งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจ

ดำเนินงานเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการตั้งแต่ การวางแผน การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ การจัดเตรียม การรวบรวมเพื่อประมวลผล การบำรุงรักษาโปรแกรมและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของห้องสมุดและห้องสมุดสาขาในสังกัด หอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย และนักศึกษาจากคณะและสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวิทยาเขต ตลอดทั้งอำนวยความสะดวกในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านสารสนเทศที่สำคัญ เป็นประโยชน์แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเครือข่ายแบบออนไลน์ (Online) รวมทั้งอำนวยประโยชน์ในการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร หรือ ใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและประหยัด ภายในงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีบุคลากรจำนวน 10 คน ประกอบด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 คน / นักเอกสารสนเทศ 2 คน / นักประชาสัมพันธ์ 1 คน / ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน / ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน โดยแบ่งการดำเนินงาน ดังนี้

 1. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการได้อย่างต่อเนื่อง
 2. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้สามารถใช้งานได้เป็นปกติและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ติดขัด
 3. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานได้เป็นปกติมีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่เสมอ และสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
 4. งานจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra (Intranet)
 5. งานพัฒนาเว็บไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล - มีการดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการใช้งานของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายได้อย่างเหมาะสม มีข้อมูลเป็นประโยชน์ ทันสมัย ตรงกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
 6. งานควบคุม ดูแลระบบการเข้าใช้ฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (Off-Campus Access) ผ่านระบบ Ezproxy 
  - มีการดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลที่อยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดลให้สามารถสืบค้นวารสาร หนังสือทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดและคลังความรู้ได้ตลอดเวลา
 7. งานจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูล - มีการดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่พัฒนาตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ตัวอย่างฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนา ได้แก่
 8. งานฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร ผู้ใช้บริการสารสนเทศห้องสมุด นักศึกษาฝึกงาน
 9. งานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพโครงสร้างสายงานความรับผิดชอบของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

                                                                                                                                ผู้สร้าง: กฤษฎา แก้วผุดผ่อง

 การดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

 

สถานที่ตั้ง

room21 room22 room23
room24 room25 room26
 

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวน 10 คน (รวมหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา)

it-division-staff pic

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกฤษฎา แก้วผุดผ่อง

Mr.Krisada Keawphodphong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), ม.อัสสัมชัญ
วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
MU-SUP รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
   krisada.kea@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4267

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Server / Network Administrator / IT Trainer)

 1. กำกับ ดูแล บริหารงาน โครงการต่างๆ ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  รับผิดชอบบริหาร จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 2.1 รับผิดชอบดำเนินการจัดหา กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้อง Server เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 เครื่อง ให้พร้อมใช้งาน รวมถึงประสานงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับประกัน และบำรุงรักษา
  • 2.2 รับผิดชอบบริหารจัดการ ดูแล จัดสรรพื้นที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 เครื่อง
  • 2.3 รับผิดชอบดำเนินการสำรองระบบงาน ข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 เครื่อง และ เว็บไซต์สำรอง (Mirror Website) พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 3. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  รับผิดชอบบริหาร จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหอสมุดและคลังความรู้

  • 3.1 รับผิดชอบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้
  • 3.2 รับผิดชอบจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรสให้กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้
  • 3.3 รับผิดชอบวางแผนการจัดหา กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค ทางด้านอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และร่วมปฏิบัติงานติดตั้งสายสัญญาณ LAN ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้

  4. งานพัฒนาฐานข้อมูล

  รับผิดชอบศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลด้วยระบบ open source

  5. งานระบบ Ezproxy

  รับผิดชอบบริหารจัดการ ดูแลการเข้าใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ Ezproxy รวมทั้งประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบ Ezproxy เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานของอุปกรณ์และโปรแกรม

  6. งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

  ช่วยปฏิบัติงานประสานงานแก้ไขปัญหาทางเทคนิคระบบห้องสมุดอัตโนมัติไปยังบริษัท innovative

  7. งานครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ช่วยปฏิบัติงานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้

  8. งานฝึกอบรม

  ช่วยปฏิบัติงานฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

  9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย / คณะกรรมการต่าง ๆ

  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที

Acting Sub Lt.Sikharin Suwannatee
นักวิชาการสารสนเทศ
คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), สจล.
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร), มจพ.พระนครเหนือ
   sikharin.suw@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Mobile Application Developer / Web Developer / Web Master)

