Menu

งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

ความเป็นมา

ยุคเริ่มต้น (พ.ศ. 2549-2550)

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลมีพัฒนาการมาเป็นลำดับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศ ถึงแม้ว่าสารสนเทศทางวิชาการจะมีให้บริการหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบฉบับพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก แต่จากการสำรวจผลงานวิชาการที่สร้างสรรค์โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่ายังมีผลงานทางวิชาการอีกไม่น้อยที่ยังอยู่กระจัดกระจายตามที่ต่างๆ ทั้งที่จัดเก็บอยู่ที่ตัวเจ้าของผลงานและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บอย่างไม่เป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถสืบค้นหาสารสนเทศที่มีคุณค่าเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเล็งเห็นความสำคัญของผลงานทางวิชาการที่ปรากฏอยู่นอกเหนือจากฐานข้อมูลออนไลน์ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยของประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงนักวิจัยและนักวิชาการทั่วไป จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล โดยพัฒนาฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูล อีกทั้งเป็นเครื่องมือสืบค้นหาเอกสารงานวิจัยและผลงานวิชาการฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วนสมบูรณ์

การดำเนินโครงการในระยะเริ่มแรกเมื่อ พ.ศ. 2549-2550 โดยมีห้องสมุดคณะ/สถาบันเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 แห่ง* ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยโภชนาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยประชากร สำนักหอสมุดได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยหัวหน้าห้องสมุดหรือผู้ประสานงานห้องสมุดคณะ/สถาบัน และผู้ประสานงานประจำคณะ/สถาบัน พร้อม ๆ กับพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บและประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Greenstone (URL : http://intranet.li.mahidol/gsdl/index.php) และเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถลงรายการด้วยมาตรฐานเมตาดาตา โดยการให้ความรู้และดำเนินการฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยเมตาดาตา และเมื่อดำเนินโครงการได้ระยะหนึ่งประสบปัญหาด้าน Server และข้อจำกัดบางประการของโปรแกรมจัดการข้อมูล ใน พ.ศ. 2554 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ Server ใหม่ที่มีขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเป็นโปรแกรม DSpace version 1.6.2

ยุคสอง (พ.ศ. 2551 - ธันวาคม 2555) (กฤษฎาและศศิธร, สัมภาษณ์)

ยุคที่ สอง การดำเนินงานฐานข้อมูลหลายฐานเป็นภาระงานของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก รวมถึงได้ทำหน้าที่ถ่ายโอนข้อมูลผลงานวิชาการจากโปรแกรม Greenstone มาลงในโปรแกรม DSpace โดยที่ไม่มีเวลาศึกษาผลกระทบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายโอนและหลังการถ่ายโอนข้อมูล จึงเป็นผลให้ข้อมูลหลายรายการขาดหายไป หลายรายการต้องนำเข้าใหม่โดยบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเปิดให้บริการฐานข้อมูลผ่านอินทราเน็ต (URL : http://mulinet6.li.mahidol.ac.th) ต่อมา จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ตามคำสั่งหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๐๔๕.๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อดำเนินงานพัฒนาโครงการต่อมา

ยุคสาม (ธันวาคม 2555 - 22 เมษายน 2559)

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้มีฝ่ายคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ เป็นหัวหน้าฝ่าย มีงานเผยแพร่ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ภายใต้ฝ่ายคลังความรู้ มี นางสาวิตรี บุญปาลิต เป็นหัวหน้างาน รับผิดชอบพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะทำงานฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงานผ่านการประชุม

การดำเนินงานในยุคที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงตามโครงสร้างการบริหารงาน มีบุคลากรปฏิบัติงาน 2 คน คือ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลการดำเนินงานฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วางแผนการปฏิบัติงาน ประชุมคณะทำงาน นำเข้าข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลในส่วนของแบบบันทึกข้อมูล ข้อกำหนดการลงรายการ ปรับเพิ่ม Sub-Community ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ประสานงาน ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกผู้นำเข้าข้อมูล จัดอบรมการลงรายการในฐานข้อมูล ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานไปตามคณะ/สถาบัน บรรณาธิการวารสารของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการทำงานนอกเวลาเพื่อเพิ่มยอดนำเข้าข้อมูล ทดลองแนะนำให้เจ้าของผลงานนำเข้าด้วยตัวเอง และได้รับงบประมาณในการปรับเปลี่ยน Server ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บ และสำรองข้อมูล มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลสู่สาธารณะเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วย URL : http:// dspace.li.mahidol.ac.th รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ภายใน (http://intranet.li.mahidol/muir/) ครอบฐานข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายงานสถิติการดำเนินงานรายเดือน ติดตามการนำเข้าข้อมูลเพื่อให้ได้ตามตัวชี้วัดที่กำหนด รายงานผลรายไตรมาส รายปี มีการเตรียมปรับปรุง โปรแกรม DSpace เป็นเวอร์ชั่น 5.4 รวมถึงการแบ่งชุมชน (Community) จากเดิม 6 สาขา เป็นแบ่งตามคณะ สถาบัน

