HOME MU Webmail นามานุกรม   

หน้าหลัก

ข้อมูลสำนักพิมพ์

หนังสือในหมวด

บริการสำหรับผู้แต่ง

บริการสำหรับผู้อ่าน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

ข้อมูลสำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Press) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และนักวิชาการในการหาแหล่งพิมพ์ผลงาน โดยดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายมหาวิทยาลัยในการจัดพิมพ์ ประสานกับคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริมการเผยแพร่วิชาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์บริหารสินทรัพย์ และศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา

ความเป็นมา

ปี 2552 มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสำนักพิมพ์โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ และกรรมการรวม 18 ท่าน มีหน้าที่กำหนดนโยบายและขอบเขตการดำเนินงานของสำนักพิมพ์

ต่อมาปี 2553 แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์ รองอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานสำนักพิมพ์ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดพิมพ์ผลงานวิชาการ

มิถุนายน 2553 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมผลงานการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่ มีศาสตราจารย์ ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ เป็นประธาน ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผลงานวิชาการ รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือประเมินผลงานทางวิชาการที่เสนอจัดพิมพ์ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน และบริษัทร่วมทุนสตางค์ จำกัด ในการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ

ในเบื้องต้นหอสมุดและคลังความรู้เป็นแหล่งประสานการดำเนินงานของสำนักพิมพ์ ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล และประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์และคณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่ โดยจัดให้มีที่ทำการสำนักพิมพ์ ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ อาคารเดิมชั้น 2 และบุคลากรหอสมุดบางส่วนทำหน้าที่ในฝ่ายเลขานุการและประสานงาน

Copyright © Mahidol University Press
Phutthamonthon 4 Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand Tel.+66(0)2800-2680-9