งานเทคโนโลยีการศึกษา

ภารกิจ

 1. งานผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
  • ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการผลิตสื่อมัลติมีเดีย( Multimedia Center ) ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ให้กับ อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการผลิตสื่อ e – Learning ให้กับอาจารย์ผู้สอน และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ออกแบบและพัฒนาการผลิตสื่อการศึกษา สื่อ e-Learning สื่อมัลติมีเดีย สื่อเพื่อใช้ในการนำเสนอ และสื่อดิจิทัล
  • ผลิตสื่อการเรียนการสอนคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน ของอาจารย์ ในรูปแบบดิจิทัล (e-Lecture) จาก อาคารบรรยายรวม และสำนักงานอธิการบดี
  • ผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษา และเพื่อการประชาสัมพันธ์
  • ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน / วีดิทัศน์สารคดี / วีดิทัศน์เพื่อการนำเสนอ
  • แปลงสื่อเพื่อจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ด้านภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และเสียง
  • ถ่ายทำโทรทัศน์วงจรปิด ในกิจกรรมต่างๆของหอสมุดฯ
  • ตัดต่อวีดิทัศน์ ในระบบ Non-Linear (Non-Linear editing)
  • บันทึกเสียงเพื่อใช้ในการทำสื่อการเรียนการสอน / สื่อการนำเสนอ ในระบบดิจิทัล
  • ออกแบบและผลิตงานด้านกราฟิกคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการผลิตมัลติมีเดีย
  • ออกแบบและผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยคอมพิวเตอร์
  • ออกแบบและจัดทำนิทรรศการ เพื่อนำเสนอภายในและภายนอกสำนัก
  • ถ่ายภาพเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหอสมุดฯ
  • สำเนาสื่อการศึกษาประเภทต่างๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี วีซีดี ดีวีดี ฯลฯ
  • จัดฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดียและสื่อดิจิทัล
  • ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • จัดเก็บและรวบรวมสถิติการผลิตสื่อฯ
 2. งานบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • จัดทำแผนงานการให้บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ ของผู้ใช้บริการ
  • ให้บริการสื่อการเรียนการสอนคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน ในรูปแบบดิจิทัล (e-Lecture)
  • แนะนำให้คำปรึกษาด้านบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • ให้บริการยืม / คืน สื่อการศึกษา
  • รวบรวมและจัดทำทะเบียนรายชื่อสื่อโสตทัศนศึกษา
  • จัดเก็บและตรวจสอบการนำสื่อโสตฯ ขึ้นชั้นวางสื่อให้ถูกต้อง
  • ติดตั้งและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • ติดตั้งและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สำหรับงานประชุม, สัมมนา และกิจกรรมต่างของหอสมุดฯ
  • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำหรับการให้บริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • จัดเก็บและรวบรวมสถิติการให้บริการ
  • บริการวิชาการ / การศึกษาดูงานโดยเป็นวิทยากรนำชม/บรรยาย
  • ร่วมปฏิบัติงานในการผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
 3. งานพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • จัดฝึกอบรมการผลิตและการใช้สื่อ แก่อาจารย์และบุคลากรภายในหน่วยงาน
  • จัดฝึกอบรม / สัมมนาวิชาการ แก่อาจารย์และบุคคลทั่วไป
  • บริการวิชาการโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา แก่นักศึกษา อาจารย์
  • บริการวิชาการด้านการศึกษาดูงาน โดยเป็นวิทยากรนำชม/บรรยาย
  • ฝึกงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้กับนักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ในการฝึกงาน
  • ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านเทคโนโลยีการศึกษาใหม่ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการผลิตสื่อ และการให้บริการ

ผลการดำเนินงาน
สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ
สถานที่ตั้ง


พื้นที่รับผิดชอบบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 7 คน

av-division-staff pic
หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา

li_waraporn_lao

นายธนภัทร ลีพุฒิธรากุล
Mr.Thanapat Leeputtitharakul
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
MU-SUP รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
 thanapat.lee@mahidol.ac.th
 i+24+4250

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบ กำกับดูแล งานและบุคลากร งานเทคโนโลยีการศึกษา
 2. รับผิดชอบดูแลระบบบันทึกคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน e-Lecture และ ตรวจสอบ แก้ไข บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ e-Lecture
 3. ปฎิบัติงานบันทึกคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน e-Lecture เข้าสู่ระบบ e-Lecture
 4. รับผิดชอบดูแลระบบให้บริการคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน e-Lecture และ ตรวจสอบ แก้ไข บำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบ e-Lecture
 5. ช่วยปฏิบัติงานบริการสื่อ และช่วยตรวจเช็คแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับดู e-Lecture และสื่อมัลติมีเดีย ที่ขัดข้อง
 6. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

linongrongsak

นายณรงค์ศักดิ์ พัฒนชู
Mr.Narongsak Pattanachoo
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. (เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา), สถาบันราชภัฏพระนคร
 narongsak.pat@mahidol.ac.th
 i+24+4228

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบดูแลงานบริการเทคโนโลยีการศึกษา
 2. รับผิดชอบดูแลให้บริการยืม-คืนและรับจองดูสื่อมัลติมีเดียและ e-Lecture
 3. รับผิดชอบตรวจเช็ครายงานเครื่องมือดูสื่อมัลติมีเดียและ e-Lecture ที่ชำรุด
 4. รับผิดชอบดูแลเครื่องมือดูสื่อมัลติมีเดียและ e-Lecture /บำรุงรักษาเครื่องมือที่ให้บริการเบื้องต้น
 5. แนะนำให้คำปรึกษาการใช้สื่อมัลติมีเดียและ e-Lecture
 6. อธิบาย นำชม บรรยายแก่ผู้มาดูงานและเยี่ยมชม
 7. บันทึกคำบรรยายรายวิชาพื้นฐานชั้นปีที่ 1และ 2 (e-Lecture)
 8. ฝึกงานและสอนปฏิบัติงานแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

room1

นายมารุต คล่องแคล่ว
Mr.Marut Klongklaew
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), ม.ศิลปากร
  marut.klo@mahidol.ac.th
 i+24+4251

