คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็น Web Portal ที่รวบรวม url แหล่งความรู้ที่ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำขึ้น และปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของแต่ละส่วนงาน จำนวนทั้งสิ้น 35 ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานมหาวิทยาลัย และส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น คณะ สถาบัน วิทยาลัย และศูนย์ ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และให้บริการวิชาการแก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

         เป็นกลุ่มสาขาที่ให้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น ประชากรศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา สถิติ เป็นต้น มีจำนวนแหล่งคลังความรู้ในสาขา Social Sciences รวม 33 ข้อมูล   (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559)  

 

งานวิจัย (7)
ฐานข้อมูล (4)
บทความให้ความรู้ (5)
พิพิธภัณฑ์ (0)
วารสาร (2)
เว็บไซต์ (7)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3)
หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร (5)

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

         เป็นกลุ่มสาขาที่ให้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น ประชากรศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา สถิติ เป็นต้น มีจำนวนแหล่งคลังความรู้ในสาขา Social Sciences รวม 33 ข้อมูล   (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559)  

 

งานวิจัย (7)
ฐานข้อมูล (4)
บทความให้ความรู้ (5)
พิพิธภัณฑ์ (0)
วารสาร (2)
เว็บไซต์ (7)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3)
หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร (5)

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

         เป็นกลุ่มสาขาที่ให้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น ประชากรศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา สถิติ เป็นต้น มีจำนวนแหล่งคลังความรู้ในสาขา Social Sciences รวม 33 ข้อมูล   (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559)  

 

งานวิจัย (7)
ฐานข้อมูล (4)
บทความให้ความรู้ (5)
พิพิธภัณฑ์ (0)
วารสาร (2)
เว็บไซต์ (7)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3)
หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร (5)

สำนักงานอธิการบดี

         เป็นกลุ่มสาขาที่ให้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น ประชากรศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา สถิติ เป็นต้น มีจำนวนแหล่งคลังความรู้ในสาขา Social Sciences รวม 33 ข้อมูล   (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559)  

 

งานวิจัย (7)
ฐานข้อมูล (4)
บทความให้ความรู้ (5)
พิพิธภัณฑ์ (0)
วารสาร (2)
เว็บไซต์ (7)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3)
หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร (5)

วิทยาลัยการจัดการ

         เป็นกลุ่มสาขาที่ให้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น ประชากรศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา สถิติ เป็นต้น มีจำนวนแหล่งคลังความรู้ในสาขา Social Sciences รวม 33 ข้อมูล   (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559)  

 

งานวิจัย (7)
ฐานข้อมูล (4)
บทความให้ความรู้ (5)
พิพิธภัณฑ์ (0)
วารสาร (2)
เว็บไซต์ (7)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3)
หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร (5)

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

         เป็นกลุ่มสาขาที่ให้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น ประชากรศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา สถิติ เป็นต้น มีจำนวนแหล่งคลังความรู้ในสาขา Social Sciences รวม 33 ข้อมูล   (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559)  

 

งานวิจัย (7)
ฐานข้อมูล (4)
บทความให้ความรู้ (5)
พิพิธภัณฑ์ (0)
วารสาร (2)
เว็บไซต์ (7)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3)
หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร (5)

วิทยาเขตกาญจนบุรี

         เป็นกลุ่มสาขาที่ให้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น ประชากรศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา สถิติ เป็นต้น มีจำนวนแหล่งคลังความรู้ในสาขา Social Sciences รวม 33 ข้อมูล   (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559)  

 

งานวิจัย (7)
ฐานข้อมูล (4)
บทความให้ความรู้ (5)
พิพิธภัณฑ์ (0)
วารสาร (2)
เว็บไซต์ (7)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3)
หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร (5)

บัณฑิตวิทยาลัย

         เป็นกลุ่มสาขาที่ให้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น ประชากรศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา สถิติ เป็นต้น มีจำนวนแหล่งคลังความรู้ในสาขา Social Sciences รวม 33 ข้อมูล   (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559)  

 

งานวิจัย (7)
ฐานข้อมูล (4)
บทความให้ความรู้ (5)
พิพิธภัณฑ์ (0)
วารสาร (2)
เว็บไซต์ (7)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3)
หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร (5)

คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

         เป็นกลุ่มสาขาที่ให้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น ประชากรศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา สถิติ เป็นต้น มีจำนวนแหล่งคลังความรู้ในสาขา Social Sciences รวม 33 ข้อมูล   (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559)  

 

งานวิจัย (7)
ฐานข้อมูล (4)
บทความให้ความรู้ (5)
พิพิธภัณฑ์ (0)
วารสาร (2)
เว็บไซต์ (7)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3)
หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร (5)

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

         เป็นกลุ่มสาขาที่ให้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น ประชากรศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา สถิติ เป็นต้น มีจำนวนแหล่งคลังความรู้ในสาขา Social Sciences รวม 33 ข้อมูล   (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559)  

 

งานวิจัย (7)
ฐานข้อมูล (4)
บทความให้ความรู้ (5)
พิพิธภัณฑ์ (0)
วารสาร (2)
เว็บไซต์ (7)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3)
หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร (5)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

         เป็นกลุ่มสาขาที่ให้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น ประชากรศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา สถิติ เป็นต้น มีจำนวนแหล่งคลังความรู้ในสาขา Social Sciences รวม 33 ข้อมูล   (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559)  

 

งานวิจัย (7)
ฐานข้อมูล (4)
บทความให้ความรู้ (5)
พิพิธภัณฑ์ (0)
วารสาร (2)
เว็บไซต์ (7)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3)
หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร (5)

วิทยาลัยนานาชาติ

         เป็นกลุ่มสาขาที่ให้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น ประชากรศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา สถิติ เป็นต้น มีจำนวนแหล่งคลังความรู้ในสาขา Social Sciences รวม 33 ข้อมูล   (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559)  

 

งานวิจัย (7)
ฐานข้อมูล (4)
บทความให้ความรู้ (5)
พิพิธภัณฑ์ (0)
วารสาร (2)
เว็บไซต์ (7)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3)
หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร (5)

วิทยาลัยราชสุดา

         เป็นกลุ่มสาขาที่ให้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น ประชากรศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา สถิติ เป็นต้น มีจำนวนแหล่งคลังความรู้ในสาขา Social Sciences รวม 33 ข้อมูล   (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559)  

 

งานวิจัย (7)
ฐานข้อมูล (4)
บทความให้ความรู้ (5)
พิพิธภัณฑ์ (0)
วารสาร (2)
เว็บไซต์ (7)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3)
หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร (5)

วิทยาลัยศาสนศึกษา
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

         เป็นกลุ่มสาขาที่ให้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น ประชากรศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา สถิติ เป็นต้น มีจำนวนแหล่งคลังความรู้ในสาขา Social Sciences รวม 33 ข้อมูล   (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559)  

 

งานวิจัย (7)
ฐานข้อมูล (4)
บทความให้ความรู้ (5)
พิพิธภัณฑ์ (0)
วารสาร (2)
เว็บไซต์ (7)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3)
หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร (5)

สถิติการเข้าชม

  • 7
  • 1,091

Follow us