บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์
อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 0-2441-5000 ต่อ 1316
e-mail : suvaluck.nat@mahidol.ac.thนางสาวผึ้งนภา ศรประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4302
e-mail : phungnapha.sor@mahidol.ac.th