หนังสือในหมวด : การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล

การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล

ราคา 420 บาท ราคา 378 บาท

หนังสือเล่มนี้อธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องมือวัดที่แปลงจากปริมาณทางกลและความร้อน ไปเป็นปริมาณทางไฟฟ้าที่ง่ายต่อการบันทึกผลในรูปของข้อมูลดิจิตอล หรือ อนาล็อก นอกจากนั้นแล้วผู้เขียนยังได้นำเสนอวิธีการทางสถิติ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวัดและการหาความคลาดเคลื่อนของแต่ละองค์ประกอบของเครื่องมือวัด

หนังสือเล่มนี้จัดเนื้อหาในแต่ละบทได้เหมาะสมง่ายต่อการศึกษา และมีแบบฝึกหัดท้ายบทที่ดี หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาปริยญาตรี ตลอดจนผู้สนใจที่จะเรียนรู้ระบบเครื่องมือวัด

ผู้แต่ง : โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ISBN 978-616-443-205-5

ปีพิมพ์ :

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวนหน้า : 422 หน้า

ประเภทปก : ปกอ่อน