การบริหารงาน

คณะกรรมการการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

 
1. อธิการบดี
ที่ปรึกษา
 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์
ที่ปรึกษา
 
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปราโมทย์ ประสาทกุล
กรรมการ
 
4. รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ
 
5. รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
กรรมการ
 
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
กรรมการ
 
7. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ
กรรมการ
 
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงศิริวรรณ จิรสิริธรรม
กรรมการ
 
9. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณแข มไหสวริยะ
กรรมการ
 
10. รองศาสตราจารย์วริยา ชินวรรโณ
กรรมการ
 
11. อาจารย์ นายแพทย์สมุทร จงวิศาล
กรรมการ
 
12. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์
กรรมการ
 
13. ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรรมการ
 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช
กรรมการ
 
15. ผู้แทนสภาคณาจารย์
กรรมการ
 
16. ผู้อำนวยการกองคลัง หรือผู้แทน
กรรมการ
 
17. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย หรือผู้แทน
กรรมการ
 
18. ผู้อำนวยการหอสมุดฯ
กรรมการ
 
19. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ หอสมุดฯ
กรรมการ
 
20. หัวหน้าฝ่ายคลังความรู้ หอสมุดฯ
กรรมการ
 
21. นายเอกอรุณ ลลินโท
กรรมการ
 
22. รักษาการผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการและเลขานุการ
 
23. นางสาวผึ้งนภา ศรประสิทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
24. นางสาววนิดา จิระเดชากร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