ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ

ประวัติห้องสมุด

   ห้องสมุดสถาบันโภชนาการเปิดทำการครั้งแรกในปี 2526 ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ศูนย์วิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต่อมาในปี 2529 ได้ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ศาลายา อย่างสมบูรณ์ จนกระทั่งในปี 2552 สถาบันโภชนาการได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันโภชนาการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ห้องสมุดจึงเปลี่ยนชื่อจากห้องสมุดสถาบันวิจัยโภชนาการ เป็นห้องสมุดสถาบันโภชนาการ ต่อมาในช่วงปลายปี 2558 รศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการในขณะนั้น มีดำริให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดและตั้งชื่อว่า ห้องสมุดโภชนาการ เนวิน เอส สกริมชอว์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. สกริม เอส ชอรว์ ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันโภชนาการ นับแต่เปิดทำการห้องสมุดจนถึงปัจจุบัน มีบรรณารักษ์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำงานดังนี้

    ปี พ.ศ. 2526-2535 นางสาวพรธิดา วิเชียรปัญญา ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
    ปี พ.ศ. 2535-2547 นางสาวเทพิน จิระคุณเตชะ
    ปี พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน นางสาวสมปอง อ้นเดช

 

ภารกิจ

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการมีบทบาท หน้าที่สำคัญในการสนับสนุนภาระกิจทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการของสถาบันโภชนาการ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย การจัดการศึกษาระดับมหาบัณทิต และบริการวิชาการ นำไปสู่สถาบันวิจัยชั้นด้านอาหารและโภชนาการในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นภาระกิจที่สำคัญของห้องสมุดสถาบันฯ จึงถูกกำหนดไว้ดังนี้
1. เป็นแหล่งสารสนเทศทางด้านอาหารและโภชนาการ
2. จัดระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น
3. จัดบริการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
โครงสร้างห้องสมุดสถาบันโภชนาการ
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ผู้สร้าง: สมปอง อ้นเดช

ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

สถานที่ตั้ง

room16 room14 room13
room16 room14 room13
 

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่ห้องสมุดทั้งหมด 264 ตารางเมตร

 

Floor-Pland-NU-Library
Floor-Pland-NU-Library 
 

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดสถาบันโภชนาการมีจำนวน 2 คน

NU Staff

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันโภชนาการ

นางสาวรุ่งนภา แสงระวี

Ms.Rungnapa Saengrawee
นักเอกสารสนเทศ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), ม.ธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
MU-SUP รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2559
   rungnapa.srw@mahidol.ac.th
   i + 19 + 210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานบริการห้องหนังสือสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 2. รับผิดชอบงานดูแล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 3. รับผิดชอบงานบริการสืบค้นและพิมพ์ผลข้อมูลของงานบริการระหว่างห้องสมุดของศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. รับผิดชอบงานบริการขอบทความวารสารจากต่างประเทศ WHO EDDS
 5. ปฏิบัติงานบริการขอบทความวารสาร WHO EDDS/ SEARO EDDS
 6. ช่วยปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ณ จุดบริการ Research Consult
 7. ช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด
 8. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ โปรแกรม Endnote
 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • คณะทำงานตรวจนับสินค้าสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • คณะทำงานโครงการรักการอ่านส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนศาลายา
  • คณะทำงานเสริมสร้างความสุขหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • คณะทำงานพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวสุวราภรณ์ มณีศรีขำ

Ms.Sommarat Pibulmanee
บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   sommarat.pib@mahidol.ac.th
   i + 64 + 5203

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดทำดรรชนีวารสารไทยสาขาเภสัชศาสตร์
 3. รับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเขียนอ้างอิงและรายการบรรณานุกรม และแนะนำการใช้งานโปรแกรม Turnitin
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการสำเนาเอกสารจากต่างประเทศ (EDDS) โดยการสั่งซื้อเอกสารประเภทบทความและอื่นๆจากแหล่งให้บริการเอกสารต่างประเทศ ได้แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO) และ OCLC World Share
 5. รับผิดชอบและปฏิบัติงานส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ สอนการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ และนำชมห้องสมุด
 6. ช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย / คณะกรรมการ / คณะทำงาน

รายงานผลการดำเนินงานปี 2560 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]