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. งานจัดทำบทเรียนออนไลน์ MOOC ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • รับผิดชอบผลิตสื่อวิดีโอบทเรียนออนไลน์ สร้างแอนิเมชั่นและกราฟฟิก
 2. ออกแบบ และพัฒนาการผลิตสื่อการศึกษา สื่อ e-Learning และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษา และการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกงหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 3. ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์
 4. ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน / วีดิทัศน์สารคดี / วีดิทัศน์เพื่อการนำเสนอ
 5. ออกแบบและผลิตงานด้านกราฟิกคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการผลิตมัลติมีเดีย
 6. ออกแบบและผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยคอมพิวเตอร์
 7. ออกแบบและจัดทำนิทรรศการ เพื่อนำเสนอทั้งภายในและภายนอกหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 8. ถ่ายภาพเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

room1

นายธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
Mr.Tawatchai Singtakong
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), มร.นครปฐม
 tawatchai.sig@mahidol.ac.th
 i+24+4251

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ปฏิบัติงานออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning สื่อมัลติมีเดีย สื่อวีดิทัศน์ สื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา
 2. ปฏิบัติการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน e-Learning สื่อมัลติมีเดีย การตัดต่อวีดิทัศน์ (Non-Linear Editing) สื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอสื่อดิจิทัลภาพและเสียงและสื่ออื่นๆ
 3. ปฏิบัติการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การบันทึกเสียงและ ตัดต่อเสียงด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปการติดตั้งควบคุมระบบเสียงการประชุมทั้ง ภายในอาคารและภายนอกอาคาร
 4. ปฏิบัติการออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้และการนำเสนอเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบสื่อ มัลติมีเดียโดยใช้เทคนิควิธีการผลิตสื่อที่เหมาะสม

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

room1

นายสุรศักดิ์ นามนัย
Mr.Surasak Namnai
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ค.บ. (เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา), สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), ม.ศิลปากร
 surasak.nam@mahidol.ac.th
 i+24+4251

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 2. ออกแบบและผลิตงานกราฟิกสำหรับงานมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ
 3. ออกแบบและผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Popup และหน้าเว็บเพจ จัดทำ กราฟิกในหน้าเว็บเพจของหอสมุดฯ รวมถึงออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อ ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ แสดงบนจอ Plasma จอ LCD และห้องประชุม
 4. ออกแบบ จัดทำ จัดพิมพ์ โปสเตอร์ ประกาศต้อนรับ ป้ายประชุม ป้าย ประชาสัมพันธ์นิทรรศการในหัวเรื่อง ต่างๆ และวันสำคัญต่างๆ
 5. ออกแบบกราฟิกสำหรับงานวีดิทัศน์เพื่อนำเสนอภารกิจองค์กร
 6. งานบริการสื่อมัลติมีเดียและ e-Lecture และให้คำแนะนำการใช้บริการสื่อต่างๆ
 7. ศึกษาการออกแบบกราฟิกสำหรับงาน e-Lecture on web

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

room1

นายมนตรี เล้าหะชัย
Mr.Montree Laohachai
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
 montree.lao@mahidol.ac.th
 i+24+4228

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ถ่ายภาพงานประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ จัดส่งภาพให้งานจัดทำเว็บไซต์หอสมุดฯ
 2. รวบรวมภาพนิ่งของหอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดเก็บในคลังภาพนิ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. ให้บริการยืม – รับคืน และรับจอง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ e-Lecture และ ห้องมัลติมีเดีย
 4. บำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสำหรับ e-Lecture และโสตทัศนูปกรณ์ในห้องมัลติมีเดีย
 5. บริการโสตทัศนูปกรณ์สำหรับงานประชุม และกิจกรรมต่างๆ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารใหม่
 6. บำรุงรักษาและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ ที่ใช้ในงานประชุมและห้องประชุม
 7. งานให้คำแนะนำ การใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์และจัดเก็บสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเข้าชั้นเก็บ
 8. งานให้คำแนะนำ การใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อมัลติมีเดีย วิดีโอ อีเลิอร์นนิ่ง

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

room1

นางวราภรณ์ ชิโนเรศโยธิน
Mrs.Waraphon Chinoresyothin
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ป.วิชาชีพ (ช่างภาพ), ว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วข.เทคนิคกรุงเทพ
 warapon.chi@mahidol.ac.th
 i+24+4228, 4241

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ให้บริการยืม-คืนและรับจองดูสื่อมัลติมีเดียและ e-Lecture
 2. จัดเก็บสื่อการศึกษา ที่คืนขึ้นชั้น
 3. แนะนำให้คำปรึกษาการใช้สื่อมัลติมีเดียและ e-Lecture
 4. จัดเก็บสถิติผู้ใช้บริการสื่อมัลติมีเดียและ e-Lecture แยกตามคณะ และลงใน ฐานข้อมูล
 5. ตรวจเช็ครายงานเครื่องมือดูสื่อมัลติมีเดียและ e-Lecture ที่ชำรุด
 6. งดูแลเครื่องมือดูสื่อมัลติมีเดียและe-Lecture /บำรุงรักษาเครื่องมือที่ให้บริการเบื้องต้น
 7. อธิบาย นำชม บรรยายแก่ผู้มาดูงานและเยี่ยมชม
 8. บันทึกคำบรรยายรายวิชาพื้นฐานชั้นปีที่ 1และ 2 (e-Lecture)

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]