สำนักงานผู้อำนวยการ

ภารกิจ

สำนักงานผู้อำนวยการ เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุน และสนองภารกิจของบุคลากรในด้านต่างๆ ให้มุ่งสู่เป้าหมายตามพันธกิจของหอสมุดฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำหน้าที่ ประสานงาน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง ให้การบริหารงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของราชการและมหาวิทยาลัย สำนักงานผู้อำนวยการ แบ่งหน้าที่ตามโครงสร้างเป็น 2 งาน คือ

 1. งานบริหารและธุรการ
 2. งานคลังและพัสดุ

โดยมีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ บุคลากรปฏิบัติงานหลากหลายเหมาะสมกับความสามารถเฉพาะตัวภายในงานที่ตนเองสังกัด

งานบริหารและธุรการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3 ภารกิจ คือ

  • หน่วยสารบรรณ
  • หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล
  • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

งานคลังและพัสดุ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2 ภารกิจ คือ

  • หน่วยการเงินและบัญชี
  • หน่วยพัสดุ

ผลการดำเนินงาน

 

สถิติการดำเนินงาน

 

โครงการที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ มีจำนวน 29 คน

itav-depart-staff pic

เลขานุการหอสมุดและคลังความรู้ฯ

นางจิตาภา สัจจโสภณ

Mrs.Jitapa Sajjasophon
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), ม.รามคำแหง
MU-EDP รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2548
การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (นบก.) รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2551
 jitapa.saj@mahidol.ac.th
 i+24+4219

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 28 คน
 2. กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานผู้อำนวยการ ให้ได้งานตามเป้าหมาย และถูกต้องตาม กฎ ระเบียบที่กำหนด
 3. ตรวจสอบงาน มอบหมาย สั่งการ และควบคุมการทำงานของบุคลากรในสำนักงานผู้อำนวยการ
 4. วางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานผู้อำนวยการให้สอดคล้องกับนโยบายของหอสมุดฯ
 5. จัดวางภาระหน้าที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เหมาะสมกับปริมาณงาน ความรู้และความสามารถ
 6. กำกับดูแล การจัดทำงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลงานเป็นสำคัญ มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม และเพียงพอต่อภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
 7. กำกับดูแล การให้บริการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการของส่วนงาน
 8. กำกับดูแล การบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง ด้วยระบบกลไกที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนเกิดความคุ้มค่า และการประหยัดเป็นสำคัญ
 9. ร่วมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหอสมุดฯ
 10. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หัวหน้างานและบุคลากรในสำนักงานผู้อำนวยการ ร่วมทั้งประสานงานด้านต่างๆ กับหน่วยงานและบุคลากรภายนอก
 11. ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรในสายการบังคับบัญชา
 12. ศึกษาค้นคว้า หาวิธีการต่างๆในการปรับปรุงงาน

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

หน่วยงานในกำกับดูแล