ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์


 ประวัติฝ่ายจดหมายเหตุฯ

ภารกิจ

 1. รวบรวมและเก็บรักษาประวัติของมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกรูปแบบ
 2. สร้างการเข้าถึงประวัติของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เก็บรักษา
 3. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดลและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 4. รวบรวมบันทึกประวัติส่วนตัวของคณาจารย์เจ้าหน้าที่หรือศิษย์เก่าที่ส่งมอบเอกสารให้เก็บรักษา
 5. นำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 6. จัดทำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุทางพิพิธภัณฑ์ที่ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เก็บรักษา
 7. จัดทำเว็บไซต์ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ นำเสนอเนื้อหาที่เก็บรักษา กิจกรรมที่จัดในวาระต่างๆ
 8. จัดทำนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน เรื่องเกี่ยวกับประวัติ เกียรติภูมิและวันสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล
 9. ส่งเสริมให้ความร่วมมือในงานกิจรรมของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องข้อมูลประวัติของมหาวิทยาลัยมหิดลและเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 10. จัดทำเอกสารรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 11. จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 12. จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้ประวัติ เกียรติภูมิและวันสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
 13. งานธุรการฝ่ายฯ
 14. งานเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายฯ
 15. งานเว็บไซต์ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ https://muarms.mahidol.ac.th

แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน 2560บุคลากร

บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มีจำนวน 7 คน

ua-depart-staff pic

หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์


li_rv

นายโกมล คงมั่นกตเวที
Mr.Komol Konmunkatavatee
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2554
 komol.kon@mahidol.ac.th
 i+24+4346

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กำกับ ดูแล รับผิดชอบงานฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 2. งานพัฒนาแหล่งสารสนเทศจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 3. งานบริการสารสนเทศทางวิชาการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

หน่วยงานในกำกับดูแล