HOME MU Webmail นามานุกรม   

หน้าหลัก

ข้อมูลสำนักพิมพ์

หนังสือในหมวด

บริการสำหรับผู้แต่ง

บริการสำหรับผู้อ่าน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

บริการสำหรับผู้แต่ง

ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ฟอร์มการเสนอพิมพ์หนังสือ

ตรวจสอบขั้นตอนการจัดพิมพ์หนังสือ

รูปแบบการอ้างอิง

ขั้นตอนการรับ และพิจารณาต้นฉบับ

การรับต้นฉบับ

ผู้สร้างสรรค์ผลงานกรอกแบบฟอร์มเพื่อเสนอขอให้พิจารณาจัดพิมพ์ เสนอต่อสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมต้นฉบับ 3 ชุด
สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเสนอพิมพ์หนังสือ ได้จากเว็บไซต์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล หรือขอรับได้ที่สำนักพิมพ์ฯ หรือโทรศัพท์ / โทรสาร

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลส่งต้นฉบับให้คณะกรรมการส่งเสริมฯเพื่อพิจารณาขั้นต้น และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพ

การพิจารณาต้นฉบับ

คณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่ ประชุมพิจารณาต้นฉบับ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน 2 สัปดาห์

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) อ่านต้นฉบับและส่งกลับมายังคณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่ ภายในเวลา 3 เดือน

กรณีกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อ การเผยแพร่ มีมติรับพิมพ์ และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเนื้อหา จะส่งต้นฉบับให้ผู้สร้างสรรค์ผลงาน กลับไปแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน ภายใน 2 สัปดาห์ กรณีมีมติไม่รับพิมพ์จะคืนต้นฉบับหลังมติภายใน 2 สัปดาห์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลส่งต้นฉบับให้ผู้สร้างสรรค์ปรับปรุงแก้ไข ตามที่ Reader แนะนำ

การจัดพิมพ์

สำนักพิมพ์รับต้นฉบับที่เรียบร้อยสมบูรณ์จากผู้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์

ผู้สร้างสรรค์ผลงานจัดทำเป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์ ตามรูปแบบดังนี้

ขนาดกระดาษ

หนังสือขนาด 8 หน้ายก 7.25 x 10.25 ซม.

หนังสือขนาด 16 หน้ายก 14.50 x 21 ซม.

แบบอักษร Angsana new, Cordia new, Browallia new ขนาดอักษร 15 point

เสนอต้นฉบับที่แก้ไขแล้วให้คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อพิจารณารูปแบบ จำนวนที่จะจัดพิมพ์ และค่าตอบแทน

ดำเนินการจัดพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหา

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำทำรายการบรรณานุกรม และขอเลขมาตรฐานหนังสือ (ISBN)

ตรวจทานต้นฉบับ จัดทำโดยผู้สร้างสรรค์ผลงานและสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดส่งเพื่อจัดจำหน่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยังหน่วยงานต่าง ๆ ลงโฆษณาบนเว็บไซด์ของสำนักพิมพ์ (เมื่อหนังสือพิมพ์เสร็จแล้ว)

เมื่อหนังสือพิมพ์เสร็จแล้ว สำนักพิมพ์จะจัดส่งให้ผู้เขียนจำนวน 10 เล่ม รวมทั้งสิทธิในการซื้อหนังสือในราคาจัดจำหน่าย

การจ่ายค่าตอบแทนและลิขสิทธิ์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ในอัตราร้อยละ 12 ของราคาปกหนังสือ โดยจ่ายตามจำนวนหนังสือ 100 เล่มแรก เมื่อตีพิมพ์เสร็จพร้อมจำหน่าย จากนั้นจะจ่ายเพิ่มตามจำนวนหนังสือที่จำหน่ายได้เกินกว่า 100 เล่มแรก โดยจ่ายทุก 3 เดือน และเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ซึ่งลิขสิทธิ์หนังสือจะเป็นของสำนักพิมพ์ 3 ปี หากจำหน่ายหนังสือหมดก่อนระยะเวลาที่กำหนด ลิขสิทธิ์เล่มนั้นจะเป็นของผู้สร้างสรรค์ผลงาน

Copyright © Mahidol University Press
Phutthamonthon 4 Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand Tel.+66(0)2800-2680-9