ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุด ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการมาพร้อมกับการก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรในปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยที่สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน เริ่มดำเนินการและก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 ซึ่งในขณะนั้น มีฐานะเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์กลางของเครือข่ายหน่วยงานที่ทำการฝึกอบรม วิจัย และให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน ซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนในระยะเริ่มต้นจากรัฐบาลญี่ปุ่น ต่อมาได้พัฒนาการดำเนินงานในหลายด้านทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ จึงได้ปรับสถานภาพจากศูนย์ฝึกอบรมเป็นสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน ในปี 2531

ต่อมา ห้องสมุดสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนโอนมาสังกัดสำนักหอสมุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (สำนักหอสมุด เปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ใน ปี พ.ศ. 2552) และในปี พ.ศ. 2552 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มีการปรับปรุงโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน” ห้องสมุดเปลี่ยนมาใช้ชื่อ ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ตามชื่อสถาบัน

ห้องสมุดสถาบันได้เริ่มพัฒนามาเป็นลำดับ ปัจจุบันเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการบริการอย่างครอบคุลมความจำเป็น อีกทั้งมีความทันสมัย สะดวก และส่งเสริมการเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนระดับสูง เน้นให้บริการเฉพาะด้าน โดยเฉพาะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางด้านการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสาธารณสุข ซึ่งมากกว่าร้อยละ 80 เป็นหนังสือ ตำรา งานวิจัย และข้อมูลสารสนเทศที่เป็นภาษาต่างประเทศ เหมาะสำหรับการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ภายในมีพื้นที่นั่งอ่านสะดวกสบาย และเงียบสงบ บรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนรู้เป็นอย่างมาก

ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีบรรณารักษ์หมุนเวียนมาเป็นหัวหน้าห้องสมุดหลายคนและได้พัฒนาห้องสมุดจนเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์พร้อม มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและบริการให้มีประสิทธิภาพ ห้องสมุดมีสารสนเทศที่ดีและทันสมัย มีเทคโนโลยีสมรรถนะสูงที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกทุกที่ ทุกเวลา มีบริการหลากหลายมากมายคัดสรรมาเพื่อผู้ใช้บริการห้องสมุด บรรณารักษ์หัวหน้าห้องสมุดผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทำให้ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ มีรายนามดังต่อไปนี้

ภารกิจ

ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็นห้องสมุดที่ให้บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์รวมไปถึงอินเดียและจีน ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยแก่ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในสาขาภาษาศาสตร์ สาขาพหุวัฒนธรรม สาขาวัฒนธรรมศึกษา สาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต รวมถึงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ตลอดจนให้บริการแก่คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป โดยสามารถเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องสมุดมีภารกิจที่สำคัญคือ

 1. ดำเนินงานห้องสมุดให้ตอบสนองยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินอุดหนุนจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย
  • 2.3 ได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมเพื่อการบริการ
  • 3.1 ตรวจรับ คัดแยก ลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 สร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศลงในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติSierra และนำเข้าฐานข้อมูล OCLC แบบออนไลน์ พร้อมนำหมายเลขทาง OCLC บันทึกเข้าฐานข้อมูล MULINET
  • 3.3 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. ให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ
  • 4.1 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.2 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • 4.3 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูล การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 5. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารห้องสมุดและข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Group line, Group mail, Facebook fan page เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการใช้บริการและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้ตรงความต้องการ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย

ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน (ต.ค 59 - มิ.ย 60)

สถิติการดำเนินงาน ปี 2557 – 2560

โครงการที่รับผิดชอบ

สถานที่ตั้ง

room16 room14 room13
room16 room14 AD Library
room16 room14 AD Library
 
 


พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่โดยรวม             147.75 ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนที่ให้บริการ  126.75 ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนปฏิบัติงาน         21 ตารางเมตร
จำนวนที่นั่งอ่าน                         24 ที่นั่ง

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีจำนวน 2 คน

AD Staff

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล

Mrs.Suratsawadi Ditsakul
บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MU-SUP รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2554
MU-EDP รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2557
  suratsawadi.dit@mahidol.ac.th
  i + 16 + 49
ประวัติและผลงาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับ ดูแล งานบริหารห้องสมุด และการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงวางแผนจัดทำและดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามตามยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทและการต่ออายุการบอกรับวารสารฉบับพิมพ์และฐานข้อมูลของห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะห์หมวดหมู่ กำหนดหัวเรื่อง สร้างระเบียนบรรณานุกรมลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้พร้อมบริการผู้ใช้
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แนะนำการใช้ห้องสมุด การสืบค้นสารสนเทศ บริการสมาชิกห้องสมุดและบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการจัดหาสำเนาเอกสาร บริการแนะนำการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม และโปรแกรม ป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
 5. รับผิดชอบและปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารทันสมัย
 6. รับผิดชอบและปฏิบัติงานงานโครงการบริการด้วยใจให้ยืมถุงผ้าพาหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน
 7. รับผิดชอบและปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการอ่านสร้างเสริมสุขภาวะแก่ชุมชนศาลายา

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางอริสา โพธิ์ใย

Mrs.Arisa Phoyai
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ปวส. (การบัญชี), วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพาณิชยการ
  arisa.pho@mahidol.ac.th
  i + 16 + 49

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการห้องสมุด และจัดเก็บสถิติ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานสารบรรณห้องสมุดและดูแลวัสดุครุภัณฑ์
 3. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุด
 4. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารทันสมัย
 5. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานโครงการบริการด้วยใจให้ยืมถุงผ้าพาหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน
 6. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการอ่านสร้างเสริมสุขภาวะแก่ชุมชนศาลายา

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]