ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประวัติห้องสมุด

พ.ศ. 2516

ห้องสมุดจัดตั้งขึ้นพร้อมการก่อตั้ง “โครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Education and Research Project)” โดยมีที่ทำการชั่วคราวที่อาคาร 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช

พ.ศ. 2517

โครงการได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเริ่มต้นจากมูลนิธิฟอร์ด จึงได้ย้ายไปเช่าโรงแรมราชศุภมิตร ถนนหลานหลวง (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรมแรมปริ๊นเซส) เพื่อเปิดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม ซึ่งห้องสมุดได้เปิดให้บริการที่นี่เช่นกัน

พ.ศ.2521

โครงการได้พัฒนาเป็นคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยห้องสมุดทำหน้าที่เป็นเห้องสมุดคณะ สนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยแก่คณะ

พ.ศ. 2526

คณะฯได้ย้ายมายังสถานที่ของตนเอง คือ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งห้องสมุดก็ย้ายติดตามมา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีที่ทำการอยู่ที่ชั้น 2 อาคารนาท ตัณฑวิรุฬห์ (อาคาร 1) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

พ.ศ. 2532

ห้องสมุดโอนมาสังกัด สำนักหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและภาควิชาในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 5)

พ.ศ. 2546

ห้องสมุดย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ อาคารสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (อาคาร 3) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้บริการห้องสมุดอยู่ที่ชั้น 1

พ.ศ. 2555

ห้องสมุดย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้บริการห้องสมุดอยู่ที่ชั้น 2

ทรัพยากรห้องสมุดที่สำคัญ

นอกเหนือจากหนังสือตำรา วารสารวิชาการ ทางด้านสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ห้องสมุดมีให้บริการดังเช่นห้องสมุดทุกแห่งทั่วๆ ไปแล้ว ห้องสมุดคณะฯ ยังมี Collection พิเศษ และมีคุณค่าประเภทอื่นอีก ได้แก่

 • แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L7018 จำนวน 2,390 ระเบียนฉบับ
 • รายงานภาคสนาม (Field Trip) ของหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ
 • ผลงานวิชาการ/วิจัยของคณาจารย์ในคณะฯ
 • วีดีทัศน์และสื่อประสมทางด้านสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ

 1. ดำเนินงานห้องสมุดให้ตอบสนองยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินอุดหนุนจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งเงินที่ได้รับบริจาคในโครงการ Giving to Mahidol Libraries
 3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมให้บริการ
  • 3.1 ตรวจรับ ลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 สร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ
  • 3.3 จัดทำดัชนีวารสารเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบทความวิชาการอย่างสะดวก รวดเร็ว
  • 3.4 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. ให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ
  • 4.1 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.2 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • 4.3 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูล การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 5. งานอื่นๆ
  • 5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  • 5.2 ร่วมมือกับงานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “พัฒนาทักษะการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศสำหรับนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน (ต.ค 59 - มิ.ย. 60)

สถิติการดำเนินงาน ปี 2557 - 2559

โครงการที่รับผิดชอบ

สถานที่ตั้ง

room16 room14 room13
room16 room14 room14
 
 

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีจำนวน 3 คน

NU Staff

หัวหน้าห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

นางศศินาฎ ศรีคง

Mrs.Sasinard Srikong
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.รามคำแหง
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MU-SUP รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2556
   sasinard.sri@mahidol.ac.th
   i + 14 + 4202

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน มอบหมายหน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรห้องสมุดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ควบคุม ดูแลการจัดทำสถิติและรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุด
 2. รับผิดชอบงานบริหาร กำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินงานห้องสมุด บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคนิค งานวารสาร งานบริการ งานสารบรรณ ดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุด การขออนุมัติในหลักการการดำเนินงานของห้องสมุด ประสานงานกับหอสมุดกลาง ห้องสมุดเครือข่าย คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ดูแล สถานที่ การทำความสะอาดห้องสมุด การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า
 3. รับผิดชอบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อ ตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการเสนอให้จัดซื้อ แจ้งผลการพิจารณาและรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ดำเนินการจัดซื้อ แจ้งผลการจัดซื้อ เพื่อแจ้งความคืบหน้าตลอดกระบวนการ รวมถึงแจ้งรายชื่อเมื่อหนังสือออกให้บริการ
 4. งานบริการ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แนะนำการใช้ห้องสมุด การสืบค้น การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่ แนะนำ นำชมห้องสมุด
 5. รับผิดชอบ กำกับ ควบคุม ดูแลงานที่เป็นกิจกรรม / โครงการ / งานตามแผนยุทธศาสตร์
  • โครงการจัดทำรายการทางบรรณานุกรมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA)
  • โครงการพัฒนาห้องสมุดศูนย์ภาคเหนือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง (ศทสล.)
  • โครงการจัดทำคิวอาร์โค้ดเพื่อประเมินบุคลากรห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โครงการจัดทำป้ายประกาศในห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านพฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการใช้บริการห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์บนจอมอนิเตอร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โครงการจัดทำป้ายประกาศในหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวปิยธิดา เทพวงค์

