผิดชอบ ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. รับผิดชอบ ออกแบบ จัดทำ เพิ่มเนื้อหา และปรับปรุงเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ Intranet Library, Mahidol Library Training & Workshop, เว็บไซต์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. รับผิดชอบงานจัดหา และประสานงานในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  4. รับผิดชอบประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล เพื่อการใช้งานระบบ MUSIS (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ระบบลา) และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. รับผิดชอบดาวน์โหลดข้อมูลการปฏิบัติงานประจำวัน และประสานงานเพื่อการใช้งานโปรแกรมบันทึกการปฏิบัติงานบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  6. ปฏิบัติหน้าที่จัดทำข้อมูลการวางแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี
  7. รับผิดชอบผลิตบาร์โค้ดสำหรับติดหนังสือ
  8. ปฏิบัติงานฝึกอบรมด้านสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


  นางสาวจิรวรรณ นารีเลิศ

  Ms.Jirawan Nareelerd
  นักเอกสารสนเทศ
  ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา), ม.รามคำแหง
  MU-SUP รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2558
     jirawan.nar@mahidol.ac.th
     i+24+4262

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ (e-Databases Administrator / IT Trainer)
    1. รับผิดชอบจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Resources) :e-Databases,e-Books, e-Newspaer, Trial databses, Off Campus, Online Tutorial
    2. จัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
    3. รับผิดชอบจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์รายชื่อวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับประจำปี
    4. รับผิดชอบเเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน social media
    5. รับผิดชอบปรับปรุง ทดสอบและแก้ไขการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (EZproxy) ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, Mobile Devices รวมถึงการเชื่อมต่อกับเบราเซอร์ต่างๆ
    6. รับผิดชอบการเก็บสถิติการใช้ฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (EZproxy)
    7. รับผิดชอบ Admin Facebook Fanpage และตอบคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
    8. รับผิดชอบบริการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล Off Campus Service ทางโทรศัพท์, email, Line
    9. รับผิดชอบดูแลห้องอบรมคอมพิวเตอร์, ห้องอบรม (เล็ก) ทำหน้าที่รับจองห้อง ดูแลการเปิด-ปิด รวมถึงอุปกรณ์ภายในห้องอบรม
    10. ปฏิบัติงานฝึกอบรมประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เช่น สอนการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดฯ การใช้โปรแกรม Adobe Acrobat เป็นต้น
    11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   ร่วมปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ

   ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


  นายศกล มงคลเนตร์

  Mr.Sakol Mongkolnate
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), มสธ.
  ICDL - IT Security 2.0 (03/08/2018)
     sakol.mon@mahidol.ac.th
     i+24+4267

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ (Computer Hardware/Software Maintenance Technician / IT Trainer)

  1. รับผิดชอบงานติดตั้งและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
  2. รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
  3. รับผิดชอบในการติดตั้งสายสัญญาณ LAN ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้
  4. รับผิดชอบงานติดตั้งและแนะนำการใช้โปรแกรมต่าง ๆ และจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
  5. รับผิดชอบงานดูแลห้องอบรมคอมพิวเตอร์
  6. รับผิดชอบงานจำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
  7. ปฏิบัติหน้าที่งานฝึกสอนนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


  นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ

  Mr.Sarun Thamtuksin
  นักประชาสัมพันธ์
  วท.บ. (เคมี), ม.มหิดล
     sarun.tha@mahidol.ac.th
     i+24+4224

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ (Public Relations / Admin Facebook Fanpage)

  1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (สื่อสังคมออนไลน์)
   • รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล Facebook Page : Mahidol University Library
   • รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
   • ตอบคำถามผู้ใช้บริการทางกล่องข้อความ (inbox messages) ทาง Facebook Page
   • เก็บรวบรวมสถิติการใช้งานของเพจเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนา Facebook Page
   • รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล Instagram : Mahidol University Library
   • รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล Twitter : Mahidol University Library
   • รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล Flickr : Mahidol University Library
  2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (เว็บไซต์)
  3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอื่น ๆ
   • รับผิดชอบจัดทำข่าวกิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ
   • รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินรายการในกิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. รับผิดชอบและกำกับดูแลงานภายใต้โครงการ Happy University
  5. กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (soft skills) สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการห้องสมุด
   • รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมบอร์ดเกม (Moderator) ภายในมุม Board Game Café @Mahidol Library
  6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   • โครงการ / คณะกรรมการต่าง ๆ / งานบริการคำบรรยายรายวิชาพื้นฐานในช่วงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


  นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน

  Ms.Atittaya Subsin
  นักเอกสารสนเทศ
  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.รังสิต
  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.รังสิต
     atittaya.sub@mahidol.ac.th
     i+24+4262

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. รับผิดชอบการจัดทำและวิเคราะห์สถิติการปฏิบัติงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สถิติการปฏิบัติงานหน่วยงาน
   • สถิติโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
   • ดูแลข้อมูลสถิติการดำเนินงานของหน่วยงานบนเว็บไซต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://www.li.mahidol.ac.th/informationtechnology/)
  2. กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (Soft Skills) สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการห้องสมุด
   • รับผิดชอบจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะ และสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Innovation, Data Science เป็นต้น
   • ช่วยปฏิบัติการให้บริการยืม-คืนภายในมุม Board Game Café @Mahidol Library
  3. ดูแลเว็บไซต์การจัดการความรู้ของหอสมุดฯ (Mahidol Libraries KM Blog - http://km.li.mahidol.ac.th)
   • รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของบทความ
   • รับผิดชอบประชาสัมพันธ์บทความตามช่องทางต่าง ๆ
  4. งานด้าน Happy University ขอหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
   • รับผิดชอบประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการ Happy University กับหน่วยงานภายในและภายนอก
   • นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ Happy University ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


  WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann