หนังสือในหมวด : นโยบายสุขภาพ : การจัดทำ วิเคราะห์ และประเมินผล

นโยบายสุขภาพ : การจัดทำ วิเคราะห์ และประเมินผล

ราคา 250 บาท ราคา 225 บาท

หนังสือนโยบายสุขภาพฉบับปรับปรุงแก้ไขนี้ มีความสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมในแง่การครอบคลุมของเนื้อหาที่ว่าด้วยการจัดทำ วิเคราะห์ และประเมินผลนโยบายสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ โดยใช้เหตุการณ์จริงนำมาเป็นตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนักวิชาการสาธารณสุข ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรสุขภาพ บุคลากรที่ทำงานด้านสุขภาพ เพราะสามารถอ่าน และนำไปใช้ประโยชน์ทำให้เข้าใจสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น จึงเป็นบทเรียนที่น่าศึกษา ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ต้องนำไปใช้ในการสังเคราะห์นโยบายสุขภาพของไทย

ผู้แต่ง : นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, รองศาสตราจารย์

ISBN 978-616-443-206-2

ปีพิมพ์ : 2561

พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

จำนวนหน้า : 256 หน้า

ประเภทปก : ปกอ่อน