Ms.Piyatida Tepwong
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มรภ.พระนคร
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), ม.บูรพา
MU-SUP รุ่นที่ 17 พ.ศ. 2559
  piyatida.tep@mahidol.ac.th
  i + 14 + 4204

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานวิเคราะห์หมวดหมู่และหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานภาคสนาม รายงานนักศึกษาชั้นปี 4 EHIA
 2. รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการเสนอซื้อตรวจสอบความซ้ำ/รายชื่อหนังสือเสนอซื้อ ส่ง e-mail รายชื่อหนังสือเสนอซื้อให้ร้านค้าเพื่อเสนอราคาจัดทำสรุปผลการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ และคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินันทนาการ
 3. รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรวารสาร สร้าง/เพิ่มเติม/แก้ไข/ลงทะเบียนตัวเล่มวารสารในฐานข้อมลระบบห้องสมุด
 4. งานบริการห้องสมุด ให้คำปรึกษา ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า การสืบค้น นำชมห้องสมุด
 5. ปฏิบัติงานโครงการ Green & Eco Resource’s Alerts
 6. ปฏิบัติงานโครงการจัดทำคิวอาร์โค้ดเพื่อประเมินบุคลากรห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. ช่วยปฏิบัติงานโครงการจัดทำป้ายประกาศในห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. ช่วยปฏิบัติงานโครงการการจัดทำรายการทางบรรณานุกรมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ลงฐานข้อมูลเครือข่ายห้องสมุดอัติโนมัติ MULINET Sierra
 9. ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาห้องสมุดศูนย์ภาคเหนือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง (ศทสล.)
 10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวโชติกา แจ้งเจริญกิจ

Ms.Chotika Chaengcharoenkit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), ม.ศิลปากร
  chotika.cha@mahidol.ac.th
  i + 14 + 4203

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบดูแลงานธุรการของห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมฯ พิมพ์จดหมายต่าง,หนังสือเข้า-ออก
 2. รับผิดชอบงานเบิกจ่ายพัสดุในห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมในส่วนของคณะและหอสมุด
 3. รับผิดชอบดูแลงานบริการ ยืม-คืน,สอนการสืบค้นเบื้องต้น,หาตัวเล่มแก่ผู้ใช้บริการ,บริการ Book Delivery
 4. รับผิดชอบ จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนส่งดำเนินการวิเคราะห์เลขหมู่,พิมพ์สันหนังสือและจัดทำรายชื่อหนังสือก่อนนำ ออกให้บริการ,จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อม และส่งให้ห้องสมุดศูนย์ลำปาง
 5. รับผิดชอบลงทะเบียนรับและตรวจสอบความซ้ำของหนังสือและวารสารที่ได้รับอภินันทนาการ
 6. ปฏิบัติงานลงข้อมูลหนังสือใหม่ประจำเดือนใน fanpage ห้องสมุด เช่น ภาพถ่ายหน้าปกหนังสือ,ข้อมูลเบื้องต้นในการสืบค้น ของหนังสือ
 7. ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมค่าปรับหนังสือเกินกำหนดและทำเอกสารจัดส่งรายงานให้กับหอสมุด
 8. ปฏิบัติงานโครงการจัดทำป้ายประกาศในห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์(พิเศษ)บุญชนะ กลั่นคำสอน) หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. ช่วยปฏิบัติงานโครงการการจัดทำรายการทางบรรณานุกรมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ลงฐานข้อมูลเครือข่ายห้องสมุดอัติโนมัติ MULINET Sierra
 10. ช่วยปฏิบัติงานโครงการเผยแพร่ผลงานตำราวิชาการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
 11. ช่วยปฏิบัติงานโครงการ Green & Eco Resource’s Alerts
 12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]