 1. งานพัฒนา Mobile Application
  รับผิดชอบออกแบบ, จัดทำ, พัฒนา mobile application “Mahidol Libraries e-Journal” 
  แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สาย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล รองรับทั้งสองระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
 2. งานพัฒนาเว็บไซต์
  รับผิดชอบออกแบบ, พัฒนา, ดูแลจัดการข้อมูล และบำรุงรักษาเว็บไซต์ ของหอสมุดฯ ตามเกณฑ์มาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive 
 3. Admin Mahidol Libraries KM Blog
  รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการความรู้ของหอสมุดฯ  (Mahidol Libraries KM)
 4. Admin Facebook Fanpage
  ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลหน้าแฟนเพจ Mahidol University Library ดูแลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการจัดการความรู้ของหอสมุดฯ
 5. งานพัฒนาบทเรียนออนไลน์ของหอสมุดฯ
  รับผิดชอบ ติดตั้งและพัฒนาโปรแกรม OpenEdx รวมทั้งออกแบบ Template เพื่อใช้สำหรับสร้างบทเรียนออนไลน์ของหอสมุด Mahidol Library on Open edX
 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โครงการ / คณะกรรมการต่างๆ/ งานให้บริการผู้ใช้ 

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นายวนาพล แช่มสุขี

Mr.Vanapol Chamsukhee
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)), ม.มหิดล
   vanapol.cha@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Web Database / Mobile Application Developer / Graphic Designer)

 1. งานพัฒนาฐานข้อมูล
  รับผิดชอบศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลแบบ Web Based
 2. งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  รับผิดชอบจัดทำบันทึกรายงานและช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 3. งานระบบเครือข่าย
  รับผิดชอบร่วมปฏิบัติงานและจัดทำบันทึกรายงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 4. งานออกแบบ Graphic
  รับผิดชอบจัดทำงาน Graphic ตามความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้
 5. งานครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ช่วยปฏิบัติงานติดตั้ง บำรุงรักษา ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้และห้องสมุดคณะต่าง ๆ ในสังกัดของหอสมุดและคลังความรู้ ให้แก่บุคลากร นักศึกษา อาจารย์ ผู้ใช้บริการของห้องสมุด

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวสุวรรณา กัญจนบุศย์

Ms.Suwanna Kanchanabud
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
MU-SUP รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2560
   suwanna.kac@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ( Web Master / IT Trainer)

 1. รับผิดชอบ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อมูล และภาพ ในการจัดทำหน้าเว็บเพจภาพกิจกรรม หอสมุดและคลังความรู้ฯ
 2. รับผิดชอบ ออกแบบ จัดทำ เพิ่มเนื้อหา และปรับปรุงเว็บไซต์ Intranet Library
 3. รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์ จัดทำ เพิ่มเติมข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย และในส่วนของเว็บเพจ
 4. รับผิดชอบประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล เพื่อการใช้งานระบบ MUSIS (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ระบบลา)
 5. รับผิดชอบงานจัดหา และประสานงานในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 6. รับผิดชอบผลิตบาร์โค้ดสำหรับติดหนังสือ
 7. รับผิดชอบประสานงานเพื่อการใช้งานโปรแกรมบันทึกการปฏิบัติงานบุคลากรหอสมุดฯ
 8. รับผิดชอบงานจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-thesis)
 9. ปฏิบัติงานงานฝึกอบรมด้านสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นายปิยะวัฒน์ ชวนวารี

Mr.Piyawat Chuanvaree
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)), ม.มหิดล
   piyawat.chu@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Programmer / Systems Analysts)

 1. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  • รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   • ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อศึกษาปัญหา ขอบเขต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบฐานข้อมูล
   • จัดเก็บ รวบรวมรายละเอียดของข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการออกแบบระบบใหม่
   • พัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   • ทดสอบ และประมวลผลการทำงาน ทดลองนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อหาข้อผิดพลาด และประเมินความสามารถของระบบ
   • การนำฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาเสร็จแล้วไปใช้ปฏิบัติงานจริง
   • การบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 2. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์
  • รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์
   • ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อศึกษาปัญหา ขอบเขต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบฐานข้อมูล
   • จัดเก็บ รวบรวมรายละเอียดของลักษณะงานแจ้งซ่อม เพื่อใช้ในการออกแบบระบบใหม่
   • พัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูลแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์
   • ทดสอบการใช้งานระบบ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลการซ่อมครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหาข้อผิดพลาด และประเมินความสามารถของระบบ
   • การนำระบบฐานข้อมูลแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ที่พัฒนาเสร็จแล้วไปใช้ปฏิบัติงานจริง
   • การบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบฐานข้อมูลแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 3. รับผิดชอบศึกษา ปฏิบัติงานทดสอบและพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
 4. รับผิดชอบศึกษา ปฏิบัติงานทดสอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Senayan แก่ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย – ภารต ในโครงการหารายได้ฯ ของหอสมุดฯ และประสานงานร่วมกับงานวิเคราะห์ฯและงานพัฒนาทรัพยากรฯ เพื่อใช้งาน ณ ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย – ภารต
 5. ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  • รับผิดชอบตรวจสอบ ระบบงาน และสำรองข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมจัดทำรายงานการสำรองข้อมูล ดังนี้
   • เว็บหอสมุดฯ ภาษาอังกฤษ  http://mulinet2.li.mahidol.ac.th
   • เว็บฝึกอบรมของหอสมุดและคลังความรู้   http://training.li.mahidol.ac.th/course
   • เว็บฟอร์ม http://mulinet13.li.mahidol.ac.th
   • เว็บบันทึกสถิติการใช้งาน E-lecture  แบบ Intranet
   • Server ระบบงาน E-Thesis (ไฟล์สแกนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)Server ระบบงาน E-Thesis (ไฟล์สแกนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)
   • เว็บไซต์สำรองเว็บฝึกอบรม
   • เว็บไซต์สำรองเว็บฟอร์ม
 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานบริการ E Lecture นอกเวลาถึง 23.00 น.
  • เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ
  • ฝึกอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวจิรวรรณ นารีเลิศ

