แนะนำหนังสือ

หนังสือชุด จริยธรรมในวิชาชีพ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดทำ Box Set หนังสือชุด "จริยธรรมในวิชาชีพ" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล เป็นหัวหน้าโครงการได้รับทุนดำเนินการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในวิชาชีพต่างๆ ทั้งสิ้น 11 วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย จริยธรรมในวิชาชีพ สื่อมวลชน ตำรวจ ทหาร แพทย์ พยาบาล นักธุรกิจ ข้าราชการพลเรือน ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย นักการเมือง และนักกฎหมาย ดำเนินการวิจัยภายใต้วัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1. ศึกษาพัฒนาการของหลักจริยธรรมในวิชาชีพต่าง ๆ ทั้ง 11 วิชาชีพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 2. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางจริยธรรมในแต่ละวิชาชีพว่ามีลักษณะอย่างไร ตลอดจนผลกระทบของปัญหาเหล่านั้นต่อสังคมไทย 3. วิเคราะห์กลไกความประพฤติเบี่ยงเบนจากจริยธรรมของบุคคลในวิชาชีพ 4. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม

ราคาชุดละ 1,999 บาท

5 อันดับหนังสือขายดี

อรรถศาสตร์เบื้องต้น

อรรถศาสตร์เบื้องต้น

การจัดการชายฝั่งฯ พิมพ์ครั้งที่ 2

การจัดการชายฝั่งฯ พิมพ์ครั้งที่ 2

นโยบายสุขภาพ : การจัดทำ วิเคราะห์ และประเมินผล

นโยบายสุขภาพ : การจัดทำ วิเคราะห์ และประเมินผล

การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยโรคฯ

การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยโรคฯ

พิธีกรรมในศาสนา 1

พิธีกรรมในศาสนา 1

ขั้นตอนการบอกรับ และพิจารณาต้นฉบับ

ข่าว / กิจกรรม

...

มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) ร่วมออกบูธจำหน่ายหนังสือในงาน มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท วันพุธที่ 20 – วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

...

ศึกษาดูงานสำนักพิมพ์ ม.เกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. รองศาสตราจารย์สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ศึกษาดูงาน ณ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ

...

การบรรยายพิเศษ “การพิมพ์หนังสือวิชาการในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล…Value for Us”

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. รองศาสตราจารย์สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพิมพ์หนังสือวิชาการในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล...Value for Us” ให้กับบรรดาคณาจารย์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

...

งานประชุม Ocean Govermance : The agenda for the future of Thailand

รองศาสตราจารย์สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายในงานประชุม Ocean Govermance : The agenda for the future of Thailand "สมุทราภิบาล : ทิศทางอนาคตไทย'' ณ หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561

...

สัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษ กิจกรรม “หนังสือเล่มโปรด ปี 3”

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บิ๊กโจ๊ก) ให้สัมภาษณ์ "หนังสือเล่มโปรด ปี 3" ณ มุมหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ท่านเลือกแนะนำหนังสือ "จริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ และ คำพ่อสอน" และรับมอบของที่ระลึกเป็นหนังสือ "จริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ" จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press)

...

ร่วมออกบูธในงานบรรยายวิจัยเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ร่วมออกบูธจำหน่ายหนังสือ และแนะนำขั้นตอนในการตีพิมพ์หนังสือ หรือตำราทางวิชาการให้กับอาจารย์ผู้สนใจ ภายในงานบรรยาย “วิจัยเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

...

ร่วมออกบูธในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธจำหน่ายหนังสือและให้คำแนะนำการจัดพิมพ์หนังสือและตำราวิชาการแก่คณาจารย์ที่มีความสนใจภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิต” จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสิริวิทยา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30-15.00 น.

...

การบรรยายพิเศษ “การพิจารณารับต้นฉบับ เพื่อตีพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล”

รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพิจารณารับต้นฉบับ เพื่อตีพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

...

มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) ร่วมออกบูธจำหน่ายหนังสือในงาน มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท วันอังคารที่ 20 – วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

...

มหิดลบุ๊คแฟร์ ณ ศาลายา

ร่วมออกบูธในงาน "มหิดลบุ๊คแฟร์ ณ ศาลายา" ครั้งที่ 23 ณ บริเวณอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

...

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560

ร่วมออกบูธในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560

...

ร่วมออกบูธจำหน่ายหนังสือ

ร่วมออกบูธจำหน่ายหนังสือในวันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านทุจริตระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ มหาวิทยาลัยต่างๆ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

...

นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์ รายงานการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

...

เปิดตัวหนังสือชุด 'จริยธรรมในวิชาชีพ'

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการเสวนาเปิดตัวหนังสือชุด 'จริยธรรมในวิชาชีพ' เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ศูนย์จำหน่ายหนังสือ