แนะนำหนังสือ

หนังสือชุด จริยธรรมในวิชาชีพ

เป็นหนังสือเกี่ยวกับ ปี 2552 มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสำนักพิมพ์โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ และกรรมการรวม 18 ท่าน มีหน้าที่กำหนดนโยบายและขอบเขตการดำเนินงานของสำนักพิมพ์ ต่อมาปี 2553 แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์ รองอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ

ผู้แต่ง :

ราคา :

ขั้นตอนการบอกรับ และพิจารณาต้นฉบับ

ข่าว / กิจกรรม

...

มหิดลบุ๊คแฟร์ ณ ศาลายา

ร่วมออกบูธในงาน "มหิดลบุ๊คแฟร์ ณ ศาลายา" ครั้งที่ 23 ณ บริเวณอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

...

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560

ร่วมออกบูธในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560

...

ร่วมออกบูธจำหน่ายหนังสือ

ร่วมออกบูธจำหน่ายหนังสือในวันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านทุจริตระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ มหาวิทยาลัยต่างๆ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

...

นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์ รายงานการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

...

เปิดตัวหนังสือชุด 'จริยธรรมในวิชาชีพ'

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการเสวนาเปิดตัวหนังสือชุด 'จริยธรรมในวิชาชีพ' เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ศูนย์จำหน่ายหนังสือ