ความเป็นมาในยุค พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน

คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) = Mahidol University’s Institutional Repository (Mahidol IR) อยู่ภายใต้การดำเนินงานของงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ฝ่ายคลังความรู้ เดิมใช้ชื่อว่าฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวบรวมและจัดเก็บงานวิจัย ผลงานวิชาการของบุคลากรทุกคณะ / สถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดแบ่งชุมชน (Communities) ตามคณะ สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และแบ่งชุมชนย่อยเป็นประเภทเอกสาร โดยใช้โปรแกรม Open Source คือ โปรแกรม DSpace เวอร์ชั่น 5.4

ประเภทของเอกสารในคลังสารสนเทศสถาบันฯ ประกอบด้วยบทความวารสารที่เข้าถึงได้โดยเสรี (Open Access article) บทความวารสารที่ตีพิมพ์ในวารสารที่จัดทำโดยคณะ/ สถาบัน ผลงานการขอเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ ตลอดจนหนังสือ /ตำราวิชาการที่แต่งโดยคณาจารย์คณะต่างๆ นำเข้าตามมาตรฐานดับลินคอร์ เมตาดาตา และคู่มือการลงรายการฐานข้อมูล Mahidol-IR ด้วยเมตาดาตา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557

ภารกิจ

SIPOC งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

 1. ประสานงานบุคลากรคณะ สถาบัน ห้องสมุด ฝ่าย งาน เพื่อการได้รับผลงานวิชาการของบุคลากรเผยแพร่ในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
 2. รวบรวมงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล [ SIPOC การแสวงหาผลงานประเภทหนังสือ/ตำรา, SIPOC การแสวงหาผลงานบุคลากรสายสนับสนุน, Flowchart ]
 3. เตรียมงานวิจัย ผลงานวิชาการ ด้วยการขออนุญาตเผยแพร่ [SIPOC] การสแกนเอกสารให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ลดขนาดไฟล์ ใส่ลายน้ำ ฝังเมตาดาทาให้พร้อมสำหรับนำเข้า [SIPOC]
 4. จัดเก็บงานวิจัย ผลงานวิชาการในรูปแบบฐานข้อมูลตามมาตรฐานเมตาดาทา ด้วยโปรแกรม DSpace [Flowchart ของนำเข้า], [Flowchart ของนำเข้าสายสนับสนุน]
 5. นำผลงานวิชาการของบุคลากรทุกประเภทที่อยู่ในฐานข้อมูลเดิมกลับเข้าคลังฯ [SIPOC]
 6. ตรวจสอบความถูกต้องผลงานวิชาการที่นำเข้า [SIPOC]
 7. เผยแพร่งานวิจัย ผลงานวิชาการ บนเว็บไซต์ http://repository.li.mahidol.ac.th เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป
 8. จัดทำสถิติข้อมูลต่างๆ ได้แก่ สถิติการนำเข้าผลงานวิชาการ สถิติการเข้าใช้บริการด้วยโปรแกรม DSpace และ Google Analytic สถิติประเภทผลงาน สถิติ Top Ten ในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล
 9. ให้บริการตอบคำถาม ช่วยการค้นคว้า ข้อมูลในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) แก่ผู้ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 10. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล แก่ผู้รับบริการผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ [ Flowchart ]
 11. สำรวจการรับรู้ ความพึงพอใจเกี่ยวกับคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล ประเมินผลเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน
 12. ให้การต้อนรับ แนะนำ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ผลการดำเนินงาน

สถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  0-2800-2680-9 ต่อ 4306
  0-2441-9580

พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 3 คน

หัวหน้างานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

นางสาวิตรี  บุญปาลิต

Mrs.Sawitree  Boonpalit

บรรณารักษ์ชำนาญการ
อ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.ศิลปากร
นศ.บ. (การผลิตงานประชาสัมพันธ์), มสธ.
MU-SUP รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2555
  sawitree.yam@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4306

