งานคลังและพัสดุ


หน่วยการเงินและบัญชี

ภารกิจ

รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้หอสมุดและคลังความรู้ฯ และเงินรายได้มหาวิทยาลัย) ได้แก่ การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง เงินคืนคลัง [Flowchart] จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน [Flowchart] การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน บริหารเงินยืมทดรองจ่าย [Flowchart] จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินประจำเดือน [Flowchart] และรายงานฐานะการเงินแก่ผู้บังคับบัญชา จัดเก็บเอกสารทางการเงินเพื่อรอการตรวจสอบ และการเบิกจ่ายค่าบอกรับฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ผลการดำเนินงาน
สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ
บุคลากร

บุคลากรหน่วยการเงินและบัญชี มีจำนวน 4 คน

Staff Finance
lieakarun

นายเอกอรุณ ลลินโท
Mr.Eakarun Lalinto
นักวิชาการเงินและบัญชี
บช.บ.(บัญชี), มร.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 eakarun.lim@mahidol.ac.th
 i+24+4213

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบงานระบบ ERP (GL/AR รับ-จ่าย)
 2. งานบริหารเงินทดรองจ่าย
 3. จัดทำบัญชีโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. จัดเก็บฎีกาและเอกสารอื่นทางการเงิน
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

linongyao

นางรสสุคนธ์ คณนาวุฒิ
Mrs.Rosukhon Kananawut
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 rossukhon.kan@mahidol.ac.th
 i+24+4236

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. งานระบบ ERP Module AP จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้
 2. ดำเนินการขอและตรวจสอบความถูกต้องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 3. บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกและสมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายหน่วยงาน
 4. ดำเนินการด้านเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่าย / ยืมเงินทดรองจ่าย / ตัดโอนเงิน
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
 6. ดูแลรับผิดชอบและประสานงานกับกองคลังเกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
 7. โทรศัพท์ติดต่อบริษัท ร้านค้าให้มารับเช็ค รับดราฟต์
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

Natcha Intarchot

นางสาวณัชชา อินทร์โชติ
Ms.Natcha Intarchot
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ป.วิชาชีพชั้นสูง (การธนาคารและการเงิน), โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตร
 natcha.int@mahidol.ac.th
 i+24+4236

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบปฏิบัติงาน ระบบ ERP Module AR รับ
 2. รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ระหว่างกัน
 3. รับผิดชอบงานระบบ ERP Module AP (ค่ารักษาพยาบาล / ค่าการศึกษาบุตรทางข้าราชการและลูกจ้างประจำ)
 4. เรียนรู้ระบบ ERP Module AP (จ่าย รับ)
 5. เรียนรู้ระบบ ERP Module AR

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]