Ms.Jirawan Nareelerd
นักเอกสารสนเทศ
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2558
   jirawan.nar@mahidol.ac.th
   i+24+4262

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (e-Databases Administrator / IT Trainer)
  1. รับผิดชอบจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Resources & e-Resources)และ จัดทำคู่มือการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  2. รับผิดชอบปฏิบัติงานจัดทำเว็บเพจ Mahidol in News Papers
  3. รับผิดชอบปรับปรุง ทดสอบและแก้ไขการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (EZproxy) ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, Mobile Devices รวมถึงการเชื่อมต่อกับเบราเซอร์ต่างๆ

                  - รายงานผลการทดสอบการเข้าใช้ฐานข้อมูล ประจำปี 2560

                 - รายงานผลการทดสอบการเข้าใช้ฐานข้อมูล เดือนเมษายน 2560

  1. รับผิดชอบจัดเก็บสถิติการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยระบบ EZproxy และนำไปเผยแพร่ที่หน้าเว็บเพจ
  2. รับผิดชอบ Admin Facebook Fanpage ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  3. ปฏิบัติงานติดต่อและประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  4. รับผิดชอบบริการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหิดล Off Campus Service ทางโทรศัพท์, email, Line
  5. รับผิดชอบงานรวบรวมสถิติและบำรุงรักษาฐานข้อมูล Mahidol Journal Index
  6. ปฏิบัติงานฝึกอบรมประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
  7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ร่วมปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นายศกล มงคลเนตร์

Mr.Sakol Mongkolnate
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ทล. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), มสธ.
   sakol.mon@mahidol.ac.th
   i+24+4267

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Computer Hardware/Software Maintenance Technician / IT Trainer)

 1. รับผิดชอบงานติดตั้งและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
 2. รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
 3. รับผิดชอบในการติดตั้งสายสัญญาณ LAN ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้
 4. รับผิดชอบงานติดตั้งและแนะนำการใช้โปรแกรมต่าง ๆ และจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
 5. รับผิดชอบงานดูแลห้องอบรมคอมพิวเตอร์
 6. รับผิดชอบงานจำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
 7. ปฏิบัติหน้าที่งานฝึกสอนนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ

Mr.Sarun Thamtuksin
นักประชาสัมพันธ์
วท.บ. (เคมี), ม.มหิดล
   sarun.tha@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Public Relations / Admin Facebook Fanpage)

 1. Admin Facebook Page : Mahidol University Library
  • รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล Facebook Page : Mahidol University Library
  • รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • ตอบคำถามผู้ใช้บริการทางกล่องข้อความ (inbox messages) ทาง Facebook Page
  • เก็บรวบรวมสถิติการใช้งานของเพจเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนา Facebook Page
 2. งานพัฒนาเว็บไซต์
 3. งานพิธีการ
  • รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินรายการในกิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. งานประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
  • ปฏิบัติงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • รับผิดชอบจัดทำข่าวกิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตีพิมพ์ลงในมหิดลสาร
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงาน/ห้องสมุดต่าง ๆ
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • โครงการ / คณะกรรมการต่าง ๆ / งานบริการคำบรรยายรายวิชาพื้นฐานในช่วงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวธมลพรรณ ปานะวงษ์

Ms.Thamonphan  Panawong
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (ผู้ชำนาญงาน)

  thamolphan.pan@mahidol.ac.th
   i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Document Scanner)

 1. รับผิดชอบ Scan ฟิล์มเก่า ด้วย Scanner
  • สแกนฟิล์มเก่า และนำภาพสแกนขึ้นเว็บ photo bank ของหอสมุดฯ
 2. ปฏิบัติงานถ่ายภาพและใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าคลัง OER (https://oer.learn.in.th)
 3. รับผิดชอบ Scan ภาพเก่า ด้วย Scanner
  • สแกนภาพเก่า และนำภาพสแกนขึ้นเว็บ photo bank ของหอสมุดฯ
 4. รับผิดชอบ ตรวจสอบสื่อโสตทัศนวัสดุ จำนวน 2383 รายการ
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • ตรวจสอบสภาพการใช้งาน พร้อมทั้งส่งมอบให้งานบริการ
 5. รับผิดชอบจัดเก็บสถิติ พร้อมทั้งจัดทำรายงานทุกเดือน
  • การเข้าใช้งานเว็บหอสมุดและคลังความรู้ผ่านปลั๊กอินของ wordpress ชื่อ google analytics และ Wpstatics
  • การให้บริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งสรุปการประเมินความพึงพอใจ
 6. ช่วยปฏิบัติงานในโครงการและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]สถิติการเข้าชม : 495