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบการดำเนินงานของงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และกำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงาน 2 คน
 2. วางแผนจัดทำและดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ (ทั้งโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่อง) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของหอสมุดฯ และของมหาวิทยาลัย
 3. สืบค้นข้อมูลผลงาน และนำเข้าข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เช่นบทความวารสาร หนังสือ รายงานการวิจัย เอกสารการประชุมวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยายผลงานบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับเลื่อนตำแหน่ง ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ เป็นต้น
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของการนำเข้าข้อมูล การเชื่อมโยง และปรับแก้ไขข้อมูลทุกรายการในคลังสารสนเทศฯ ให้ถูกต้อง
 5. ให้บริการตอบคำถาม ช่วยการค้นคว้า และประชาสัมพันธ์ข้อมูลในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) แก่ผู้สนใจทั่วไป
 6. ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และสร้างความร่วมมือกับบุคลากรหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol IR ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. รับผิดชอบนำผลงานวิชาการของบุคลากรทุกประเภทที่อยู่ในฐานข้อมูลเดิมกลับเข้าคลังสารสนเทศสถาบัน
 8. ให้การต้อนรับ แนะนำ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 9. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวทิพย์สุดา  วนะวนานนท์

Ms.Thipsuda  Vanavananon

นักเอกสารสนเทศ
รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ), ม.มหิดล
  thipsuda.van@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4306

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบสำรวจ รวบรวม คัดเลือก สืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น จากเว็บไซต์คณะ สถาบัน ฐานข้อมูล OPAC ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อเตรียมนำเข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
 2. รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลผลงานวิชาการให้พร้อมก่อนที่จะนำเข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) เช่น สแกนเอกสาร ฝังเมตาดาทา บันทึกลายน้ำตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล ลดขนาดแฟ้มข้อมูล เป็นต้น
 3. รับผิดชอบนำผลงานวิชาการประเภทต่างๆ เข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) เช่น
  • หนังสือ / ตำรา / บทในหนังสือ
  • รายงานการวิจัย
  • บทความวารสารที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลสากล เช่น บทความ / หนังสือ / บทในหนังสือ เป็นต้น
  • เอกสารการประชุมวิชาการ ฯลฯ
 4. รับผิดชอบนำผลงานวิชาการของบุคลากรทุกประเภทที่อยู่ในฐานข้อมูลเดิมกลับเข้าคลังสารสนเทศสถาบัน
 5. ช่วยปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้าแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป และประชาสัมพันธ์ข้อมูลในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
 6. ช่วยให้การต้อนรับ แนะนำ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 7. ปฏิบัติหน้าที่เก็บรวบรวม จัดส่ง ดูแลเอกสารราชการ การเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ของงานเผยแพร่ผลงานฯ
 8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวชญานิษฐ์ นิยม

Ms.Chayanid Niyom

บรรณารักษ์
วท.ม. (สัตวศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์
  chayanid.niy@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4306

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบสำรวจ รวบรวม คัดเลือก สืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากเว็บไซต์คณะ สถาบัน ฐานข้อมูล OPAC ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อเตรียมนำเข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
 2. รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลผลงานวิชาการให้พร้อมก่อนที่จะนำเข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) เช่น สแกนเอกสาร ฝังเมตาดาทา บันทึกลายน้ำตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล ลดขนาดแฟ้มข้อมูล เป็นต้น
 3. รับผิดชอบนำผลงานวิชาการประเภทต่างๆ เข้าคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) เช่น
  • บทความวารสารที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลสากล เช่น บทความ หนังสือ บทในหนังสือ เป็นต้น
  • เอกสารการประชุมวิชาการ
  • ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ
 4. รับผิดชอบนำผลงานวิชาการของบุคลากรทุกประเภทที่อยู่ในฐานข้อมูลเดิมกลับเข้าคลังสารสนเทศสถาบัน
 5. รับผิดชอบรวบรวม สรุปสถิติต่างๆ ของคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) เช่น สถิติการนำเข้าผลงานวิชาการจำแนกตาม Communities รายเดือน/ไตรมาส/รอบประเมิน/ปี สถิติจำนวนประเภทผลงาน สถิติการเข้าใช้บริการจาก Google Analytic สถิติการเข้าใช้บริการจากโปรแกรม DSpace สถิติการบริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า สถิติการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยประสานงานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์
 6. ช่วยปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้าแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป และประชาสัมพันธ์ข้อมูลในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) โดยจัดทำข้อมูล สื่อเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลาย
 7. ช่วยต้อนรับ แนะนำ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann