ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด

 

ภารกิจ

ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด เป็นกลุ่มงาน ที่ต้องปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการโดยอาศัยการเรียนรู้ทฤษฎี กฎเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นหลักการของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ขอบเขตของฝ่ายเทคนิคห้องสมุด ตามโครงสร้างของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย 3 งานหลัก คือ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร และงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งมีขอบเขตตามภารกิจของแต่ละงานดังนี้

 • งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ
  1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและสนองความต้องการของผู้ใช้
  2. งานสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
  3. งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศส่งงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  4. งานบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
  5. ดูแลการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Acquisition Module
  6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ
  1. งานจัดหาทรัพยากรวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  2. งานสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรวารสาร
  3. ดูแลการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Serial Module
  4. งานดรรชนีวารสารภาษาไทยในฐานข้อมูล Mahidol Journal Index
  5. ประสานงานโครงการฝึกอบรม บรรยายวิชาการ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ
  1. งานวิเคราะห์หัวเรื่องและกำหนดเลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ / สถาบัน ที่ส่งให้งานวิเคราะห์ฯ ดำเนินการ
  2. งานตรวจรับและเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกให้บริการ
  3. งานนำข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมเข้าฐานข้อมูล OCLC WorldCat ด้วยโปรแกรม OCLC Connexion Client
  4. งานนำข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์เข้าฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Thai Digital Collection (TDC)) ของโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thai Library Integrated System (ThaiLIS))
  5. งานควบคุมตรวจสอบการลงรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูลเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MULINET (Sierra)
  6. งานปรับปรุงแก้ไขระเบียนที่ผ่านการตรวจสอบจากโปรแกรม MARC Analyzer ก่อนนำเข้าฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา UCTAL
  7. งานให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแก่ห้องสมุดในเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MULINET (Sierra)
  8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรฝ่ายเทคนิคห้องสมุด มีจำนวน 18 คน

library-technical pic

หัวหน้าฝ่ายเทคนิคห้องสมุด

นางพรรณทิพา  โรจนกร

Mrs.Phantipa  Rojanakorn
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.รามคำแหง
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MU-SUP รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
MU-EDP รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2554
  phantipa.roj@mahidol.ac.th
  i + 24 + 4232

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด และ ควบคุมการใช้งาน ระบบวิเคราะห์หมวดหมู่ (Cataloging Module)
  • 1.1 ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด จำนวน 18 คน
  • 1.2 รับผิดชอบ ควบคุม กำกับดูแล การใช้งาน ระบบงานวิเคราะห์หมวดหมู่ (Cataloging Module) ของฐานข้อมูล MULINET ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ในฐานะ หัวหน้าผู้ควบคุม โมดูล
 2. รับผิดชอบ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขการลงรายการระเบียนบรรณานุกรม
  • 2.1 ปรับปรุง / แก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ซ้ำในฐานข้อมูล / ย้ายระเบียน ฉบับ / แจ้งงานระบบ ลบระเบียนที่ซ้ำออกจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุด อัตโนมัติ Sierra และฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม / Delete Holdings OCLC
  • 2.2 ปรับปรุง / แก้ไขการลงรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูลให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล (AACR 2 และ MARC 21)
  • 2.3 สร้างรายการหลักฐานควบคุมต่าง ๆ ได้แก่รายการชื่อผู้แต่ง รายการหัวเรื่อง
  • 2.4 ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขการสร้างระเบียนบรรณานุกรม / ระเบียนฉบับ ของห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 2.5 ทำรายงานและตรวจสอบแก้ไขข้อมูลด้วย Create Lists Function ตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุง แก้ไขจาก Headings Reports Function
 3. ปฏิบัติงานนำระเบียนบรรณานุกรมบันทึกเข้า ฐาน Online Computer Library Center (OCLC) แบบออนไลน์ พร้อมนำหมายเลขควบคุมของ OCLC บันทึกเข้าฐานข้อมูล MULINET ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 4. ช่วยปฏิบัติงาน : กิจกรรม / โครงการพิเศษ / งานตามแผนยุทธศาสตร์
  • 4.1 โครงการ MULKC Data Clean Up : การทำความสะอาดฐานข้อมูลของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.2 โครงการฝึกอบรมของคณะทำงานจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

หน่วยงานในกำกับดูแล

ติดต่อสอบถามได้ที่
ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4231, 4232
โทรสาร. 0-2441-0200
ติดต่อสอบถามได้ที่
ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4221, 4226
โทรสาร. 0-2441-9580
ติดต่อสอบถามได้ที่
ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4220
โทรสาร. 0-2441-9580สถิติการเข้าชม : 165